Nidarvoll skole

Nidarvoll skole

Kontakt Nidarvoll skole

Se kart

TK-kode: 031040

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

Velkommen til Nidarvoll skolefritidsordning

Omsorg, trivsel, lek og allsidige aktiviteter fem dager i uka.

SFO er åpen fra 07.00-16.30

Telefon SFO administrasjon: 72 54 38 03

Telefon SFO 1. trinn: 94 88 69 43

Telefon SFO 2. - 4. trinn: 94 88 87 63

Åshild Trøen - SFO-leder: 72 54 38 03

Informasjon Nidarvoll skole SFO

Rammeplan Nidarvoll skole

Vedtekter SFO

Åpningstid

Vi har åpent fra kl. 07.00 fram til skolen begynner, og etter skoletid fram til 16.30.

Skolefritid holder åpent hele året bortsett fra 5 planleggingsdager utover året.

Planleggingsdager 2021-2022

  • 13. august - SFO stengt
  • 14. og 15. oktober - SFO stengt
  • 16. mai - SFO stengt
  • 27. mai - SFO stengt

Antallet ansatte avhenger av hvor mange barn som til enhver tid går på SFO.

Per 03.01.22 er det 192 barn og 19 ansatte.

Innskriving 2022

Det vil etter hvert komme et skriv i posten med informasjon om innskriving for årets førsteklassinger. Vi legger planer for en best mulig gjennomføring med tanke på de tiltakene som gjelder.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nidarvoll

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste oppgaver med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nidarvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Alle barn har rett til skolehelsetjeneste i følge ”Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Rutinen er at barnets helsejournal følger barnet ved overgang helsestasjon til skolehelsetjeneste, ved flytting eller bytte av skole.

Dette sikrer kontinuitet i helsetjenestens tilbud. Dersom foreldre/foresatte har spørsmål i forbindelse med oversendelse av barnets helsejournal, taes dette opp med helsesykepleier.

Kontaktinformasjon:

Linda Elisabeth Heimdal Drivenes
Telefon 48 03 93 87
E-post: linda.drivenes@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel.

2. trinn

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn

Høyde- og vektmåling

Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn

Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV)

PIS-grupper

Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

FAU

Leder: Lasse Pedersen
E-post: lassepeders1@hotmail.com
Telefon: 98 87 82 47

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar i forhold til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Skriv fra FAU / Referater

Referatene finner dere i Foreldreplattformen

Brukerråd

Referater

Referatene finner dere i Foreldreplattformen

Tilbud fra lag og foreninger

Skolen opplever å få mange henvendelser fra lag og foreninger om å sende ut informasjon til foresatte. Vi har valgt å legge ut all informasjon vi får her.

Aktuelle tilbud fra lag og foreninger

Idrettsleker - Trondheim Friidrett

Ferie og fridager

Første skoledag høsten 2022 er mandag 22. august.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031040

Sist oppdatert: 02.05.2022

031040

A03-P1-EPI004