Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L. Vogt veg 1 og 3, detaljregulering, r2020002

Frist for innspill: 13.03.2021

Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L. Vogt veg 1 og 3, detaljregulering, r2020002

Overnevnte plan er 26.01.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt. OSC skal bli det framtidige nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

Sammendrag

Hovedutfordringene i planen er utforming av gateløp i Harald Bothners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate, lange lukkede fasader og bruk av Spruten til riggplass.

Ny bebyggelse planlegges med to fløyer, kalt Vestfløyen og Bassengfløyen. Tankhodet og Kavitasjonslaboratoriet er verneverdig bebyggelse som skal bevares og fungere som en del av bygningsanlegget.

I Vestfløyen plasseres tyngdepunktet for studentareal, kontorarbeidsplasser og mindre laboratorier. I Bassengfløyen plasseres de største laboratoriene med tilhørende verksteder og lager. BRA = 56 000 m2. Det blir ca. 1 063 arbeidsplasser totalt, hvorav 546 er studenter.

Friområdet kalt Spruten inngår i planen. I tillegg reguleres det et nytt, stort parkareal kalt Tyholtkilen som knytter eksisterende grønnstruktur sammen med Otto Nielsens veg.

Plankartet legges frem i to alternativ hvor det er bredden på deler av Harald Botners veg, Paul Fjermstads veg og Asbjørnsens gate som skiller alternativene. I alternativ 1 reguleres vegen som gate med fortau og enveis trafikk. I alternativ 2 reguleres vegen med fortau og toveis busstrafikk.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart

- Reguleringskart alternativ 1

- Reguleringskart alternativ 2

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Sammendrag av merknader med kommentarer

Vurdering enfelts og tofelts veg

Illustrasjon, konsekvenser av alternativ 2

Vurdering av konsekvenser byliv, alternativ 2

ROS-analyse.pdf

KU Sammenstilling drift og anleggsfase

Illustrasjonshefte

Overordnet VA-plan

VA-kart.pdf

Oppsummering barn og unge

Illustrasjonsplan

KU visuelle virkninger

KU sol og skygge

KU bebyggelse og byliv

KU kulturminner

KU trafikk

KU grønnstruktur

KU støy

KU støy

Geoteknisk rapport

Støy i anleggsfasen

Høyspent, nåværende og framtidig situasjon

Stigningsforhold gangveg

Sporingskurve varelevering Otto Nielsens veg

28. Plantegning HB og PF veg alternativ 2

29. Notat om naturmangfold

Digitalt møte 03.03.21

Statsbygg inviterer til åpent, digitalt møte om planen.

Tidspunkt: 3. mars kl. 19.00-21.00.

Lenke til møtet: zoom.us/join

Tast inn følgende kode/møte-ID for å logge deg på møtet: 827 0426 3169. Vi oppfordrer til å logge deg på 10-15 minutter før møtet.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/195

Sist oppdatert: 28.01.2021

Gå til toppen

arrow_upward