Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering

Frist for innspill: 03.03.2014

Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering

Overnevnte plan er 17.12.2013 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er er omforming av tidligere industriområde til en moderne ny bydel, som vil inngå i utviklingen av en kunnskapsakse som strekker seg fra Midtbyen til Sluppen og bidrar til å underbygge Trondheims posisjon som teknologi- og kunnskapsby. Planen legger til rette for utbygging av til sammen rundt 537 000 m² gulvareal. Dette blir dermed det mest omfattende byomformingsområdet i Trondheim. Planen skal være et redskap for å oppnå en god utvikling i bydelen gjennom å avklare hovedstrukturen for en omforming av området som gir rom for store bygningsvolumer og en markant utforming med en ny høyhusrekke som vil signalisere bydelen på en tydelig måte. Planen skal sikre overordnet arealbruk og gi rammer for utbyggingsmønster, utnytting, grøntområder, kulturminner, teknisk og sosial infrastruktur. Hovedutfordringen er å skape en levende og attraktiv by med mange funksjoner, samtidig som bydelen fortsatt vil være en hovedinnfartsåre til byen.

Sammendrag

Området mangler i dag en overordnet struktur for rekreasjon, grønne områder, møteplasser og gang- og sykkel tilgjengelighet. Bydelen er under transformasjon, arealkrevende virksomheter på tomt med lav utnyttelse flytter ut. Interessen for en mer bymessig utvikling vokser. Planen legger opp til bymessig bebyggelse i fem etasjer med angivelse av fem høyhus i 15 etasjer. Det er satt av areal til helse- og velferdssenter og barnehage, og det har vært sett på areal for mulig videre-gående skole. Planen er fleksibel slik at en ny storhall også kan innpasses dersom dette blir aktuelt.

Det tilrettelegges for om lag 1 500 nye boliger (gjennomsnittlig boligstørrelse på 70 m²), om lag 450 studentboliger i høyhus og om lag 400 000 m² for kontor og tjenesteyting. I planen legges det opp til næringspark i de sørligste områdene, mot Omkjøringsvegen. Det legges også til rette for nok handel, først og fremst som et nærtilbud i bydelen. Handel er forutsatt plassert i og omkring den diagonale tverrforbindelsen i nord, ved Holtermanns veg og Tempevegen. Her vil det bli det et knutepunkt hvor det allerede er flere boliger. Det legges til rette for boliger i høyhus øst for Holtermanns veg, primært med uterom på tak.

Det legges til rette for offentlige grønne uterom og effektiv tilgang til elverommet med sikre krysninger for myke trafikanter mellom øst og vest. Det planlegges for at elverommet kan bli et parkområde med forskjellig karakter med tursti, åpent idrettsområde og rekreasjon på Valøya.

Hovedutfordringen i omformings- og fortettingsplanen er den belastningen som bydelen har og vil få som følge av biltrafikk. Det er bred enighet om at fortettingen må prioriteres. Det forutsettes at den positive utviklingen som man har sett, der satsing på bedret sykkel- og kollektivtilbud har ført til nedgang i biltrafikk og mindre utslipp fra kjøretøy, vil fortsette. Det er ønskelig at Holtermanns veg skal være en bygate. De tiltak som foreslås i planen for å bøte på belastning fra trafikk er etter rådmannens mening tilstrekkelig for å sikre en god utvikling av bydelen.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 11/44427

Sist oppdatert: 21.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward