Østmarka, gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Frist for innspill: 10.05.2019

Østmarka, gnr/bnr 413/122, 104 og 105 m. fl., detaljregulering, r20180035

Overnevnte plan er 19.03.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny sikkerhetsavdeling med tilhørende infrastruktur og uteområder for St. Olavs Hospital. Virksomheten holder i dag til på Brøset.
St. Olavs hospital HF har vurdert flere alternative lokalisasjoner, og har etter en samlet vurdering konkludert med at Østmarka er beste tomtealternativ for nytt sikkerhetsbygg. Området på Brøset er nå omregulert til annet formål.

Sammendrag

Byggeområdet gis formål offentlig tjenesteyting institusjon. Skogsområdet nord, sør og øst for byggeområdet reguleres til grønnstruktur med underformål naturområde.
Det er nødvendig å regulere inn et midlertidig område for anleggsveg og riggområde.

Bebyggelsen utformes som et forholdsvis lavt, langstrakt bygningsvolum i tomtens nord-sør-retning. Det legges opp til en hovedetasje og en sokkeletasje. Av drifts- og sikkerhetsmessige hensyn er klinikkarealene med tilhørende støttefunksjoner samlet på ett plan. Øvrige funksjoner som personaladkomst, varelevering, besøksarealer og tekniske rom legges i en sokkeletasje. Aktivitetsbygget legges som et eget bygningsvolum mot sør, i tilknytning til aktivitetshagen og på samme nivå som sokkeletasjen.

Planforslaget regulerer en betydelig lavere utnyttelse enn gjeldende reguleringsplan (r436) åpner for. Maksimum BRA settes til 9 350 m2 i plankartet, det er omtrent halvparten av hva gjeldende reguleringsplan tillater (med maks. BRA 16 500 m2).

Det etableres en områdesikring rundt uteområdet. Byggets utearealer og gårdshager nord for bygningen, utearealer øst for bygningen, samt aktivitetshagen som ligger i sør blir inngjerdet.

Områdesikringen består av et sikringsgjerde på 5 meter og et avvisningsgjerde på 3 meter. Sikringsgjerdet går rundt aktivitetshagen og kan ikke forseres. Sikringsgjerdets øverste del vil være netting. Avvisningsgjerdet vil være et nettinggjerde.
Det er lagt til rette for en utvidelse av anlegget mot nord, byggetrinn 2, mot Ladestien.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Snitt

Fjernvirkningsperspektiver

Nærvirkningsperspektiver

Konsekvensutredning

Notat, flytting av eksisterende bygg

Notat, anleggsveg

Notat, mobilitet

Innspill til planforslaget

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/13349

Sist oppdatert: 22.03.2019