Harald Torps veg, gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m. fl., detaljregulering, r20180051

Frist for innspill: 13.03.2020

Harald Torps veg, gnr/bnr 323/2450, 323/2451 m. fl., detaljregulering, r20180051

Overnevnte plan er 28.01.20 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for forretning og boliger med tilhørende anlegg og infrastruktur. Planforslaget legger til rette for etablering av forretningsformål i førsteetasje/sokkel, med boligbebyggelse i tre etasjer over.

Sammendrag

Boligbebyggelsen foreslås endret til mindre leilighetsstørrelser og flere boenheter, enn i gjeldende plan, dvs en økning fra maksimalt 35 boenheter til maksimalt 42 boenheter. Bebygd areal foreslås i planforslaget økt med 30 % BYA i forhold til gjeldende plan.

Bilparkering for boliger og dagligvare tenkes både i deler av førsteetasje/sokkel og i parkeringskjeller.

Bebyggelsen er delt opp i to bygg, som en forlengelse av eksisterende og planlagt bebyggelse mot sør. Mellom de to byggene etableres en skråning med uteoppholdsareal og gang-/sykkelveg.

Bygget mot vest får dagligvarebutikk i sokkelen. Mot Harald Torps veg og rundt byggets sørvestre hjørne ligger butikken på nivå med fortauet og G/S-veg og fremstår som en 1. etasje.

Det er gode muligheter for å oppnå nullvekstmålet ved beregninger etter nullvekstmetoden for personbiltrafikk ettersom området har kort vei til bussholdeplass, god bussdekning og ligger i gangavstand til regionalt senter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg til reguleringsbestemmelsene

ROS-analyse

Sol- og skyggediagrammer

Situasjonsplaner og snitt

Uteoppholdsarealer

3D-illustrasjoner av nær- og fjernvirkning

Trafikknotat.pdf

Trafikkvurdering

Overordnet ledningsplan

VA-plantegning

VA-notat

Geoteknisk utredning

Geoteknisk vurdering

Støyutredning.pdf

Brannteknisk notat

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/104

Sist oppdatert: 30.01.2020

Gå til toppen

arrow_upward