Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

Frist for innspill: 30.11.2019

Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

Overnevnte plan er 27.08.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Fellesnemda i Trondheim og Klæbu kommuner.

Hensikt med planen

Fram mot 2050 vokser kommunen med over 50 000 nye innbyggere, noe som betyr bygging av rundt 25 000 nye boliger. Økning i antall innbyggere medfører også at det blir over 150 000 flere personreiser pr dag. Det er et mål at veksten kommunen opplever kan bidra til å skape en enda mer attraktiv og klimavennlig by.

Hensikten med strategien er både å være en arena for å drøfte videre utvikling av Trondheim, og å være grunnlag for å peke ut retning for videre utvikling av byen. I høringsperioden er det ønskelig med tilbakemeldinger på høringsforslaget. Under høringsperioden vil det bli gjennomført høringsmøter og åpne kontor på bibliotekene. Disse vil bli nærmere annonsert.

Sammendrag

Strategidokumentet beskriver hvordan Trondheim kan utvikles fram mot 2050. Forslaget legger opp til en mer kompakt byutvikling - med styrket fokus på boligutvikling i de sentrale deler av Trondheim, ved viktige kollektivknutepunkt og et utvalg lokale sentrum. Strategien bygger opp under eksisterende strukturer, setter mennesket i sentrum og anbefaler delstrategier og virkemidler for gjennomføring.

Saksdokumenter

1. Høringsutkast. Byutviklingsstrategi for Trondheim - strategi for areal- og transportutvikling fram mot 2050

2. Byutredning Trondheimsområdet  - trinn 1

3. Byutredning Trondheimsområdet - trinn 2

4. Byutredning Trondheimsområdet - trinn 2

5. Byutvikling for alle

6. Potensiale for miljøvennlige transportmiddelvalg - en metode

7. Boligfortetting i Trondheim - status og muligheter

8. Tetthet i Trondheim - tolv eksempler på tetthet i bebyggelse

9. Lokale sentrum - tyngdepunkt i bystrukturen

10. Resultater fra Gjestebud om byutvikling våren 2018

11. Resultater fra Innbyggerpanel om byutvikling våren 2018

12. Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

13. Oversikt innkomne høringsmerknader til prosessplan 1

14. Følgebrev

15. Oversikt høringsmerknader til prosessplanen 2

16. Kunnskapsgrunnlag. Areal - og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. TØI-rapport 2017

 

Vedtak og saksfremstilling

 

Se også vår nettside om FramtidsTrondheim/byutviklingsstrategi for mer informasjon.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/21000

Sist oppdatert: 06.09.2019

Gå til toppen

arrow_upward