Veisletten alle 13, detaljregulering, r20170023

Frist for innspill: 21.06.2020

Veisletten alle 13, detaljregulering, r20170023

Overnevnte plan er 30.06.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å rive eksisterende enebolig og bygge tre leilighetsbygg i 3-5 etasjer, med i alt 30-34 leiligheter, med parkeringskjeller

Sammendrag

Den foreslåtte bebyggelsen er et leilighetsprosjekt med til sammen 34 leiligheter. Bebyggelsen er underdelt i tre volum som i høyde og størrelse trapper ned mot Veisletten allé. De tre volumene er sideveis forskjøvet i forhold til hverandre, for å understreke inndelingen i flere volum. Bebyggelsen er ment å gi en avslutning til Veisletten allé ved å ta imot retningen både fra bebyggelsen langs elveskråningen og fra Veisletten allé nummer 8. Forskyvningen gir også et adkomstrom fra gang- og sykkelvegen. Bebyggelsens plassering danner et privat felles uteoppholdsareal mot vest, og skjermer det mot støy. 

Det er ivaretatt et grønt felt mot gang- og sykkelvegen. Dette varierer i bredde langs planområdet, men er minimum 3 meter bredt, og skal beplantes med trær og busker. Nedkjøring til parkeringskjeller er integrert i bebyggelsen, for å unngå å få rampen som et negativt element i området.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart under grunnen

Plankart på grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Illustrasjonsmateriale og illustrasjonsplan.pdf

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Støyfaglig vurdering

Vurdering av naturmangfold

Utredning av luftkvalitet

VA-plan

Plan for beskyttelse av trafikanter og omgivelsene mot ulempe i bygge- og anleggsfasen

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/68

Sist oppdatert: 07.05.2020

Gå til toppen

arrow_upward