Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Frist for innspill: 28.09.2018

Reppevegen, detaljregulering fortau, r20140009

Overnevnte plan er 14.08.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å ruste opp ca. 280 meter av Reppevegen, til å tåle økt trafikk og å gi et bedre tilbud til myke trafikanter når ny veg mellom Reppe og Vikåsen kommer.

Utvidelse av vegarealet fører til at bekken som går langs Reppevegen i dag, må flyttes. Flytting/ omlegging av bekken er vurdert i egen rapport. Rapporten konkluderes med at det bør gjøres en lengre omlegging av bekken.

Sammendrag

Flere alternative løsninger ble vurdert i forbindelse med opprusting langs Reppevegen fra krysset Reppevegen/ Ranheimsmoen ved snuplassen til nytt kryss for tverrforbindelsen. Valget falt på gang- og sykkelvei (GSV) på 3 meter, og trafikkdeler mellom vei og GSV på 3 meter. Bredden på trafikkdeler er valgt for at bebyggelsen skulle komme litt lengre unna kjørebanen med tanke på veitrafikkstøy, og for å få en helhetlig og like god løsning for Reppevegen som langs den planlagte veiforbindelsen til Vikåsen.

Utvidelse av vegarealet fører til at bekken som går langs Reppevegen i dag, må flyttes. Flytting/ omlegging av bekken er vurdert i egen rapport. Rapporten konkluderes med at det bør gjøres en lengre omlegging av bekken.

.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak  og saksfremstilling

Vedlegg

Notat om bekkeomlegging

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 13/29217

Sist oppdatert: 16.08.2018