Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl. detaljregulering, r20180026

Frist for innspill: 14.06.2019

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m. fl. detaljregulering, r20180026

Overnevnte plan er 30.04.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Planen legger til rette for bygging av ny Nidarvoll barneskole, ny Sunnland ungdomsskole med flerbrukshall og nytt rehabiliteringssenter som erstatning for Nidarvoll helsehus. Muligheten for sambruk av arealer gjør at det totale tomtebehovet reduseres. Planforslaget foreslår at Fredlybekken åpnes opp i grønnstrukturen og at ”Gymnastikkbygget” og ”Gulskolen” med antikvarisk verdi bevares.  

Sammendrag

Pr. dags dato foreligger det ikke noen konkrete byggeprosjekter for skolene eller rehabiliteringssenteret, men det er utarbeidet to utbyggingseksempler (mulighetsstudie) som planforslaget tar utgangspunkt i. For en nærmere beskrivelse av utbyggingskonseptene vises det til planbeskrivelsen. Det tilrettelegges for nærhet og sambruk mellom viktige offentlige funksjoner i en bydel under utvikling.

Planlagt uteromsandel for skolene avviker fra retningslinjen i KPA (minst 25m2/elev)
For første byggetrinn (950-1 000 elever), sikres et minste uteoppholdsareal på ca 21 m2/elev på egen tomt. Dette inkluderer uterom på tak.

Ved full utbygging (inntil 1 300 elever), sikres ca 16 m2/elev på egen tomt, inkludert uterom på tak. I tillegg vil 3 000 m2 støyskjermet grønnstruktur bli opparbeidet og tilgjengelig som en del av byggetrinn to. Dette gir tilgjengelig uterom innenfor planområdet på ca 20 m2/elev.

Grønnstrukturen nord i planområdet vil være tilgjengelig også for byggetrinn en, men kreves ikke opparbeidet. Det er kort avstand til friområdet i Smidalen som vil være et aktuelt tilleggsareal til skolegården.

 

 

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Miljøgeologisk rapport

Trafikkrapport

Støyrapport

Lokal luftkvalitet

Overordnet VA-plan

Alternativsvurdering VA-plan

Illustrasjonsplan eksempel B1

Illustrasjonsplan eksempel B4

Notat kommuneoverlege vedrørende avfallsdeponi

Notat om Fredlybekken

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/24165

Sist oppdatert: 03.05.2019