Hjem Blussuvoll skole

Blussuvoll skole

Kontakt Blussuvoll skole

Se kart

Foreldremøter høst 2019

8. trinn: 26/8 kl 1900

9. trinn: 2/9 kl 1900

10. trinn: 16/9 kl 1900

Om Blussuvoll skole

Blussuvoll skole er bygd for 540 elever fordelt på 8.-10. trinn. Klassebegrepet er beholdt og skolen har 6 klasser med ca 30 elever og 2 kontaktlærere på hvert trinn.

Blussuvoll rekrutterer elever fra fire barneskoler; Åsvang, Eberg, Strindheim og Berg.

Bygget inneholder delvis åpne undervisningsareal, grupperom og et auditorium på hvert trinn. I tillegg er det spesialrom for kunst og håndverk, mat og helse, naturfag og musikk. Sentralt i skolen er allrommet med amfiet og kantina. Skolen har to gymsaler som kan slås sammen til en idrettshall.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Kontaktlærere, faglærere og miljøarbeidere

Alle trinn

8. trinn

8A

Karin Østborg

Sunniva Dahl

Daniel Gauseth

8B

Anne Mette Ibenfelt

Ragnhild Lauvås

Sindre Finnanger

8C

Maria Mjønes

Egil Morten Raaen

Karina Benjaminsen

Faglærere på 8. trinn

Brit Nilsen

Helge Basmo

Randi Røros

Bhanu Kaushal

Espen Granaunet

Toril Reklev

Miljøpersonale og assistenter på 8., 9. og 10. trinn

Torjus Grønn

Cilje Svegård

Lubomir Kafonek

Kristin Reberg

 

9. trinn

9A

Helge Pedersen

Mari-Jeanne Schetne

Frank Hansen

9B

Kjell Roar Aune

Line Valsjø

Janne Løkken

9C

Dag Raaum

Inger Lande

Ola Kvitland

 

Faglærere på 9. trinn

Kristen Ronæss

Rune Frøhaug

Oskar Olsen

Fridtjof Hjertaas

Toril Reklev

 

10. trinn

10A

Wenche Liabø

Christoffer Haaveimoen

10B

Arnfinn Hilmo

Tina A. Solvang

10C

Reidun Johnsen

Ida Sagmo

10D

Marit Solvang

Fredrik Lillevik

10E

Christine Skjæran

Geir Morten Ellingsen

10F

Ingveig Langseth

Camilla Berg

Faglærere på 10. trinn

Fridtjof Hjertaas

Toril Reklev

 

Overgang barneskole-ungdomskole

Presentasjon fra foreldremøtet 06.05.19. Klikk her

Fremmedspråk

Et lite land som Norge trenger folk som kan mange språk. Ikke bare engelsk, men også fransk, spansk, tysk, russisk, kinesisk og mange flere! Når du begynner på Blussuvoll skole, skal du velge et fremmedspråk, fordypning i engelsk eller arbeidslivsfag. 

Hvilke valgmuligheter har du?

På Blussuvoll kan du velge mellom disse 3 alternativene:

 1. Fremmedspråkene fransk, tysk eller spansk (nivå I),
 2. Fordypning i engelsk
 3. Arbeidslivsfag

Er fremmedspråk noe for meg?

Det er veldig nyttig å kunne fremmedspråk – ikke bare når du skal reise til utlandet, men det er også en stor fordel i mange yrker å beherske flere språk. I tillegg er det mye lettere å bli kjent med folk fra andre land hvis du kan litt av språket deres! Faget er basert på at du tar språket i bruk fra første stund, både muntlig og skriftlig. I fremmedspråk får du standpunktkarakter som teller ved opptak til videregående skole. Du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Kan jeg ombestemme meg?

Når du har valgt fremmedspråk, fordypning eller arbeidslivsfag, skal du normalt ha dette gjennom hele ungdomstrinnet. Hvis du likevel ønsker å bytte, må du ta dette opp med skolen i løpet av første halvår på 8. trinn. Bare når det er helt spesielle grunner, kan skolen godkjenne fagbytte på et senere tidspunkt.

Hva skjer etter ungdomsskolen?

Det er viktig å tenke på at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene dine hvis du ønsker å fortsette på studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon, eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring.

Fellesfag

Alle elever som tar studieforberedende utdanningsprogram har fremmedspråk som fellesfag. Du har fellesfaget i to eller tre år - avhengig av ditt fagvalg i ungdomsskolen.

Slik er reglene:

Elever som har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen kan ENTEN fortsette med samme språk på nivå II ELLER begynne på et annet fremmedspråk på nivå I. I begge tilfeller har du faget i to år, altså på Vg1 og Vg2.

Et eksempel: Hvis du har fullført spansk nivå I på ungdomsskolen, kan du første året i videregående skole velge om du fortsetter med spansk nivå II eller om du bytter til et annet språk – f.eks. tysk. Da vil du få undervisning på nivå I.

Elever som IKKE har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen har fremmedspråk i tre år på videregående skole. Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3. Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående.

Valgfag

Her på Blussuvoll har vi ulike valgfag fra år til år. Hvilke valgfag som blir igangsatt fra høsten 2019 er ikke klart akkurat nå. Ved skolestart vil de ulike valgfagene bli publisert her på hjemmesiden, samt at elevene får en grundig innføring i de ulike fagene.

Du kan lese om valgfagene her

Det undervises i valgfag 1,5 t/u og vurderingsformen er karakter.

Det er mulig å bytte valgfag etter hvert skoleår. Eleven kan altså ha tre valgfag gjennom ungdomskolen.

Elevene bestemmer seg for valgfag ca to uker etter skolestart.

