Byåsvegen 180, detaljregulering, r20180006

Frist for innspill: 29.05.2020

Byåsvegen 180, detaljregulering, r20180006

Overnevnte plan er 14.04.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen/sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av tre boligblokker med tilhørende anlegg i Byåsveien 180.

Planforslaget består av tre boligblokker i fire etasjer som følger terrenget langs Byåsveien. Det skal være maksimalt 20 meters fasadelengde på hvert bygg og minimum 4 meters avstand mellom dem. Planforslaget er skissert med 35 boenheter som er maksimal utnyttelse.

Planforslaget legger opp til fortetting med bymessig preg langs en viktig kollektivåre. De tre byggene legges langs Byåsveien og planlegges med innganger fra fasaden mot veien for å skape aktivitet ut mot gateløpet. Med dette grepet legges det også til rette for at bebyggelsen skjermer uteoppholdsarealet på vestsiden av planområdet for støy.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Ros-analyse

Støyrapport

Luftkvalitetsrapport

VA- notat og overordnet VA-plan

Situasjonsplaner

Snittegninger

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/54

Sist oppdatert: 17.04.2020