Hjem Blussuvoll skole

Blussuvoll skole

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart

                           SOMMERFERIE

Vi ønsker alle elever og foresatte god sommerferie og ønsker alle velkommen tilbake til skolestart, mandag 20. august.

9. og 10. trinn møter kl. 0830 i sine nye areal.

8. trinn møter kl. 0900 i skolegården.

Skolen holder stengt i perioden 2.juli - 29.juli

Foreldremøter til høsten

8. trinn: mandag 27/8 kl.1900    (Ta med matpakke)
9. trinn: mandag 3/9 kl.1900       (Ta med matpakke)
10. trinn: mandag 10/9 kl.1900   (Ta med matpakke)

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Klassebegrepet er beholdt og skolen har 6 klasser med ca 30 elever og 2 kontaktlærere på hvert trinn.

Blussuvoll rekrutterer elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Kontaktlærere

Alle trinn

8.trinn

8A

Line Valsjø

Kristin Leonhardsen

8B

Hilde Bevanger

Arnfinn Hilmo

8C

Ida Sagmo

Reidun Johnsen

8D

Marit Solvang

Hilde Bakkan

8E

Geir Morten Ellingsen

Christine Skjæran

8F

Camilla Berg

Inger Langseth

9.trinn

9A

Brit Nilsen

Ragnhild Lauvås

9B

Karin Østborg 

Rune Hjelen

9C

Helge Basmo

Vigdis Solberg

9D

Egil Morten Raaen

Karina Benjaminsen

9E

Anne Mette Ibenfelt

Fredrik Lilevik

10.trinn

10A

Kirsten Ronæss

Frank Hansen

10B

Mette  G. Sæter

Daniel Gauseth

10C

Kjerstin M. Bjellan

Dag Raaum

10D

Wenche Liabø

Ola Kvitland

10E

Helge Pedersen

Inger Lande

Overgang barneskole-ungdomskole

  Fremmedspråk

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere! Når du begynner på Blussuvoll skole, skal du velge et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag. 

Hvilke valgmuligheter har du?

På Blussuvoll kan du velge mellom disse 3 alternativene:

 1. Fremmedspråkene fransk,tysk eller spansk (nivå I),
 2. Fordypning i engelsk
 3. Arbeidslivsfag

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. I tillegg er det mye lettere å bli kjent med folk fra andre land hvis du kan litt av språket deres! Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta dette opp med skolen i løpet av første halvår på 8. trinn. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skolen godkjenne fagbytte på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene dine hvis du ønsker å fortsette på studieforberedende utdanningsprogram (Studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, eller Musikk, dans og drama ) i videregående opplæring.

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene:

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan ENTEN fortsette med samme språk på nivå II ELLER begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2.

Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – f.eks. tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som IKKE har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3. Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående.

Presentasjonen som ble vist på foreldremøte

Brukerråd og FAU  

Brukerråd 2017-2018

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp. 
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

Leder: Synne Brenne Bondevik (elev), 10. trinn
Nestleder: Joakim Putz (elev), 8. trinn
Kari Ulseth, telefon 416 56 371
Tor Urdalen, telefon 416 85 499

8. trinn

Joakim Putz, 8. trinn, telefon 413 70 629
Lasse Jørgensen (vara), telefon 410 01 838

9. trinn

Filip Wavold, 9. trinn, telefon 469 81 414
Kari S. Haugen (vara), telefon 981 32 033

10. trinn

Synne B. Bondevik, 10. trinn, telefon 458 04 838
Nora Ibsen (vara), telefon 902 40 240

Kontaktlærere for elevråd (møter på rundgang):

Line Valsjø, 8. trinn, telefon 464 33 933
Karina Benjaminsen, 9. trinn, telefon 952 84 700
Wenche Liabø, 10. trinn, telefon 97548412
Lars Henrik Rygh, rektor, telefon 906 02 382

FAU 2017-2018

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

8. trinn

Houge, Philippa, telefon 958 81 976
Husby, Lill Anita, telefon 918 72 613
Eriksen, Elen Marie, telefon 958 87 283
Hulsund, Roger, telefon 917 39 783

9. trinn

Ohm, Sissel S, telefon 917 17 227
Larssen, Kine, telefon 91567190
Leira, Jardar, telefon 909 94 088
Skogan, Pål, leder, telefon 400 38 825

10. trinn

Skarrud, Erik, telefon 950 77 414
Baadsvik, Tale, telefon 920 68 750
Ursin, Lars, telefon 979 53 910

Referater

 FAU 25.09.17

Eksamen

Eksamensinformasjon 2018

Informasjon om eksamen 2018

Våren nærmer seg med stormskritt, og vi har etter hvert fått noen henvendelser om årets eksamen for grunnskolen. Her følger en del praktisk informasjon som vi håper kan være til hjelp. For ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes.

Skriftlig eksamen

Onsdag 16.mai: Matematikk
Fredag 25.mai: Engelsk
Tirsdag 29.mai: Norsk hovedmål
Onsdag 30.mai: Norsk sidemål

Elever som blir trukket opp i norsk og er fritatt fra vurdering med karakter i norsk sidemål skriver to eksamener på hovedmålet.

Alle elever får beskjed om hvilket fag de er trukket opp i onsdag 9.mai. Hver klasse er delt opp i tre parti; ett for hvert av fagene, slik at 1/3 av klassen kommer opp i engelsk, 1/3 kommer opp i norsk og 1/3 kommer opp i matematikk. NB! Fordelingen av elever på gruppene har skjedd via trekning. Ingen av skolens ansatte har noen påvirkning på denne.

I fagene engelsk og norsk får elevene tilgang til forberedelsesmateriell 24 timer før eksamen, mens det ikke foreligger slikt materiell for matematikk. I alle tre fagene skal elevene møte på skolen dagen før eksamen for informasjon og veiledning. Dette regnes som en del av eksamen, og er følgelig obligatorisk.

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen eller på selve eksamensdagen, må en oppsøke lege og fremlegge legeattest til skolen samme dag.

Elever som lider av ulike helsemessige plager, f eks i form av allergi(er), migrene etc, har anledning til å søke om å få én time utvidet tid ved skriftlig eksamen. Det kreves en attest fra lege eller annen godkjent medisinsk instans som dokumenterer plagene for at søknaden skal bli innvilget. Merk at elever med lese- og skrivevansker, minoritetsspråklige elever og elever med individuell opplæringsplan automatisk er berettiget til utvidet tid ved eksamen. Disse trenger IKKE å søke.

Søknad med dokumentasjon sendes til skolen innen 6.april 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Muntlig eksamen

Onsdag 13.juni og fredag 15.juni

Også her blir elevene trukket i ulike fag. Dette er en lokalt gitt eksamen, og det er eksterne sensorer fra Sør-Trøndelag som sammen med faglærere leder denne. Her blir elevene gjort kjent med hvilket fag de skal opp i 48 timer før eksamen, og får oppgave/veiledning 24 timer før. Merk at både eksamensdag og forberedelsesdag/veiledning er obligatorisk også på muntlig eksamen. Det innvilges normalt IKKE permisjon på eksamensdager.

Både Trondheim kommune og Utdanningsdirektoratet har gode, informative nettsider om vurdering og eksamen.

Med vennlig hilsen

Håvard Kløften
Avdelingsleder/trinnleder 10.trinn
Blussuvoll skole
Telefon 72 54 68 53/911 12 205

Skolehelsetjenesten 

Helsesøster

Helsesøster: Torill Sæther Ahlstrøm

Kontortid: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.00
Telefon kontor: 72 54 68 95
Mobil: 915 92 522   

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Du trenger ikke å bestille time, ta kontakt eller stikk innom!

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver:  

8.trinn

Individuelle helsesamtaler med tema som: kosthold, psykisk helse, tobakk, rus,  smittsomme sykdommer og beskyttelse mot disse, seksuell helse og legning.  Måling av høyde og vekt.                             

9.trinn                                                                                               

Helseopplysning i grupper/klasse med tema: psykisk helse    

10.trinn

Vaksine: difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP- IPV)Helseopplysning i grupper/klasse med hovedtema samliv og seksualitet dvs. bla.: prevensjon, seksuell helse og legning, seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), psykisk helse.

 • Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten eren del av Barne-og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og 2.linjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i praksis i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten:                                

 • Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unge, Folkehelseplan 2012-2016. Trondheim kommune.

10. trinn

Vitnemålsutdeling

Vitnemålsutdeling for 10. trinn, blir onsdag 20. juni klokken 2000 på Blussuvoll skole.

Velkommen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css