Dalgård skole og ressurssenter

Samlingsrom grafitti

Kontakt Dalgård skole og ressurssenter

Finn ansatt og se kart

Nyheter og informasjon

Utbygging

På grunn av utbygging av Dalgårdtunet må trafikkmønsteret rundt Dalgård skole og ressurssenter endres fra 15.08.22.

Vi anmoder alle om å unngå bilkjøring til/fra skolen.

Anders Wigens vei skal ikke benyttes hvis du skal levere/hente barn til skole/SFO.

Nå kjører du Dalgårdvegen mot ishallen og benytter lommene som er laget for av og påstigning.

Alle besøkende og ansatte anbefales å parkere ved ishallen.

Taxikjøringen til ressurssenteret opprettholdes som tidligere.

For gående blir også muligheten for bruk av fortau endret. Se gangsoner på vedlagte kart.

Ved skolestart vil Consto stille med flere trafikkvakter som veileder gående.

Rektor Gro ber om at alle bruker nytt gå- og kjøre mønster med en gang og fram til utbyggingen er over i 2025.

Større kart

Mer info her

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

 

Om Dalgård skole og ressurssenter

For at Dalgård skole skal kunne gi et godt, tilpasset og inkluderende skoletilbud for sine elever, er skolen avhengig av en kompetent administrasjons- og ledergruppe som ivaretar så vel pedagogisk som administrativ ledelse. For å møte disse utfordringene, er skolens administrasjon og ledelse satt sammen av pedagoger med mye formell kompetanse i blant annet spesialpedagogikk og veiledningspedagogikk. I tillegg finnes kompetanse innen økonomi, personalledelse og IKT.

Organisasjon- og personalplan

Brukerråd, informasjon og møtereferat

På Dalgård skole er brukerrådet satt sammen av leder for FAU, to foreldrerepresentanter, rektor, en annen ansatt ved skolen og to elevrepresentanter. Det avholdes cirka ett møte i måneden, og saker settes opp i samarbeid mellom rektor og leder for FAU. Retningslinjer for brukerråd er satt opp av Trondheim kommune.

Brukerrådet skoleåret 2023/24

Foreldrerepresentant:

Hagbart Skage Alsos
epost: 
tlf: 95798398

Representant ansatte: Gro Kristiansen, 91 64 22 34

Elevrådsrepresentanter: 2 elever

Møtereferat brukerråd - PDF-format

Rektors side

På grunn av vår skoles egenart, liker vi å presentere oss som ”en vanlig skole litt utenom det vanlige”.

For dere som ikke kjenner oss, er vi nærskole for cirka 500 elever i Dalgård skolekrets, 1.-7. trinn. I tillegg er vi ressurssenter for barn med store og sammensatte hjelpebehov. Skolen har en lang tradisjon for å gi skoletilbud i spesialgrupper til ca 60 elever med store og sammensatte hjelpebehov fra 1.-10. trinn. Elevene i disse gruppene har hele Trondheim som opptaksområde. Vi har også skolefritidstilbud som inkluderer både nærskolen og spesialgruppene.

Ansatte på Dalgård skole har en variert og sammensatt faglig kompetanse og erfaring. I tillegg til lærere og førskolelærere er ergoterapeuter, logopeder, vernepleiere, hjelpepleiere og barne- og ungdomsarbeidere blant de yrkesgruppene som er representert hos oss. Skolen har bred musikkfaglig kompetanse. Denne staben, om lag 140 i tallet, gjør sitt beste for å fylle Trondheim kommunes og Dalgård skoles visjon om å gi elevene læring i fellesskapet gjennom faglige utfordringer og daglige gleder.

 • Pedagogisk bruk av digitale verktøy
 • Læring og vurdering (LOV)
 • Leseopplæring, 1.-4. trinn. Metode med utgangspunkt i ”New Zealand-modell”, eller ”Early Years Literacy Program”
 • Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon i opplæringa
 • Bred satsing på kultur gjennom musikk og drama, kunst og håndverk og idrett
 • Deltakelse i Respektprogrammet fra skoleåret 2011-2012
 • Tilbud om kurs og veiledning innenfor spesialpedagogiske felt: Logopedi, ergoterapi, musikk, friluftsliv, alternativ kommunikasjon med mer. Kurstilbudene vil variere fra år til år, og kan tilrettelegges etter meldte behov

Når det gjelder skolebygningene på vår skole, så har vi nå all grunn til å være fornøyd. Etter rehabilitering, framstår skolen med godt egnede, delvis åpne undervisningsareal.

