Lade allé 73, detaljregulering, r20140047

Klagefrist: 28.10.2018

Lade allé 73, detaljregulering, r20140047

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å detaljregulere felt B4 i Områdeplanen for Lade allé 59-73 til boligbebyggelse. Samtidig reguleres ny vegutforming i et strekk av Lade allé. .

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: støyrapport

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/24734

Sist oppdatert: 03.10.2018