Lade hjemmetjeneste

Lade hjemmetjeneste sin administrasjonsbygning fra ovenfra

Kontakt Lade hjemmetjeneste

Se kart

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Hvem er vi?

Lade hjemmetjeneste har et tverrfaglig team sammensatt av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter og andre medarbeidere som har stort fokus på Trondheim Kommunes kjerneverdier: Åpen - Modig - Kompetent.

Vi gir tjenester til hjemmeboende, og har som mål at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig med fokus på egne ressurser. Dine rettigheter om hjemmetjenester er hjemlet i lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommune.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder, Marit Sæteraas, telefon 97 14 07 20

Avdelingsleder, Linda Kristin Vikan, telefon 72 54 88 72

Avdelingsleder, Kristine Stornes, telefon 72 54 88 72

Avdelingsleder, Kristin Hembre, telefon 72 54 88 72

Hva kan du forvente deg når du får bistand fra Lade hjemmetjeneste

  • Å bli møtt med respekt
  • Å bli hørt
  • Å ha en innvirkning på hvordan hjelpen du trenger skal ytes
  • Å bli møtt av personale som har fått opplæring i den jobben de skal utføre
  • Å bli møtt av en sone som har tilgang på fagutdannet helsepersonell
  • Å få oppnevnt en primærkontakt som vil stå sentralt i den hjelpen du får
  • Du skal kunne inngå en bytte-/samarbeidsavtale for å få utført ikke-kommunale tjenester

Helhetlig pasientforløp

Lade hjemmetjeneste setter fokus på å kvalitetssikre oppfølgingen vi gir våre brukere i forbindelse med utskrivelse av sykehus, pluss oppfølgingen du som bruker skal få av oss i hjemmetjenesten.

Dette programmet heter "Helhetlig Pasientforløp i eget Hjem", som vil bli en del av kvalitetsarbeidet i Trondheim kommune.

Se mer om våre tjenester i vår Serviceerklæring (PDF).

Søke jobb hos oss?

Lade hjemmetjeneste er stadig på jakt etter dyktige og kompetente medarbeidere, og hvis du er sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider og har lyst å bli en del av vårt flotte team med faglige og morsomme utfordringer, send en epost til enhetsleder.

Vi har et veldig godt arbeidsmiljø på Lade, noe vi mener er nødvendig for å yte best mulig til våre brukere. Erfaring og utdanning er en forutsetning, og jobbsøker må levere vandelsattest.

Vi ønsker ekstravakter som har begynt på en helsefaglig utdanning.

Her kan du se Trondheim kommunes rekrutteringsfilm.

Ta kontakt.

Brukerråd for Lade

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.

Lade hjemmetjeneste tilhører brukerrådet ved Østbyen og Lerkendal bydel.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 083720

Sist oppdatert: 17.01.2023

083720

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9