Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Frist for innspill: 19.07.2021

Ulstadvegen 30 og del av gnr/bnr 521/4 og 521/1, detaljregulering, r20200028

Overnevnte plan er 25.05.2021 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslag er å regulere for oppføring av 10 boenheter i Ulstadvegen 30 og å legge til rette for etablering av en turveg fra boligområdet til Tanemsbruvegen

Sammendrag

Blant endringene fra tidligere plan er at turvegen er tatt inn i plankartet og antall boenheter øker fra 5 til 10. Åtte av boenhetene er vertikaldelte to-mannsboliger i to etasjer, med bilparkering i sokkeletasje. Eksisterende bygg på eiendommen blir revet, og erstattes av en frittliggende to-mannsbolig som blir bebyggelsen vest på tomta.

Boligene har avkjørsel fra Ulstadvegen. Dagens atkomst opprettholdes og benyttes som felles adkomst for beboerne i planområdet og naboeiendommen Ulstadvegen 32.
Det reguleres et turdrag og turveg, som gir en forbindelse fra Ulstadvegen til Tanemsbruvegen. Denne forbindelsen vil få sittebenker, lysteknisk anlegg, skråningsutslag, støttemur, gjerder og eventuelt andre infrastrukturanlegg innenfor formålet. Turvegen skal være offentlig. Bredden blir minimum 1.2 m. Stedlige forhold med skrånende terreng gjør det krevende å få til større bredde.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg til bestemmelsene, Notat 5196284-RIG01, datert 10.12.2020 fra Norconsult

Støyutredning

VA-notat

Overordnet VA-plan

Snitt

Terrengsnitt

Sol- og skygge, mars

Sol- og skygge, juni

Utredninger

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 20/26288

Sist oppdatert: 29.06.2021