Hjem Ilabekken barnehager

Ilabekken barnehager

Kontakt Ilabekken barnehager

Se kart

Organisering

Ilabekken barnehager består av de to barnehagene Ila og Iladalen. Det er to hus som ligger i samme område. Administrasjonen har kontor både på Iladalen barnehage og Ila barnehage. Barnehagene ligger svært sentralt til i Ila, som er en spennende og variert bydel med nærhet til Ilaparken, Nidelva, Nidarø, Ilabekken, Ilsvika og Skansen. Vi har gangavstand til byen og har trikk og buss like ved. Vi kan gå fra barnehagen opp langs Ilabekken og helt opp i Bymarka. Utenfor barnehagene er det parkområde, fotballplass og sandvolleybane. Kort sagt – midt i ”smørøyet”.

Administrasjon

Monica Torsetnes, enhetsleder, telefon 93 45 70 55

Erna Akseth, avdelingsleder, telefon 95 48 08 02

Trine Letnes, avdelingsleder, telefon 91 67 28 29

Trude Thronæs, konsulent, telefon 95 47 39 72

Åpningstider

Barnehagene har åpent fra kl. 07.15-16.30.

Vi holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Åpningstider i mellomjula samt mandag og tirsdag i påskeuka er kl. 08.00-16.00.

Vi har sommerstengt i ukene 28, 29 og 30.

Kostpenger

Kostpenger er 300,- per måned, og inkluderer lunsj og fruktmåltid samt drikke til alle måltider. Varmmåltid ca 1 gang per uke. Alle barn har med matpakke til frokost og rester fra frokosten kan eventuelt spises til fruktmåltidet. På turdag har de også med egen matpakke.

Vår Pedagogikk

Årsplaner del 1 og 2

Vår pedagogikk

Årsplan 2021

Planer

Diverse planer for Ilabekken barnehager

De eldste barna

De yngste barna

Sosial handlingsplan

Barn og digitale verktøy

Ilabekken barnehager er vinnere av den digitale barnehageprisen 2018. Denne prisen deles ut hvert år til en barnehage i Norge.

Senter for IKT i utdanningen vil med prisen løfte frem de gode eksemplene på hvordan digitale verktøy kan brukes på en pedagogisk og god måte i arbeidet med barn i barnehagene.

Våren 2020 vant to pedagoger ved Ilabekken barnehager Gullepleprisen for sitt arbeid med implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte.

Enheten arbeider systematisk og målrettet med å implementere IKT- verktøy i det pedagogiske arbeidet. Ilabekken barnehager ser på dette som en ny og spennende måte å oppleve, oppdage og utforske på. Vi mener at det først og fremst må være barna som skal være brukere/skapere og ikke bare ha et digitalt konsum. Ilabekken barnehager tenker at bruk av digitale verktøy skal komme i tillegg til andre materialer, og ikke i stedet for. Digitale verktøy blir derfor komplimenterende i barns læringsmiljø. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener og materialer som bidrar til meningsfull samhandling i møtet med digitale verktøy.

Ilabekken barnehager har bygget opp en IKT -kompetanse internt over flere år, gjennom ekstern kursing, samt gjennom vår egen IKT-gruppe. IKT- gruppa har hatt som mål å lære seg nye verktøy, skape utvikling og gi kompetanse til det øvrige personalet. Ilabekken barnehager har et personale som ønsker å tilegne seg ny kompetanse,og være i endring, dette har vært viktig faktor for å lykkes i arbeidet med digitale verktøy. Vi har gått veien sammen, samt gått den samme veien flere ganger.

Barn & rom

Barn & Rom synliggjør det fysiske miljøet som en viktig pedagogisk ressurs. Det fysiske læringsmiljøet skal være rikt og mangfoldig og gi rom og materialer til alle barn på en stimulerende og utfordrende måte.

Materialrikdom

Progresjon og kommunikasjon i det pedagogiske miljøet

Grønt flagg/miljøarbeid

Ilabekken barnehager er vinnere av Grønn Barnebys pris for 2019.

https://youtu.be/WiHvb-rQ3PE

Juryens begrunnelse:

Grønn Barnebys pris 2019 går til Ilabekken barnehager.