Brukerråd og FAU  

Brukerråd 2018-2019

Nytt brukerråd konstitueres: 31.10.18

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp. 
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

 Lars Henrik Rygh, rektor, telefon 906 02 382

FAU 2018-2019

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

8. trinn

Unni Eikeseth, 996 03 335, unni.eikeseth@ntnu.no

Sissel S. Ohm, 917 17 227, sissel.so@hotmail.com

Kjersti Kvendbø, 971 28 165, kvendboe@yahoo.no

Marit Sjølie, 924 08 774, marit.sjolie@yahoo.no

9. trinn

Elen Marie Eriksen, 958 87 283, Elen.marie.eriksen@gmail.com

Roger Hulsund, 917 39 783, roghul@hotmail.com

Lena Christiansen, 976 57 591, lena_christiansen@ymail.com

Skjalg Raaen, 901 99 013, skjalgraaen@gmail.com

10. trinn

Jardar Leira, 909 94 088, jardar@leira.no

Pål Skogan (Leder), 400 38 825, paalsko@online.no

Kaare Bønaa, 958 21 343, kaare.harald.bonaa@ntnu.no

Referater brukerråd og FAU

FAU

FAU 04.10.18

FAU 25.09.17

FAU 31.01.19

FAU 24.04.19

Brukerråd

061118

260319

290519

 

Eksamen

Eksamensinformasjon 2019

Informasjon om eksamen 2019

Våren nærmer seg med stormskritt, og vi har etter hvert fått noen henvendelser om årets eksamen for grunnskolen. Her følger en del praktisk informasjon som vi håper kan være til hjelp. For ytterligere informasjon kan undertegnede kontaktes.

Skriftlig eksamen

 • 14. mai: Kunngjøring av fag, skriftlig
 • 15. mai: Forberedelsesdag, matematikk
 • 16. mai: Eksamen matematikk
 • 20. mai: Forberedelsesdag norsk
 • 21. mai: Eksamen norsk hovedmål
 • 22. mai: Eksamen norsk sidemål
 • 23. mai: Forberedelsesdag engelsk
 • 24. mai: Eksamen engelsk

Elever som blir trukket opp i norsk og er fritatt fra vurdering med karakter i norsk sidemål skriver to eksamener på hovedmålet.

Alle elever får beskjed om hvilket fag de er trukket opp i onsdag 14. mai. Hver klasse er delt opp i tre parti; ett for hvert av fagene, slik at 1/3 av klassen kommer opp i engelsk, 1/3 kommer opp i norsk og 1/3 kommer opp i matematikk. NB! Fordelingen av elever på gruppene har skjedd via trekning. Ingen av skolens ansatte har noen påvirkning på denne.

I fagene engelsk og norsk får elevene tilgang til forberedelsesmateriell 24 timer før eksamen, mens det ikke foreligger slikt materiell for matematikk. I alle tre fagene skal elevene møte på skolen dagen før eksamen for informasjon og veiledning. Dette regnes som en del av eksamen, og er følgelig obligatorisk.

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen eller på selve eksamensdagen, må en oppsøke lege og fremlegge legeattest til skolen samme dag.

Elever som lider av ulike helsemessige plager, f.eks. i form av allergi(er), migrene etc., har anledning til å søke om å få én time utvidet tid ved skriftlig eksamen. Det kreves en attest fra lege eller annen godkjent medisinsk instans som dokumenterer plagene for at søknaden skal bli innvilget. Merk at elever med lese- og skrivevansker, minoritetsspråklige elever og elever med individuell opplæringsplan automatisk er berettiget til utvidet tid ved eksamen. Disse trenger IKKE å søke.

Søknad med dokumentasjon sendes til skolen innen 5. april 2019. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.

Muntlig eksamen 2019

 • 3. juni: Kunngjøring av fag, 1. pulje, muntlig
 • 5. juni: Muntlig eksamen, 1. pulje/kunngjøring av fag, 2. pulje
 • 7. juni: Muntlig eksamen, 2. pulje
Også her blir elevene trukket i ulike fag. Dette er en lokalt gitt eksamen, og det er eksterne sensorer fra Sør-Trøndelag som sammen med faglærere leder denne. Her blir elevene gjort kjent med hvilket fag de skal opp i 48 timer før eksamen, og får oppgave/veiledning 24 timer før. Merk at både eksamensdag og forberedelsesdag/veiledning er obligatorisk også på muntlig eksamen. Det innvilges normalt IKKE permisjon på eksamensdager.

Både Trondheim kommune og Utdanningsdirektoratet har gode, informative nettsider om vurdering og eksamen.

Med vennlig hilsen

Håvard Kløften
Avdelingsleder/trinnleder 10. trinn
Blussuvoll skole
Telefon 72 54 68 53/911 12 205

Skolehelsetjenesten 

Helsesøster

Helsesøster: Torill Sæther Ahlstrøm

Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00-15.30
E-post: torill.ahlstrom@trondheim.kommune.no
Mobil: 915 92 522   

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Du trenger ikke å bestille time, ta kontakt eller stikk innom!

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til  elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Blussuvoll skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere er fastleger, BUP og St. Olavs hospital

 

8. trinn

Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)

Helseopplysning i klasse (UngMEST)                    

9. trinn                                                                                               

Psykisk helsedag

10. trinn

Vaksine: Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP- IPV)

Ung i dag: Temadag seksuell helse

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i praksis i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten:                                

 • Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unge, Folkehelseplan 2012-2016. Trondheim kommune.

10. trinn

Avslutningsseremoni

Avslutningsseremoni for 10. trinn, 2019, blir onsdag 19. juni klokken 20.00 på Blussuvoll skole.

Velkommen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Blussuvoll skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004