Masseuttak og oppfylling, Furuhaugen, detaljregulering, K2017009

Frist for innspill: 02.02.2020

Masseuttak og oppfylling, Furuhaugen, detaljregulering, K2017009

Overnevnte plan er 31.10.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Klæbu formannskap.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Beklageligvis er det sendt ut brev med informasjon om klageadgang. Dette er feil, og nytt brev blir sendt ut til alle berørte parter med riktig informasjon.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for videre masseuttak i området, med etterfølgende masseoppfylling. Oppfyllingen som planlegges medfører en vesentlig landskapsoppbygging over dagens terreng. Etterbruk av området er LNFR, det vil si skogbruk.

Sammendrag

 Planområdet er ca. 307 dekar og omfatter areal på eiendommene gnr 36/24, 37/1, 37/2 og 37/3. Området ligger ved Vassfjellet, nordøst for Vassfjellet Vinterpark.

Planen bygger på forutsetningene i kommunedelplan for massedeponi, vedtatt av Klæbu kommunestyre i 2014. Området reguleres til masseuttak og oppfylling. I tillegg er det avsatt areal til vegetasjonsskjerm som buffer mot tilliggende områder.

En viktig utfordring i planarbeidet har vært å redusere landskapsmessige konsekvenser av tiltaket, slik at kontrasten mellom det nye landskapet og omgivelsene reduseres. Støy, sikring av vegetasjonsbuffere rundt tiltaket, samt tilrettelegging for etterbruk har vært andre viktige tema.

Planen har et tidsperspektiv på 50 år, og utviklingen av området forutsettes inndelt i 4 etapper. En skogsveg/tursti som krysser øst-vest gjennom planområdet skal bevares helt til etappe 4 iverksettes. Før denne etappen påbegynnes, skal en turveg rundt deponiområdet være opparbeidet. Etter avslutning skal det opparbeides ny veg i samme trasé som dagens.

Avbøtende tiltak mot støv og støy er tatt inn i bestemmelsene. Driftstider er tilpasset tidene for Forset-Tanem grustak, blant annet ved at mottak av masser er begrenset til kl. 7-20 på hverdager.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Merknader ved oppstart

Merknader ved oppstart

Etappeplaner

Illustrasjonsplan og avslutningsplan

Terrengsnitt

Illustrasjoner, 3D-modell

Teknisk notat VA

Geoteknisk vurdering

Trafikksikkerhetsvurdering

Støyutredning

Vurdering av naturmiljø

ROS-analyse

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 16.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward