Granåsen barnehager

Luftfoto av Granåsen barnehager

Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede

Kontakt Granåsen barnehager

Se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Granåsen barnehager

"Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede"

Granåsen barnehager består av tre bygg - Granåsen barnehage, Brannhaugen barnehage og Kolsås barnehage.

Vi er en enhet med et rikt mangfold.

Barnehagens visjon skal være ei ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. Våre verdier skal i så måte hjelpe oss mot denne visjonen.

Sammen med dere foreldre, skal barnehagen bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg skal sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene i Rammeplanen vises i hverdagen vår. Det er viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Ta kontakt med barnehagen eller stikk innom om du vil bli enda bedre kjent med oss.

Last ned vår egen sang laget og fremført av en av våre ansatte.

LUBA-prosjektet

Ordningen med lærerutdanningsbarnehager (LUBA) er et omfattende prosjekt de kommende 4-5 årene, for å koble barnehagefeltet tettere sammen med Universitet-/høgskole sektoren. Dette for å utvikle barnehagelærerutdanningen videre og styrke praksis-relevansen til DMMH gjennom forskning og utviklingsarbeid. Sekundært skal prosjektet øke kompetansen i barnehagene. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.

Mer info. her:
https://dmmh.no/forskning-og-utvikling/fou-prosjekter/luba-utvikling-av-barnehagelarerutdanningene-i-tett-samarbeid-med-barnehager

https://dmmh.no/hva-skjer/luba-utvikling-av-barnehagelarerutdanningene-i-tett-samarbeid-med-barnehager

Granåsen barnehager i media

"Pedagogisk Kosthold i barnehagen" Adresseavisen 06.01.2020

Våre verdier

Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Barnehagens innhold

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

For Granåsen barnehager er toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse viktige verdier. Dette er verdier som vi skal arbeide mot og verdier som skal vises i hverdagen.

Toleranse

Barna skal akseptere ulikheter og gis mulighet til å fremme retten for å være annerledes. De skal lære seg innlevelse og empati.

Voksne skal være rollemodeller gjennom å respektere og inkludere barn, kollegaer og foreldre.

Trygghet

Barn skal få mulighet til å gi hverandre omsorg og ta imot omsorg.

Voksne skal være kjente for barna, som er nærværende og engasjerte i det enkelte barnet og som skaper trivsel, utvikling og forutsigbarhet i hverdagen.

Tilstedeværelse

Barn skal få lov til å være her og nå, i relasjon med andre.

Voksne skal være deltagere på barnets og barnegruppens premisser.

Nysgjerrighet

Barn skal gis mulighet for skaperglede, undring og utforskertrang i hverdagen.

Voksne skal være lydhøre og støttende for barns ulike uttrykk.

Anerkjennelse

Barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor av hverandre. De skal inkludere hverandre i deres lek og aktiviteter.

Voksne skal lytte, ta på alvor og oppmuntre til barns ulike behov for å uttrykke seg.

Om oss

Granåsen barnehager ble etablert høsten 2006. Granåsen barnehage besto da av Kolsås barnehage og Granåsen barnehage frem til høsten 2009. Da åpnet Brannhaugen barnehage dørene. I mai 2016 ble det nye barnehage bygget i Granåsen åpnet slik det er i dag. Granåsen barnehager består av tre bygg. Kolsås barnehage, Granåsen barnehage og Brannhaugen barnehage.

Granåsen barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, to avdelingsledere, sekretær. Barnehagen har på et bredt sammensatt tverrfaglig personalet med blant annet:

 • pedagogiske ledere/barnehagelærere
 • barnevernspedagoger
 • spesialpedagoger
 • miljøarbeider
 • barne- og ungdomsarbeidere
 • omsorgsarbeidere
 • hjelpepleiere
 • assistenter
 • lærlinger

Barnehagen har også kompetanse innenfor Marte Moe, ICDP, Webster Stratton, friluftsliv, Autisme, CP, Downs, Asperger, ADHD, seksuelle overgrep, syn og hørsel, samisk kultur, pedagogisk veiledning m.m.

Vi har 169 barn fordelt på 99 storbarn og 70 småbarn. Opptak til barnehagen vår gjøres gjennom Oppvekstkontoret.

Les mer om barnehagen i Velkommen til Granåsen barnehage.

Du finner også informasjon om hvordan vi arbeider og våre satsingsområder i vår årsplan og enhetsavtale i undermenyen om barnehagen.

Ta kontakt med barnehagen dersom du har lyst til å komme på besøk eller har andre spørsmål.

Oppstart i barnehagen - Liten og ny i barnehagen

Ved Granåsen barnehager har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningens modellen er utviklet gjennom prosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

Overgang barnehage skole

"Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem".

Rammeplanen for barnehager

Granåsen barnehage skal ha et nært samarbeid med skolene i nærmiljøet og med de skolene førskolebarna skal begynne på. Det er en felles rutine for alle barnehager og skole i Trondheim kommune. Denne finnes nederst på siden.

Mobbeombud

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan:

 • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
 • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
 • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
 • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Kontakte mobbeombudet

Mobbeombudet har taushetsplikt.

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.