Skolen tar hvert år imot studenter fra forskjellige høyskoler, både i og utenfor Trondheim. Vår nærmeste samarbeidspartner her er Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dersom du ønsker kontakt med oss, enten for en samtale eller for skolebesøk, er du selvsagt velkommen til det!

Med hilsen Gro Kristiansen, rektor

Skolens styringsdokumenter

Lokale planer, styringsdokumenter

Utleie ved Dalgård skole og ressurssenter

Regler for utleie av rom til faste leietakere

Dette finner du i bookingbasen til Trondheim kommune

Utlån av skolens samlingsrom

 • Samlingsrommet kan lånes for å avholde et arrangement der hele trinnet/gruppen/klassen/alle av samme kjønn inviteres.
 • Rommet lånes ikke ut i helger, i skolens ferier eller på dager der skolen/FAU har sine egne arrangement.
 • Rommet reserveres gjennom skolens ekspedisjon.
 • Låntaker av samlingsrommet signerer ut nøkkel/nøkkelkort i skolens ekspedisjon og er ansvarlig for å levere disse tilbake påfølgende virkedag.
 • Dersom man ønsker å bruke rommets lydutstyr, gis det en opplæring av dette samtidig som man henter nøkkel/nøkkelkort.
 • Rommet og inngangsparti/toaletter forlates ryddet og i orden.
 • Låntaker er ansvarlig for at ingen andre deler av skolen brukes, at ytterdører er låst under arrangementet, og at alle er ute av skolen innen kl. 22.30.
 • Låntaker setter seg inn i oppslått branninstruks.
 • All bruk av tobakk/rusmidler er forbudt på skolens inne- og uteområder.

Ved feil eller tekniske problemer etter ordinær arbeidstid, kontaktes Trondheim eiendom på telefon 73 53 78 17

Kantine og skolemelk

Dalgård skole og ressurssenter tilbyr daglig utlevering av lettmelk og laktosefri lettmelk til elevene.

For bestilling, gå inn på nettstedet skolelyst.no

Trivselsledere

Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogram. I tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal programmet hjelpe slik at alle elever blir inkludert i leken.

For mer informasjon, gå til trivselsleder.no.

Dette er en super gjeng! De tar ansvar og tar jobben på alvor. Det er hyggelig å observere så mangle og flinke elever som koser seg i jobben som trivselsledere. De høster masse skryt fra ansatte ved skolen og sine medelever!

Flott jobba!

Hilsen trivselslederansvarlige

Læringsplaner og årsplaner

Læringsplaner for ordinære trinn og SFO

 

Årsplaner for ordinære trinn og ressurssenteret 2023/2024

Ressurssenteret

Om ressurssenteret

Dalgård skole og ressurssenter er i dag organisert som en enhet med en nærskole og et byomfattende ressurssenter

 • Den overordnede målsettingen i Trondheim kommune er at elevene skal ha sitt skoletilbud i et inkluderende opplæringstilbud i et inkluderende skolefellesskap ved sin nærskole. Noen elever erfarer ikke at de får et tilpasset og likeverdig skoletilbud på sin nærskole. Det kan være ulike årsaker til det. I slike tilfeller er det mulig å be om tilbud i ressurssenteret ved Dalgård skole.
 • For å gi et godt tilbud til elevene i ressurssenteret er det ansatt spesialpedagoger, logopeder, helsesportspedagoger, musikkpedagoger, ergoterapeuter, miljøterapeuter og miljøarbeidere.
 • Meldeskjema på skolens hjemmeside og som mal i ESA-sikker. Gruppetilbud 3-5 dager, eksterntilbud inntil 1 dag og veiledning.
 • Foresatte må ta kontakt med egen skole for hjelp. Rektor har ansvaret for å bistå foresatte i prosessen.
 • Rutiner for behandling av meldinger om behov er beskrevet i spesialpedagogisk håndbok.

