Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Frist for innspill: 05.07.2021

Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60, detaljregulering, r20190035

Overnevnte plan er 11.05.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av tre boligblokker med tilhørende parkeringskjeller i Nils Uhlin Hansens veg 58 og 60. Eksisterende bebyggelse er forutsatt revet.
Blokkene planlegges i 3 og 4 etasjer. Det tillates at det etableres maksimalt 40 boliger. Ved maksimal utnyttelse vil tettheten være 5,9 boliger per dekar (hele planområdet) eller 9 boliger per dekar (kun boligformål). Maksimalt 35 % av boligene kan være mindre enn 45 m2 BRA, men ikke mindre enn 35 m2 BRA.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse.pdf

ROS-analyse for 373 mm vannledning

VA-plan.pdf

Følgebrev til overordnet VA-plan

Situasjonsplan

Solstudie

Snittegninger

Perspektiver

Trafikknotat

Arealbehov for fortau

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/130

Sist oppdatert: 21.05.2021

Gå til toppen

arrow_upward