Ilabekken barnehager har vært sertifisert med Grønt Flagg siden 2008, og barnehagene har nå et stort og helhetlig arbeid knyttet til miljøopplæring av barna i barnehagen.

Ilabekken barnehager, som består av Ila barnehage og Iladalen barnehage, har fått prisen på bakgrunn av barnehagenes arbeid med dyrking og bruk av egenproduserte vekster i kostholdet, kobling mellom miljø og IKT og hvordan prosjektarbeid brukes til opplæring, samarbeid og erfaringsoverføring. Dette har blant annet ført til at barn og ansatte i fellesskap har laget en egen kokebok, basert på vekster de selv dyrker. Kokeboken “Fra hagen - til magen” består av varierte retter, og er lekkert illustrert av flotte bilder. Det har vært viktig i prosjektet at rettene er kjøttfrie og at matvarene kommer fra egen kjøkkenhage. Kokeboken er også spredt til foreldre i barnehagene, og ligger tilgjengelig for alle på nett.

Ilabekken barnehager får også prisen for den helhetlige miljøopplæring de gjennomfører. Juryen opplever at dette arbeidet er svært variert og favner mange ulike miljøaspekt. Barnehagen har gode prosjekter på både avfall og gjenbruk, biologisk mangfold, matsvinn, kosthold, plastreduksjon og mange flere. Miljøopplæring ved enheten er godt forankret, involverer alle ansatte, samt at det over år har blitt en integrert del av barnehagehverdagen. Juryen merker seg også involveringen av foresatte gjennom deltakelse, og at det skrives enkle og utfyllende prosjektoppgaver til hvert prosjekt til senere refleksjoner og minner for barna Vinnerprosjektet er et prosjekt som Trondheim kommune er stolt av og juryen vil gratulere Ilabekken barnehager, som vinner av Grønn Barnebys pris 2019.

Kokeboken: "Fra hagen til magen"

Vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020

Juryen har bestått av juryleder Steffen Handal (leder, Utdanningsforbundet), Audun Randen Johnson (rådgiver, Naturvernforbundet) og Astrid Sinnes (professor, NMBU).

Her følger juryens begrunnelse:

Ilabekken barnehager, som består av barnehagene Ila og Iladalen, arbeider målrettet for å støtte barnehagebarna i å utvikle kunnskap, kritisk sans, miljøbevissthet og respekt for miljøet.

Ilabekken har en egen miljøhandlingsplan for arbeidet med temaer som gjenbruk, resirkulering, grønnsaksdyrking og insektshotell. Barnehagene legger stor vekt på å utvikle kjærlighet til naturen. Tanken de arbeider etter er ganske enkelt at det du er glad i, det tar du vare på. Barnehagen har også laget en egen kokebok: “Fra hagen til magen”.

Ilabekken er en inspirasjon i arbeidet med kunnskapsområdet “natur, miljø og teknologi” i rammeplanen. Juryen vil løfte frem barnehagenes bruk av digitale verktøy gjennom prosjekter som “Det digitale uterom” og “Barn og filosofi i en digital tidsalder”. Disse prosjektene er godt pedagogisk forankret, og barnehagen ønsker å skape undring og glede hos barna. Et kamera i maurtua eller på en drone kan gi ny forståelse av hva som er lite og hva som er stort. Barnehagebarn får interessante perspektiver på livet i naturen og menneskets plass i naturen.

Denne prisvinneren har vært Grønt flagg- sertifisert siden 2008, og har lang erfaring med miljøarbeid. De arbeider likevel stadig for å utvikle seg og bli bedre. De prøver kontinuerlig å gripe fatt i mulighetene som ligger i hverdagens små og store hendelser. Juryen ser at Ilabekken barnehager har et helhetlig pedagogisk tilnærming til arbeidet med bærekraftig utvikling.

Ilabekken barnehager går foran som et godt eksempel på hvordan barn og ansatte i barnehagen kan bidra aktivt for å skape et bærekraftig samfunn. Ilabekken barnehager er til inspirasjon for andre og en verdig vinner av Utdanningsforbundets klimapris 2020.

