Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Frist for innspill: 01.12.2017

Sentervegen, gnr/bnr 315/580, detaljregulering, r20160015

Overnevnte plan er 17.10.2017 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for 213 boenheter med tilhørende anlegg. Atkomsten er flyttet lenger nord og blir fra Sentervegen. I sør forlenges grønnstrukturen østover med felles grønnstruktur for å sikre tilgjengelighet gjennom området. Bebyggelsen foreslås som punkthus med p-kjeller og bilfrie utearealer.

Sammendrag

Planområdet får atkomst fra Sentervegen. Atkomsten er dimensjonert for utvikling av eiendommen nord for planområdet. Bebyggelsen foreslås i fire punkthus plassert i en vinklet rombeform som omkranser et større felles trafikkskjermet uterom. To av punkthusene kan oppføres til kote +164,5 (tilsvarer 8 etasjer), de andre to punkthusene opp til maksimal kote +161,2 (tilsvarer 7 etasjer).

I forhold til planområdets størrelse 21 daa, blir grad av utnyttelse anslagsvis tilsvarende det som er lagt til grunn i områdeplanen (ca 9 -10 boliger pr daa). Det legges opp til utbygging av ca. 213 boenheter (minimum 180 og maksimum 240) med hovedvekt på to - og tre roms leiligheter. Minimum antall boliger pr. daa ca 8,6. Maksimum antall boliger pr. daa ca 11,4. Andel godkjent uterom vil være i overkant av minimumskravet iht. KPA.

Hoveddelen av parkering foreslås i parkeringskjeller med nedkjøring i nord nært hovedatkomsten. Det foreslås maksimum 1 parkeringsplass for bil pr. 70 m2 BRA boligareal, eller boenhet som er et avvik fra KPA. Det skal settes av plass for minimum to sykler per 70 m2 BRA eller boenhet.

Dagens offentlige turveg gjennom planområdet videreføres. I tillegg reguleres det inn et grønt belte i sørenden av planområdet som kobles på eksisterende offentlig grønnstruktur. Det skal etableres ny nettstasjon og mobilt avfallssug som en følge av planforslaget.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 15/47129

Sist oppdatert: 16.01.2018