E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset-Væretunnelen, detaljregulering

Klagefrist: 16.10.2020

E6 Ranheim-Værnes, delstrekning Reppekrysset-Væretunnelen, detaljregulering

Overnevnte plan er 03.09.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Nye Veier ønsker å etablere firefelts motorveg med økt fartsgrense fra dagens nivå for å øke den samfunnsøkonomiske nytten for strekningen Ranheim til Åsen. Parsellen Ranheim – Værnes er mest belastet, og det ønskes å øke fartsgrensen på strekningen Reppe – Væretunnelen fra 90 km/t til 100 km/t. Etter bygging av to parallelle tunnelløp gjennom Være er det planlagt at fartsgrense skal være 110 km/t igjennom tunnelene.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart 1 av 3
- Plankart 2 av 3
- Plankart 3 av 3
Planbestemmelser

Vedlegg til bestemmelsene:

- Estetisk veileder

- Adresser som skal utredes for støytiltak

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/83

Sist oppdatert: 25.09.2020