Gatebruksplan for Midtbyen

Frist for innspill: 30.09.2020

Gatebruksplan for Midtbyen

Overnevnte plan er 09.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Formannskapet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

I vedtaket om offentlig ettersyn, saksnr 0156/20, ble det samtidig vedtatt flere tillegg. To av disse tilleggene, med til sammen fire punkter, skulle tas inn i høringsutkast for Gatebruksplan for Midtbyen.

Disse punktene er nå medtatt i oppdatert høringsutkast, i del om anbefalte tiltak for følgende tema:
1. Sykkelnett.
2. Gatebruk, fremkommelighet og trafikksikkerhet.
3. Kollektivtrafikk.

Hensikt med planen

Gatebruksplan for Midtbyen skal legge til rette for økt byliv, slik at både beboere, besøkende, turister, kulturarven, næringslivet og livet i gata får bedre vilkår. Flere skal gå, sykle og reise kollektivt og Midtbyen skal være attraktiv og tilgjengelig for alle

Sammendrag

Gatebruksplan for Midtbyen er en prinsipplan for gatebruken i sentrumskjernen av Trondheim. Planen beskriver forslag til tiltak som skal bidra til at langt flere skal gå, sykle og reise kollektivt i Trondheim, og at Midtbyen skal være attraktiv, levende og tilgjengelig. Gatebruksplanen skal tydelig vise prioritet av ulike brukergrupper, og bidra til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken. 

Planen viser foreslått gatebruk i Midtbyen på kort og lang sikt, gjennom å peke på tiltak mot 2030 og mot 2050. Tiltak som foreslås mot 2030 skal være gjennomførbare med dagens trafikkmengder, men med økning i busstrafikken gjennom Midtbyen. Tiltak som foreslås mot 2050 krever en reduksjon i biltrafikken; enten som følge av en generell overgang til andre transportformer enn bil, eller som følge av redusert gjennomgangstrafikk i Midtbyen

 

Saksdokumenter

1. Hovedrapport Gatebruksplan for Midtbyen.pdf

2. Fagrapport byliv, gange og bymiljø.pdf

3. Fagrapport sykkel.pdf

4. Fagrapport kollektivtrafikk.pdf

5. Fagrapport utrykning, samfunnssikkerhet og beredskap.pdf

6. Fagrapport varelevering og renovasjon.pdf

7. Fagrapport parkering.pdf

8. Fagrapport gatebruk, framkommelighet og trafikksikkerhet.pdf

9. Fagrapport prosess og medvirkning.pdf

10. Samlerapport trafikk-, støy- og luftkvalitetsberegninger (Rambøll).pdf

11. Rapport støyberegninger (Rambøll).pdf

12. Rapport luftkvalitetsberegninger (Rambøll).pdf

Vedtak og saksfremstilling

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/20114

Sist oppdatert: 12.06.2020