Stavnevegen 25, 27 og 29 og gnr/bnr 95/578, detaljregulering, r20120010

Frist for innspill: 14.02.2020

Stavnevegen 25, 27 og 29 og gnr/bnr 95/578, detaljregulering, r20120010

Overnevnte plan er 17.12.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av boliger i tre bygg med tilhørende anlegg og funksjoner.

Sammendrag

Bygg i B1 lengst nord i planområdet danner en forlengelse av fasaderekken til Stavnevegen 25, 27 og 29, som avsluttes mot Thaulowbakken. Bygget blir på 3 etasjer og kjeller med boder. Vest i planområdet planlegges en 4-mannsbolig (B2) og en 6-mannsbolig (B3) i skrenten bak eksisterende bebyggelse. Byggene blir på 2 etasjer og sokkel med parkering og boder. Byggehøyder skal ikke overstige kotehøydene som er vist i plankartet. Det er også regulert maks gesimshøyde for bygg B1. Takoppbygg tillates over regulert gesimshøyde, men ikke over angitt kotehøyde i plankartet. Det er også sikret at de nye byggene skal ha formet tak (saltak eller mansardtak med eller uten valm) for alle de nye byggene.

Det planlegges totalt 19 nye leiligheter, og de fordeles i skisseprosjektet på 13 stk 2-romsleiligheter og 6 stk 3-romsleiligheter. Leilighetsfordelingen er ikke sikret i bestemmelsene. I eksisterende bygg er det til sammen ca. 12 boenheter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

4. ROS-analyse

5. Geoteknisk utredning

6. Støyutredning.pdf

7. Overordnet VA-plan

8. Sol- og skyggediagrammer

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 11/55140

Sist oppdatert: 19.12.2019

Gå til toppen

arrow_upward