Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Frist for innspill: 09.11.2018

Øvre Rotvoll, områderegulering, r20150025

Overnevnte plan er 25.09.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Magnus Lagabøters veg forlenges ikke inn på Brundalsforbindelsen. Magnus Lagabøters veg er i plankartet ikke regulert fram Brundalsforbindelsen. Saksfremlegget redegjør for løsningen som er vist  plankartet. I planbeskrivelsen beskrives feil løsning for Magnus Lagabøters veg, på side 25.    

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere et nytt utbyggingsområde for ca 1 650 boliger med tilhørende funksjoner på Øvre Rotvoll. I tillegg inngår omregulering av en overordnet veglenke, Brundalsforbindelsen, fra E6 i nord til Jonsvannsveien i sør. 

Sammendrag

 

Områdeplanen legger til rette for utbygging av boliger, et lokalt tjenestetilbud, nye offentlige idrettsanlegg, barnehager, parkområder og nytt gatenett. Det legges til rette for at området kan utvikles med både rekkehus og flere ulike leilighetstyper i blokk/kvartalsbebyggelse.

Brundalsforbindelsen reguleres fra E6 Omkjøringsvegen til FV 861 Jonsvannsveien som miljøgate med to felt pluss to kollektivfelt. Holdeplasser tilpasset metrobuss er regulert inn langs vegtraseen.

Vedlagte illustrasjoner viser rundt 16 boliger per dekar, dersom man legger til grunn regulert boligareal i hele områdeplanen. Krav om minste antall boenheter i bestemmelsene sikrer ca 11 boliger per dekar regulert boligareal. Antall boliger per dekar i planområdet totalt sett er ca fem. Dette tallet kan virke lavt, men skyldes at Brundalsforbindelsen og deler av Stokkbekkdalen inngår i planen. Med ca 1650 boliger og antatt ca. 2,2 personer pr. bolig, kan planforslaget gi et antall beboere på ca. 3600 personer.

For boligfeltene som detaljreguleres (B11, B12, B13) er det illustrert 14 boliger per dekar, og krav om miste antall boenheter i bestemmelsene tilsvarer ca 9,5 boliger per dekar.

Det meste av boligutbyggingen, renovasjonsanlegg og eventuell svømmehall skal detaljreguleres senere. Boligfeltene B11, B12 og B13, barnehagetomt, idrettsanlegg, parker og offentlige samferdselsanlegg detaljreguleres i områdeplanen.

 

Saksdokumenter

Planprogram

Plankart:

- reguleringskart, sør

- reguleringskart, nord

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

3a. Vedlegg § 10.1 veg- og gatesnitt

3b. Vedlegg § 10.2 Miljøprogram Øvre Rotvoll

4. Illustrasjonsplan

5. Illustrasjonsvedlegg B11-13

6. Perspektivtegninger

7. Landskapssnitt

8. Illustrasjon rekkefølgekrav

9. Brundalsforbindelsen 2-felt

10. Sol- skyggevirkninger

11. Disposisjonsplan Byrom-og-grøntområder

12. Lokalt sentrum

13. ROS-analyse

14. Støyutredning områdeplan

15. Støyutredning detaljregulering B11, B12, B13

16. Rotvoll planområde redusert bebyggelse

17. Hovedrapport luftkvalitet

18. Kommuneoverlegens uttalelse

19. Fagrapport veg og trafikk

20. VA-løsninger

21. Overvannsberegninger

22. Geoteknisk vurdering

23. Geoteknisk datarapport

24. Geoteknisk vurdering - Brundalsforbindelsen sør

25. Notat matjord

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/6975

Sist oppdatert: 28.09.2018