Utdanningsforbundet Trøndelag og Utdanningsforbundet Trondheim er stolte av det gode arbeidet dere gjør i Ilabekken barnehager. Vi er sikre på at deres arbeid e til inspirasjon for andre barnehager, og at dere vil fortsette med det viktige arbeidet dere gjør for en bærekraftig utvikling.

Vi gratulerer dere så mye med denne prisen.

På vegne av Utdanningsforbundet

Geir Røsvoll

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag

https://youtu.be/QFkeMsICssw

Prosjektarbeid med barn

Ilabekken barnehager er inspirert av Reggio Emilias barnehagefilosofi. Barnehagen vektlegger jobbing med prosjektarbeid, her ønsker vi å skape grobunn for nysgjerrighet, kreativitet og mestringsfølelse hos barna. I prosjektarbeid skal barnas egne meninger og løsninger bli tatt på alvor. Gjennom samarbeid i prosjektene lærer barna seg å stille spørsmål, og sammen utforske, filosofere og finne svar. Vi ønsker å støtte og berike barnas initiativ, gi barn tiltro til egne evner, og gi gode mestringsopplevelser.

Prosjekthefter 2019

"Det digitale uterom"

"Jorda er i våre hender"

"Larven aldrimett"

"Småkryp", Smia

"Se hvem vi møtte i grønnsakshagen vår", Øra

"Prosjekt nærmat", Grønn gruppe

"Verdensrommet", klubben Iladalen

"Hjernen er stjernen", Troillan

"Dyreliv", Blå gruppe

"Livet i havet", Kråkan

"Småkryp"

"Lille larven aldrimett", Blå gruppe

"Geitekillingen som kunne telle til 10", klubben Ila

Prosjekthefter 2020

"Ekko", Gul gruppe

"Det tøffe lille toget - tut og kjør", de eldste barna på Blå

"Jord, vann, luft og ild", Grønn gruppe

"Prosjekt vekst" - Oransje gruppe

"Prosjekt vann og jord", Grønn gruppe

"Barn og filosofi i en digital tidsalder", Bekken

"Humleprosjekt", Mølla

"Lyd og Lys", Smia

Prosjekt med rødgr.pdf

"Vannprosjekt", de yngste barna på Blå

"Fra frø til brød", Øra

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Brukermedvirkning

Alle foreldre til barna i barnehagen utgjør foreldrerådet. Brukerrådet er barnehagens formelle organ for brukermedvirkning. Rådet består av enhetsleder, tre ansatterepresentanter samt to foreldrerepresentanter fra Ila barnehage og to fra Iladalen barnehage. De velges på foreldremøte for 2 år av gangen. Andre ansatte kan delta i forhold til aktuelle saker. Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder og skal gi råd i spørsmål som vedrører den generelle kvaliteten i tjenesten, unntatt saker som gjelder enkeltpersoner.

Brukerrådet har møter to til tre ganger i halvåret eller etter behov. Referat kommer på oppslagstavlene. Med noen års mellomrom har Trondheim kommune en stor brukerundersøkelse der foreldre sier sin mening om ulike forhold i barnehagen. Brukerundersøkelser blir gjennomgått med personalet som tar til seg ros og ris.

Vi har foreldremøter om høsten og møte for nye foreldre på forsommeren. Det arrangeres også andre felles sammenkomster i løpet av året.

Foreldre blir innkalt til to individuelle samtaler om sitt/sine barn i løpet av året. Men det er anledning til å be om samtaler ut fra behov utover det. I det daglige er vi også åpen for informasjonsutveksling ved bringing og henting, men da har vi begrenset tid.

Prosedyre for konstituering av brukerråd

Brukerråd 20/21

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

03.12.2013, frist for retting 01.11.2014: Lovlighetskontroll Ilabekken.pdf

Iladalen - 22.10.2015, rettet 19.11.2015. Tilsyn Iladalen.pdf

Ila - 06.10.2017: Tilsyn Ila.pdf Avvik er rettet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ilabekken barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004