Heggdalen, Bynesvegen 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Frist for innspill: 20.02.2021

Heggdalen, Bynesvegen 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Overnevnte plan er 05.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

 

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å legge til rette for at NTNU og SINTEF kan møte nåværende og fremtidige behov og være et attraktivt undervisnings-, forsknings- og utviklingsmiljø innenfor havbaserte aktiviteter, gjennom å åpne for utvidelse av eksisterende kai og etablering av nytt driftsbygg.

Sammendrag

Planforslaget åpner for ny bebyggelse og kai. Det planlegges et lager- og driftsbygg med BRA på ca. 1 700 m2. Maksimalt tillatt fotavtrykk på bebyggelse er 750 m2. Maksimal tillatt høyde for ny bebyggelse er c+18,5. Det stilles krav om at bygget skal ha pulttak som skråner ned mot terrenget i vest, og at fargesettingen skal tilpasse seg rødfargene på eksisterende bebyggelse.

Utvidelse av eksisterende brygge/kai planlegges øst for driftsbygget. Kaianlegget planlegges med en størrelse på ca. 1000 m2. Det åpnes også for plassering av en flytebrygge på inntil 85 m2 på sørsiden av kaia.

Planen sikrer ikke tilrettelegging for gående og syklende på den strekningen på 230 meter langs Bynesveien som mangler dette fram til avkjørsel til tomta, men har med andre tiltak for å bedre forholdene for myke trafikanter.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Illustrasjonsplan

Illustrasjonshefte

Oppsummering av merknader

Kulturminnenotat

Vurdering av skredrisiko

VA-notat

Overordnet VA-plan

Trafikknotat

Notat rekkefølgekrav gang- og sykkelveg

 

 

Bygningsrådet vedtok i møte 5.1.2020 å legge ovennevnte planforslag med bestemmelser ut til offentlig ettersyn samtidig som det sendes på høring.

Planforslaget ble vedtatt med følgende tillegg

  • Rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra avkjørsel til Heggdalen og til eksisterende gang- og sykkelveg i Fagervika skal tas inn ved sluttbehandling.


Innsendt planforslag inneholdt ikke dette rekkefølgekravet, ettersom forslagsstiller mener det ikke er forholdsmessig for størrelsen på det planlagt tiltaket.

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/37400

Sist oppdatert: 08.01.2021