Kjøpmannsgata 73, detaljregulering, r20180045

Frist for innspill: 14.11.2020

Kjøpmannsgata 73, detaljregulering, r20180045

Overnevnte plan er 29.09.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt bygg til Royal Garden Hotel. Formålet til bygget er kombinert forretning/kontor/tjenesteyting.

Sammendrag

 

Hovedformen på det nye bygget er lik hotellfløyene i den eksisterende delen av Royal Garden Hotel, men er planlagt noe bredere enn hotellfløyene. I tillegg er gavlfasadene foreslått utformet med glass og en tydelig omramming, noe som gir en mer åpen karakter. Sideveggene og takprofilen danner en mer sluttet form. Eksisterende glassgård er planlagt ombygget slik at den skal uttrykke en overgang mellom den eksisterende hotellfløyen og den nye bygningen.

Planforslaget legger opp til en ny adkomstløsning fra Kjøpmannsgata for hotellet. Hotellet får én avkjørsel fra Kjøpmannsgata for inn- og utkjøring, i motsetning til dagens to avkjørsler. Det etableres egen taxiholdeplass med snuplass mellom Kjøpmannsgata og den nye forplassen til hotellet. Forplassen mellom hotellet og Kjøpmannsgata reguleres til offentlig torg, blir bilfri og utformes slik at den innbyr til opphold og byliv. Det tilrettelegges ikke for at flybussen skal kunne stoppe foran hotellet, verken på plassen eller i Kjøpmannsgata, men det er tilrettelagt for at charterbuss kan stoppe foran hotellet ved behov. Nærmeste holdeplass for flybuss er 300 meter fra hotellet, i Søndre gate.

Allmenningen mot Bakke bru skal opprustes. Det vil også opparbeides en gangbro fra Bakke bro og inn til bygget, med to åpne trappeforbindelse ned til Kjøpmannsgatas nedre løp og ned til elvekanten. Dette vil gi bedre tilgang til Nidelva.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

VA-notat.pdf

Illustrasjonsplan.pdf

Illustrasjoner.pdf

Fotomontasje.pdf

Oppriss.pdf

Nedkjøring parkeringskjeller.pdf

Overordnet VA-plan.pdf

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/45

Sist oppdatert: 02.10.2020

Gå til toppen

arrow_upward