Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m.fl., detaljregulering, r20180026

Klagefrist: 06.06.2020

Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m.fl., detaljregulering, r20180026

Overnevnte plan er 29.04.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny Nidarvoll barneskole, Sunnland ungdomsskole med flerbrukshall og nytt rehabiliteringssenter. Planen legger også til rette for at deler av Fredlybekken etableres i en åpen løsning gjennom planområdet i grønnstruktur, mens hovedledning for spillvann legges i grunnen. ”Gymnastikkbygget” og ”Gulskolen” med antikvarisk verdi bevares. 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene:støyrapport, notat deponigass

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/81

Sist oppdatert: 20.05.2020