Spongdalsvegen 828, detaljregulering r20170004

Klagefrist: 07.04.2019

Spongdalsvegen 828, detaljregulering r20170004

Overnevnte plan er 28.02.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 60 nye private boliger med tilhørende uteoppholdsarealer, gang-/sykkelforbindelser og parkering, på tomta til gamle Spongdal skole.
Trondheim kommune ønsker å selge området til en utbygger for videre utvikling.Eksisterende to boligeiendommer og ubebygd boligtomt, 4-6 boenheter, med gårds- og bruksnr. 225/3, 60 og 61 langs Brågeilan er innlemmet i planområdet. Her er utnyttingsgrad i dagens reguleringsplan videreført i planforslaget.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene:

Tilleggsnotat 1, Bygningsrådets møte 27.11.19

Tilleggsnotat 2, Bystyrets møte 31.02.19

Tilleggsnotat 3, Byutviklingskomiteens møte 14.02.19

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

16/28109

Sist oppdatert: 15.03.2019