Hjem Eierskapsenheten
Bryggene i Trondheim

Eierskapsenheten

Kontakt Eierskapsenheten

Se kart

Trondheim kommune er byens største grunneier med ca. 60.000 daa areal. Dette omfatter også 900.000 m² bygningsmasse fordelt på skoler, barnehager, helse- og velferdssenter, helsehus, kultur- og administrasjonsbygg og cirka 3000 boliger. I tillegg er Trondheim kommune leietaker til ca. 150.000 m² næringslokaler.

Eierskapsenheten gjennomfører strategisk kjøp, salg, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Dette er av stor betydning for kommunens økonomi og utvikling. Eierskapsenheten vil i årene framover være en pådriver for at kommunen skal nå sine mål med nok areal til kommunale formål.

Enheten bestiller tjenester på vegne av kommunen innen renovasjon, parkering, brann- og redningstjenester og Midtbyen Management. Enheten yter også juridisk rådgivning knyttet til enhetens og byutviklingsområdets virksomhet.

Enheten har cirka 45 ansatte og er organisert i fire avdelinger:

Avdeling eiendomsutvikling
 • Ivaretar det strategiske eierskapet til kommunens bebygde og ubebygde eiendommer
 • Har ansvaret for utvikling av kommunens eiendommer i tråd med kommunens egne behov og ønsket byutvikling. I dette ligger en kontinuerlig vurdering av hvordan eiendommene best kan utnyttes
 • Opptrer som tiltakshaver for mulighetsstudier og regulering til utbyggingsformål, evt. i samarbeid med private aktører
 • Anskaffer og utvikler eiendommer for utbygging til kommunal tjenesteproduksjon
 • Selger bebygde og ubebygde eiendommer som kommunen selv ikke har behov for
 • Bidrar til utvikling av områder hvor kommunen påtar seg et samfunnsansvar uten å være eier. Dette kan skje gjennom aktiv planlegging, avtaler eller å påta seg byggherreansvar for offentlig infrastruktur
 • Koordinerer kommunens boligpolitiske arbeid
 • Ivaretar kommunens eierinteresser som nabo eller berørt part ved nabovarsel og i private reguleringssaker
 • Foretar innleie av eiendom til offentlige formål samt utleie av kommunal eiendom.
Avdeling lovforvaltning
Bestilleravdeling
Avdeling for virksomhetsstyring
 • Ivaretar de økonomiske og administrative funksjonene ved enheten.
 • Utfører service på enhetens postmottak og telefon
 • Utarbeider økonomiske analyser på oppdrag fra kommunedirektøren og enhetsleder
 • Bidrar til god prosjektstyring og økonomistyring på enheten
 • Har hovedansvar for budsjettprosessen på enheten for både drifts- og investeringskostnader
 • Koordinerer, utarbeider og kvalitetssikrer tertial- og årsrapporter 

Boligpolitisk plan 2020

Kommunedirektøren har utarbeidet forslag til Boligpolitisk plan 2020 med tilhørende handlingsdel 2020-2024.

Se planen med tilhørende dokumenter.

Plan for areal til offentlige tjenester

Se planen med tilhørende dokumenter

Svartlamoen

Svartlamoen er etter politisk vedtak en byøkologisk forsøksbydel. Det bor 200 personer på området. Trondheim kommune eier det meste av eiendommene, men området forvaltes av henholdsvis Svartlamoen boligstiftelse og Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse.

Svartlamoen sett fra luften, fotografert med drone:

Svartlamoen sett fra luften

Foto: Trondheim kommune ved Carl-Erik Eriksson.

Evaluering

Trondheim formannskap vedtok den 06.08.2013 og 09.12.2014 at det skulle foretas en evaluering av kommunens involvering av området. Den 02.08.2016 behandlet formannskapet den bestilte evalueringen og fattet vedtak vedrørende videre drift av området.

Se saksdokumentene.

Evalueringsrapporten med vedlegg som ble sendt på høring finnes her:

Evalueringsrapport

Vedlegg 1, Kart som viser eiere og leieforhold

Vedlegg 2, Kartlegging større vedlikeholdsoppgaver gjennomført 2003 - 2015

Vedlegg 3, Oversikt over dugnadsgrupper

Vedlegg 4, Vurdering av gjengs leie på Svartlamoen

Vedlegg 5, Beregning av Trondheim kommunes besparelser i sosialhjelp ved bosetting på Svartlamoen

Vedlegg 6, Oversikt over virksomheter lokalisert på Svartlamoen

Høringssvar

Høringssvar fra beboerne

Høringssvar fra boligstiftelsen

Høringssvar fra kultur- og næringsstiftelsen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eierskapsenheten, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006