Dybdahls veg 3 og 5, detaljregulering, r20120031

Klagefrist: 15.07.2018

Dybdahls veg 3 og 5, detaljregulering, r20120031

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for riving av eksisterende bebyggelse, for så å etablere ny bebyggelse for forretning, kontor og tjenesteyting. I 1. etasje er det planlagt dagligvarebutikk.

Utbyggingsområdet ligger i et potensielt utløpsområde for skred fra deler av to faresoner for kvikkleireskred, men det er dokumentert at det ikke vil være unødig høy risiko for dette prosjektet med tanke på et eventuelt skred.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/29514

Sist oppdatert: 20.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward