Vegamot gnr/bnr 53/11, 222,230 m. fl. detaljregulering, r20150018

Klagefrist: 11.11.2018

Vegamot gnr/bnr 53/11, 222,230 m. fl. detaljregulering, r20150018

Overnevnte plan er 04.10.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig, kontor, forretning og tjenesteyting, med høyere utnytting enn i dag, i tråd med overordnede mål om fortetting i lokalsenter og langs kollektivtrasé. Næringsbebyggelsen legges mot Omkjøringsvegen, slik at boligbebyggelsen blir skjermet for støy.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/19935

Sist oppdatert: 25.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward