Granåsen barnehager

Luftfoto av Granåsen barnehager

Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede

Kontakt Granåsen barnehager

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Granåsen barnehager

Granåsen barnehager består av tre bygg - Granåsen barnehage, Brannhaugen barnehage og Kolsås barnehage.

Granåsen barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, avdelingsledere og merkantil. 

Vår visjon

"Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede"

Barnehagens visjon er ei ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. Våre verdier skal i så måte hjelpe oss mot denne visjonen. Mer om våre verdier kan leses i barnehagens årsplan.

Ta kontakt med barnehagen eller stikk innom om du vil bli bedre kjent med oss.

Åpningstider

Enheten har åpent fra 07.00-16.45. Barnehagen følger Trondheim kommunes skole-/barnehagekalender.
Fra 01.08.2024 er åpningstiden fra kl. 07.00-16.30.

Ferie
Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år.

Påske og jul
Barnehagen har stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Vi holder åpent de aktuelle dagene, der barn og ansatte fra hele enheten samles. Åpningstiden er fra 08.00 - 16.00. 

Sommerstengt
Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Kosttilbud
Et av enhetens satsingsområder er kosthold og matglede. Vi legger vekt på å ha måltid basert på gode råvarer. Vi serverer havregrøt til frokost hver dag. Lunsjmåltidet består av hjemmelaget varmmat en gang per uke, smøremåltid og matpakker på turdager. Nonsmåltidet består av frukt/grønt og knekkebrød/brød. Enheten har et samarbeid med DMMH/LUBA med hovedtema bærekraftig mat i barnehagen. Mer om kost kan leses i årsplan.

LUBA-prosjektet

Granåsen barnehager er en av to lærerutdanningsbarnehager (LUBA) i Trondheim kommune. Vi er i et partnerskap med DMMH og er samskapende i ulike forskningsprosjekt og utviklingsarbeid.Hensikt  er å forbedre barnehagelærerutdanninga og utdanningens praksisrelevans. Sekundært skal LUBA prosjektet øke kompetansen i barnehagene. Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH, Granåsen barnehager og SiT barnehager.

Barnehagen er med i følgende prosjekt og phd-stipend:

Musisk start på barnehagelivet

Musisk start på barnehagelivet – Et forsknings- og utviklingsprosjekt om sang og musikk i de yngste barnas oppstart i barnehagen v/Ingrid Bjørkøy

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid v/ Kari Emilsen og Vera Holst

Bærekraftig mat i barnehagen

Bærekraftig mat i barnehagen v/ Claudia Melis, Kathrine Bjørgen, Anna Maria Billing og Per-Arvid Wold

Barnehagelærers kompetanse om inkludering og barn med særskilte behov

Barnehagelærers kompetanse om inkludering og barn med særskilte behov v/ Elisabeth W. Lehn, Hilde T Wahl og Karianne Franck

Utvikling av refleksjonskultur

Utvikling av refleksjonskultur v/ Hege Nordnes

Hva gjør studentene trygge/motiverte for å drive med musikk i barnehagen

Hva gjør studentene trygge/motiverte for å drive med musikk i barnehagen. PHD-stipendiat Thomas Nyeng

Hvordan kan arbeid med religion i barnehagen brukes som en ressurs i arbeid med kulturelt mangfold

Hvordan kan arbeid med religion i barnehagen brukes som en ressurs i arbeid med kulturelt mangfold? PHD-stipendiat: Ine Rolseth Bratsvedal.

Oppdatert informasjon om de ulike prosjektene vil bli tilgjengelig når årsplanen presenteres i Google-site

Du finner mer informasjon på

Mobbeombud

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever som rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan:

 • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole
 • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen
 • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter
 • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Kontakte mobbeombudet.

Mobbeombudet har taushetsplikt.

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.

Miljøsertifisering

Enheten er miljøsertifisert med Grønt flagg gjennom FEE. Vårt engasjement i miljøarbeid, kosthold, friluftsliv og gjenbruk vil vi være med å bidra til en økt bevissthet for barn, ansatte og foresatte. Inspirasjon hentes gjennom kurs og nettverkssamlinger i regi av Grønn Barneby .

Årsplan 2023 - 2026

Enheten er i prosess med å ha årsplanen i Google Sites. Dette vil ferdigstilles i løpet av våren 2024. 

Årsplan Granåsen barnehager 2023 - 2026

Samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg. Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetsleder. Samarbeidsutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold.

Samarbeidsutvalgets representanter blir valgt for å år om gangen. Det er et samarbeidsutvalg på hvert hus som består av representanter fra foreldrene og representanter fra ansatte. I tillegg er Ledelsen med som representant for barnehagens eier Trondheim kommune. Det er en leder og en nestleder i utvalget.

I tillegg har vi et koordinerende samarbeidsutvalg der en foreldrerepresentant og ansattrepresentant fra hvert hus møtes med de andre husenes utvalg. Møtene avholdes etter hverandre på samme kveld.

Møtereferat og innkalling 2020-2024

februar 2024

- - - - - - -

november 2023

mai 2023

februar 2023

- - - - - - -

januar 2022

februar 2022

juni 2022

november 2022

- - - - - - -

januar/februar 2021

mai 2021

oktober 2021

desember 2021

- - - - - - -

september 2020

november 2020

desember 2020

SU Brannhaugen

Foreldre

 • - "Leirelva" - telefon 92 69 57 45
 • - "Leirelva" ( vara ) - telefon 91 74 61 69
 • - "Steingrua" - telefon 99 26 24 40
 • - "Steingrua" ( vara ) - telefon 93 09 96 47

Ansatte

 • , telefon 90 88 42 35
 • , telefon 41 65 00 62

Ledelsen

 • , enhetsleder, telefon 95 26 38 81
 • , avdelingsleder, telefon 46 42 36 86
 • , avdelingsleder, telefon 93 09 55 66
SU Kolsås

Foreldre

 • , telefon 97 12 10 95
 • , telefon 47 87 12 34
 • , telefon 45 41 93 93

Ansatte

 • , telefon 98 81 85 24
 • , telefon 91 36 36 63
 • , telefon 99 43 07 87

Ledelsen

 • , enhetsleder, telefon 95 26 38 81
 • avdelingsleder, telefon 46 42 36 86
 • , avdelingsleder, telefon 93 09 55 66
SU Granåsen

Foreldre

 • , telefon 95 05 90 56
 • , telefon 93 80 05 52

Ansatte

 • , telefon 98 63 43 73
 • , telefon 95 77 67 69

Ledelsen

 • , enhetsleder, telefon 95 26 38 81
 • , avdelingsleder, telefon 46 42 36 86
 • , avdelingsleder, telefon 93 09 55 66

Arbeidsutvalg (AU)

Ved Granåsen barnehager har vi et Arbeidsutvalg (AU) på hvert hus. Disse er i saker som berører hele samarbeidet har også egne ordninger på sine hus. Er det noe dere lurer på angående AU så ta gjerne kontakt.

AU Brannhaugen

Steingrua

 • , telefon 90 81 08 98
 • , telefon 95 19 84 16

Leirelva

 • , telefon 41 22 06 22
 • , telefon 41 25 40 51
AU Granåsen

Himmeltoppen

 • , telefon 91 78 12 88
 • , telefon 48 17 00 40

Nordlys

 • , telefon 95 82 85 55
 • , telefon 48 10 86 95
AU Kolsås
 • , telefon 98 61 27 17
 • , telefon 40 45 01 15
 • , telefon 41 36 16 74
 • , telefon 47 63 79 94

Medisinering

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn. Regelen er at vi ikke skal gi medisin til barn når de er i barnehagen, da vi ikke har medisinsk kompetanse eller egnet oppbevaringsmulighet, men selvfølgelig annerledes med livsnødvendig medisin. Da finner vi egne løsninger.

Ved behov for medisinering må det diskuteres på forhånd med lege om det kan finnes medisin som ikke er nødvendig for barnets opphold i barnehagen.

Hvis det ikke finnes andre muligheter, og vi likevel må gi korte kurer i barnehagen skal det inngås skriftlig avtale mellom foreldre og barnehage. Skjema som skal benyttes finner du i lenken under.

Oppbevaring og utdeling av legemidler, en veileder for barnehage, skole og SFO

Overgang barnehage skole

Granåsen barnehage skal ha et samarbeid med skolene førskolebarna skal begynne på. Det er en felles rutine for alle barnehager og skole i Trondheim kommune. 

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Granåsen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052130

Adresse: Kongsvegen 204, 7026 TRONDHEIM

Leder

Anna Ingeborg Hegerberg
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Mosa Al-Hussiny

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Anna-Karin Sofia Almström

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Charlotte Andersen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sondre Auestad

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Bente Bleivik

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Tessem Brå

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Renate Dalehamn Falmår

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Skagen Danielsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Thina Johnsen Eid

Avdelingsleder V

Telefon:

E-post:

Mona Kristin Eide

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Furuhaug

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Lise Beathe Gjersvold

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Lisbet Hansen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Hege Stoum Haugan

Barne/ung.arb. III

Direktetelefon:

E-post:

Malin Hussmann Heggen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Vollelv Holck

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Oddny Hunshamar

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Langolf Husby

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Shpetim Imeri

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Thanitta Kaewchot

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Maureen Nancy Amondi Kandango

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Kristina Sørli Karlsnes

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Hege Flatås Kristiansen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Cha Mu Ku

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Kvendbø

Barnehagelærer

E-post:

Torunn Kviseth

Omsorgsarbeider

E-post:

Siv-Iren Marthinsen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Wibeke Tangen Moe

Barne/ung.arb. II

Direktetelefon:

E-post:

Turid M Nilsen Moflag

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristin Moseng

Pedagogisk leder I

E-post:

Kristine Wickstrøm Nakken

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Tiril Norlunn

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mats Olsvik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Marianne Cathinka Ree

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Synnøve Stensø

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Storjord

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Stjern Strand

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Marte Næss Thomassen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Aurora Markovic Valsø

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Maria Longva Vatnehol

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Brit Vethe

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Therese Aabel

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Laila Aakvik

Pedagogisk leder II

E-post:

Sist oppdatert: 22.05.2024

052130

Fant du det du lette etter?