Nordsetvegen 472, gnr/bnr. 501/41 og 501/42, detaljregulering, r20220001

Frist for innspill: 06.02.2023

Nordsetvegen 472, gnr/bnr. 501/41 og 501/42, detaljregulering, r20220001

Overnevnte plan er 13.12.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt/sammendrag

Hensikten med planforslaget er omregulering fra industri til næring.

Det legges opp til fire lagerbygg, på en eiendom som i dag i hovedsak er et åpent landskap med islag av byggrester fra tidligere campingvirksomhet. Lagerbyggene tenkes oppdelt i flere mindre enheter.

Planområdet grenser til Nidelva med dens kantområde og Nidelvstien (under planlegging). Det ligger innenfor flomsone langs Nidelva.

Kommunedirektøren mener at til sluttbehandling må det fremlegges et prosjekt som ikke legger opp til at areal på utsiden av byggegrensen mot Nidelva og som viser en bedre overgang til kantsonen langs Nidelva.

Likeledes mener kommunedirektøren at planen må detaljeres mer, slik at eksakt bygningsplassering blir fastsatt på planstadiet.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 21/27645

Sist oppdatert: 16.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward