Byggesak

Bygg uten å søke

Enkelte bygg som garasje, bod eller en annen bygning under 50 m2 kan du under noen forutsetninger bygge uten å søke.

Finn svaret i veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet

Hvor stort kan du bygge?

Finn svaret i veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet

I veiviseren får du hjelp til å beregne:

 • Bruksareal - BRA
 • Prosent eller antall kvadratmeter BRA - %-BRA
 • Bebygd areal - BYA. Se etter prosent BYA eller antall kvadratmeter BYA
 • Tillatt bruksareal - T-BRA
 • Tomteutnyttelse - TU
 • Prosent tomteutnyttelse - %-TU

Her finner du veiviseren

Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Søk opp din eiendom, huk av for arealplaner (rett under byvåpenet) og trykk på eiendommen. Planinformasjon dukker opp til venstre for kartet.

 • Er eiendommen regulert?
  Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.

 • Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
  Merk! Dette må være oppgitt som en av følgende:

 • BYA eller %BYA
 • BRA eller %BRA
 • %TU
 • T-BRA
  Hvis dette mangler kan du ikke bruke veiviseren.

I Trondheim har vi noen reguleringsplaner som stiller krav om en samlet tomteutnyttelse for et helt byggeområde. I de tilfellene kan du heller ikke bruke veiviseren for din eiendom.

Kommuneplanen finner du ved å trykke på søkesymbolet (1) og så huke av for gjeldende kommuneplan (2).

Eksempel på søk etter plan

Trykk så på eiendommen igjen og du får ny planinformasjon til venstre for kartet.

 • Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
  I kommuneplanens bestemmelse 1 og 2 står det om forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner. Kommunedelplanen finner du ved å huke av for gjeldende kommunedelplan i plansøk (se bilde over) og så trykke på eiendommen. Det er ikke mange områder i kommunen som omfattes av en kommunedelplan. Her er en oversikt. Hvis det ikke dukker opp noe planinformasjon til venstre for kartet, så er det ingen kommunedelplan for eiendommen.

 • Hvor mye areal er låst til parkering?
  I Trondheim vil kravet til parkering avhenge av hvilken sone eiendommen ligger innenfor. Dette er nærmere beskrevet i kommuneplanens bestemmelse 14 eller i parkeringsveilederen (nederst på siden). Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3x6) pr. plass i veiviseren.

 • Hvor stor er eiendommen?
  Dette kan man også få svar på i vår kartløsning. Velg Standard kart og trykk på knappen merket med A i menylinjen over kartet:

  Knapperad med måleverktøy

  Trykk deretter et sted på eiendommen din. Beregnet areal står under kartet. NB! Ikke trykk på en bygning, ellers vil det horisontale takarealet leses av isteden. Det er også mulig å finne arealet på: www.seeiendom.no.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling.

Aktuelle spørsmål kan være:

 • Uklare reguleringsbestemmelser
 • Eventuelle dispensasjoner
 • Krav om uavhengig kontroll
 • Uttalelse fra andre myndigheter

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges bestillingen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Bestilling kan gjøres via lenken under. En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at du har bestilt.

Bestill forhåndskonferanse

Hvordan lage en byggesøknad

Denne informasjonen er tilpasset søknad om tiltak uten ansvarsrett, dvs. der du som privatperson selv står ansvarlig for arbeidet, men kan også være et godt utgangspunkt for mer kompliserte søknader.

Hvordan lage en byggesøknad

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. Hvis du står fast eller lurer på noe under veis, så ta kontakt med eller stikk innom Bytorget. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse.

 1. Plangrunnlag: For at du skal få oversikt over hva som kan gjøres på din eiendom så er det viktig at du setter deg inn i plangrunnlaget, dvs. hvilke forutsetninger og begrensninger som er lagt på din eiendom. Denne informasjonen kan du hente ut ved hjelp av kommunens kartløsning.

 2. Kart: I søknaden må du vedlegge et kartutsnitt med tiltaket inntegnet. Dette kan du hente ut selv ved hjelp av kommunens kartløsning eller ved å henvende deg til Bytorget. Husk å tegne på avstand til nabogrense(r), veier og andre bygninger. Kartutsnitt er ikke nødvendig for innvendige arbeider eller ved fasadeendringer som ikke endrer arealet på byggverket.

 3. Tegninger: Tegningene skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Aktuelle tegninger er plan-, snitt- og fasadetegninger. Alle berørte fasader må vises. Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. I enkelte tilfeller kan det være lurt å sende med tegninger som viser eksisterende situasjon, slik at det blir enklere for saksbehandler å se hva som blir endret. Eksisterende fasadetegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder.

 4. Dispensasjon: Hvis tiltaket forutsetter dispensasjoner fra plan- og bygningslovgivningen (f.eks. avstand til vei, grad av utnytting, byggegrense, gjeldende reguleringsbestemmelser o.l.) må søknad om dette vedlegges byggesøknaden som et eget skriv. Vi gjør oppmerksom på at hvis du må søke om dispensasjon så vil saksbehandlingsfristen bli lengre enn 3 uker.

 5. Samtykke fra nabo: Hvis du ønsker å oppføre et nybygg eller tilbygg nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Dette er ikke nødvendig for byggverk under 50 m².

 6. Nabovarsling: Du må varsle alle berørte naboer og gjenboere ved at de mottar nabovarsel. Naboliste/eierliste over aktuelle naboer kan du bestille via Infoland.

 7. Tilknytning til infrastruktur: Eventuell vannforsyning, bortleding av avløpsvann og atkomst må sikres og dokumenteres ved innsending av søknaden.

 8. Uttalelse fra byantikvaren: Hvis tiltaket eller plangrunnlaget tilsier at det må innhentes uttalelse fra byantikvaren, anbefales det at denne vedlegges søknaden.

 9. Søknadsskjema: I skjemaet oppgir du relevante opplysninger og beskriver hva du skal gjøre. Legg gjerne ved et følgebrev hvis det blir liten plass i skjemaet. Noen skjemaer finner du her.

Byggesaksblanketter

Oppdaterte søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken finner du hos:

Direktoratet for byggkvalitet

Tidsfrister og priser

Tidsfristene for vår saksbehandling avhenger av flere forskjellige forhold. Det kan være om tiltaket medfører dispensasjon, om det foreligger nabomerknader og om det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter. Les mer her.

Byggesaksbehandling er gebyrbelagt. Her finner du våre priser.

Ferdigattest og brukstillatelse

Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden.

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak, jf. TEK17 § 9-6)
 • Gjennomføringsplan

Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:

 • Oppdatert situasjonsplan
 • Oppdaterte tegninger
 • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Sist oppdatert: 24.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css