Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Klagefrist: 31.03.2019

Byåsveien 162, detaljregulering, r20140038

Overnevnte plan er 13.12.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å omforme et tidligere område med bensinstasjon, bilverksted og vaskehall til område for hovedsakelig dagligvarehandel og boliger, men også for annen næring og tjenesteyting.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
Plankart under grunnen 

Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: 

Illustrasjonsplan

Notat bystyremøte 13.12.18

 

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/8156

Sist oppdatert: 08.03.2019