Miljøsertifisering

Enheten er miljøsertifisert med Grønt flagg gjennom FEE. Vårt engasjement i miljøarbeid, kosthold, friluftsliv og gjenbruk vil vi være med å bidra til en økt bevissthet for barn, ansatte og foresatte. Inspirasjon hentes gjennom kurs og nettverkssamlinger i regi av Grønn Barneby.

Årsplan 2022

Årsplanen har flere funksjoner:

 • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
 • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen gjennom brukerrådet
 • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Dette er en årsplan som er gjeldene for januar-desember 2022 og følger dermed kalenderåret.

Årsplan Granåsen barnehager 2022

Månedsbrev

Månedsbrev

Brannhaugen

Steingrua November 2022

Leirelva November 2022

Granåsen

Nordlys November 2022

Himmeltoppen November 2022

Kolsås

Kolsås November 2022

Samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold.

Samarbeidsutvalgets representanter blir valgt for to år om gangen. Det er et samarbeidsutvalg på hvert hus som består av to representanter fra foreldrene og to representanter fra ansatte. I tillegg er Ledelsen med som representant for barnehagens eier Trondheim kommune. Det er en leder og en nestleder i utvalget.

I tillegg har vi et koordinerende samarbeidsutvalg der en foreldrerepresentant og ansatt representant fra hvert hus møtes med de andre husenes utvalg. Møtene avholdes etter hverandre på samme kveld.

Møtereferat og innkalling 2020-2022

November 2022

Januar 2022

Februar 2022

Juni 2022

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Januar/februar 2021

Mai 2021

Oktober 2021

Desember 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - -

September 2020

November 2020

Desember 2020

SU Brannhaugen

Foreldre

Helle Stølan Kristoffersen, telefon 99 26 24 40

Ingrid Marie Aasvold

Ansatte

Mona Kristin Eide, telefon 90 88 42 35.

Lisbet Hansen, telefon 41 65 00 62

Ledelsen

Anna Ingeborg Hegerberg, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

Thina Johnsen Eid, avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

SU Kolsås

Foreldre

Maja Loevenich, telefon 90 62 60 38

Trude Røstad, telefon 98 04 23 91

Ansatte

Bente Bleivik Kolsås, telefon 91 36 36 63

Wenche Storjord, telefon 99 43 07 87

Ledelsen

Anna Ingeborg Hegerberg, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

Thina Johnsen Eid, avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

SU Granåsen

Foreldre

Susanne Væraas-Eriksen, telefon 93 80 05 52

Brit Langli

Ansatte

Siv Iren Marthinsen, telefon 90 85 10 27

Kristin Moseng, telefon 98 81 85 24

Ledelsen

Anna Ingeborg Hegerberg, enhetsleder, telefon 95 26 38 81

Thina Johnsen Eid, avdelingsleder, telefon 46 42 36 86

Arbeidsutvalg (AU)

Ved Granåsen barnehager har vi et Arbeidsutvalg (AU) på hvert hus. Disse samarbeider i saker som berører hele enheten men har også egne arrangement på sine hus. Er det noe dere lurer på angående AU så ta gjerne kontakt.

AU Brannhaugen

Steingrua

Michiel Jozef Johannes Janssen, telefon 90 81 08 98

Ida Fjellheim Åldstedt, telefon 91 91 78 18

Leirelva

Helle Stølan Kristoffersen, telefon 99 26 24 40

Victoria Husby, telefon 93 61 09 70

Guro Gjestvang

AU Granåsen

Himmeltoppen

Lene Ryen Loe

Hanne Moe Bjørnbet, telefon 91 78 12 88

Nordlys

Dionne Nordhoof

Knut Sovereng

AU Kolsås

Kjersti Wedø, telefon 97 15 83 27

Ingunn Holøymoen, telefon 95 16 95 74

Marthe Aasberg, telefon 47 75 86 45

Ylva Stenström

Malin Bakkhaug

Åpningstider

Enheten har åpent fra 07.00 til 16.45. Dette gjelder for alle tre husene. Barnehagen følger Trondheim kommunes Skole-/Barnehagekalender når det gjelder planleggingsdager og vi har da stengt.

Medisinering

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Regelen er at vi ikke skal gi medisin til barn når de er i barnehagen, da vi ikke har medisinsk kompetanse eller egnet oppbevaringsmulighet, men selvfølgelig annerledes med livsnødvendig medisin. Da finner vi egne løsninger.

Ved behov for medisinering må det drøftes på forhånd med lege om det kan kan finnes medisin som ikke er nødvendig å ta i barnets oppholdstid i barnehagen.

Hvis det ikke finnes andre muligheter, og vi likevel må gi korte kurer i barnehagen skal det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og barnehage. Skjema som skal benyttes finner du i lenken under.

Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Ferie

Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år.

Påske og jul
Barnehagen har stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Vi slår sammen våre hus i julen og i påskeuka. Det sendes ut påmelding i forkant for å kartlegge hvor mange barn som kommer. Dette vil avgjøre bemanning og hvilket bygg vi vil ha åpent.

Sommer
Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

Lovlighetskontroll 04.11.2014, rettet 04.11.2014

Tilsynsrapport 12.05.2015

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Granåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052130

Sist oppdatert: 01.12.2022

052130

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006