Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6, detaljregulering

Frist for innspill: 27.11.2023

Nordre gate 4 og 6 og Sommerveita 2, 4 og 6, detaljregulering

Overnevnte plan er 05.10.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å utvikle Nordre gate 6, Schrødergården, gjennom renovering og nytt tilbygg, for å tilrettelegge for økt brukbarhet og større sammenhengende kontor- og forretningslokaler.

Sammendrag

Det foreslås et nytt bygg i eksisterende bakgård, som skal bygges sammen med eksisterende bebyggelse i Nordre gate 6, Schrødergården. Bebyggelsen reguleres til bevertning, forretning og kontor. Ny bebyggelse tillates oppført i inntil 6 etasjer.

I første etasje åpnes fasaden i Schrødergården, slik at det etableres et stort, sammenhengende areal i ny og eksisterende bebyggelse. I øvrige etasjer er Schrødergården og nytt bygg adskilt. Schrødergårdens fasade mot Nordre gate vil videreføres med et oppgradert uttrykk.

Mot Sommerveita foreslås det nye bygget oppført i tre etasjer, med formet tak som slutter i et flatt tak over femte etasje. Takvinkel på nytt bygg er den samme som vinkelen på trehusbebyggelsens saltak. Den sjette etasjen i nytt bygg trekkes noe tilbake fra gesims. Dette er gjort for å tilpasse seg eksisterende antikvarisk bebyggelse i Nordre gate 4 og Sommerveita 2.

Eksisterende bygg i tre etasjer mot Stiftsgårdsparken foreslås revet og bygget opp på nytt, på grunn av lav bæreevne i eksisterende bygg. Ny fasade vil få samme volummessige utforming som eksisterende bygg, men bygget økes med to inntrukne etasjer.

Utfordringer i planarbeidet har vært utforming av bebyggelsen og heishus, utforming av nedkjøringsrampe, parkering, bilkjøring over tovet og bylogistikk.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8730

Sist oppdatert: 16.10.2023