Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1, detaljregulering, r20200012

Frist for innspill: 10.04.2021

Angelltrøa Hovedgård, del av gnr/bnr 50/1, detaljregulering, r20200012

Overnevnte plan er 15.02.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ca. 45 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg ved Angelltrøa hovedgård.

Sammendrag

Av bebyggelse har planområdet i dag et større og et mindre garasjeanlegg, og ligger som gårdens uttun. Angelltrøa hovedgård har antikvariske verdier og boligområdet på Angelltrøa har et historisk kulturmiljø fra 1960-tallet. Området ligger nært Omkjøringsvegen og er støyutsatt. Dette setter premisser for hvordan bygningene kan plasseres og utformes.

Planforslaget åpner for at det bygges tre leilighetsbygg i tre etasjer med parkering og boder under bakken. Innkjøring til parkeringskjeller er fra Angelltrøvegen. Uterommet ligger samlet mellom bygningene. Åpninger mellom bygningene danner siktlinjer fra vegen inn til Angelltrøa hovedgård. Uterommet faller slakt nordover, en høydeforskjell som utformingen av uterommet må finne gode løsninger for. Uterommet skal være universelt utformet.

Hovedutfordringer har vært å finne riktig nivå for utnyttelse, samt riktig utbyggingsform som ivaretar hensynet til gårdsbebyggelsen. Området er også støyutsatt, noe som gir føringer for bebyggelsens plassering og utforming.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

3D-illustrasjoner.pdf

Situasjonsplan.pdf

Snitt.pdf

Sol- og skyggediagram eksisterende situasjon.pdf

Sol- og skyggediagram, ny situasjon.pdf

Støyrapport.pdf

Luftrapport.pdf

Innkomne merknader med kommentarer.pdf

VA-plan.pdf

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/158

Sist oppdatert: 24.02.2021

Gå til toppen

arrow_upward