Visjon/pedagogisk profil

Dalgård skole og ressurssenter følger Trondheim kommunes visjon for grunnskolen som er læring i fellesskapet. I tillegg har Dalgård skole valgt å “fargelegge” visjonen ved å tilføye: Læring i fellesskapet - faglig utvikling - daglige gleder. I tillegg har vi et utsagn vi liker å kjennetegnes ved: Vi er “en vanlig skole litt utenom det vanlige”.

Med dette understreker vi at kommunens pedagogiske grunnsyn også gjelder for ressurssenteret. Samtidig anerkjenner vi at noe er forskjellig, og at vi er stolte av det. Begrepet en inkluderende skole gjelder for ressurssenteret som for alle skoler i byen, men i Dalgård skoles ressurssenter ønsker vi å skape en “ny” normalitet ved at elevene erfarer inkluderende fellesskap innenfor andre rammer enn det som skjer i nærskolen.

Opplæringstilbudet i ressurssenteret bygger på to hovedsøyler:

 • Tilpasset opplæring/spesialundervisning ut fra den enkelte elevs evner og forutsetninger for læring. Skolefaglig kunnskap og ferdigheter står sentralt sammen med trening og opplæring i dagliglivets ferdigheter og gjøremål (ADL-ferdigheter). Målet er å skape gode relasjoner og vennskap, og gi elevene sosial kompetanse for skole og fritid.
 • Læring i fellesskapet. Elevene selv skal være med på å bidra til et godt og inkluderende skolemiljø gjennom deltakelse og aktivitet. Vi ønsker at fellesskapet skal gi elevene gode opplevelser og sosial tilhørighet.
 • Innholdet i opplæringen skal bidra til den enkelte elev får utnyttet sitt potensiale for å oppnå selvstendighet og deltakelse i samfunn- og arbeidsliv.

Målgruppe

Målgruppen for ressurssenteret er elever med store og sammensatte hjelpebehov fra 1.-10. trinn i grunnskolen. Elevene har kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser som medfører behov for et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Elever med multifunksjonshemming kan også få tilbud i spesialgrupper ved Strindheim skole, Flatåsen skole, Breidablikk skole og Charlottenlund ungdomsskole. Ved omfattende autismespekterforstyrrelser, se Åsveien skole og ressurssenter.

Hovedkriteriene for inntak

Tilbudet er for barn/unge med store, omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelse innenfor området store generelle lærevansker.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor områdene som er beskrevet nedenfor.

 1. Omfattende mangelfull utvikling av sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter
 2. Omfattende mangelfull motorisk/fysisk utvikling
 3. Meget begrenset atferds- og kommunikasjonsferdigheter
 4. Tilleggsvansker, for eksempel epilepsi, CP, nedsatt hørsel, syn, andre omfattende funksjonsnedsettelse og diagnoser

Tilbudene er organisert som gruppetilbud og det er derfor en forutsetning at eleven kan nyttiggjøre seg et tilbud hvor opplæringen foregår i et fellesskap med andre elever.

Organisering av tilbudet

Tilbudet i en spesialgruppe kan være tre eller fem dager i uken. Det første tilbudet er delt mellom nærskolen og Dalgård skole. De elevene som har heltidstilbud, vil få hele sitt skoletilbud i en spesialgruppe.

Det er seks faste grupper som er aldersblandet. Hver gruppe har 9-12 elever. I løpet av uka deltar elevene i opplæringstilbud i grupper med 2-14 elever.

Gruppens hovedbaser er lokalisert i egen avdeling ved skolen.

Alle elever har sin egen kontaktlærer. Det vil ellers variere hvor mange ansatte som er tilknyttet hver gruppe, men det er alltid både spesialpedagoger og miljøpersonale til stede for å ivareta elevenes behov. Skolen har musikkpedagoger, helsesportspedagoger, ergoterapeuter og logopeder som støtte til opplæringen i spesialgruppene.

Innholdet i tilbudet styres blant annet av lov og forskrift. Alle elever har en sakkyndig vurdering. Skolen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning som gir rammene for den Individuelle opplæringsplanen (IOP).

Innhold i opplæringstilbudet

 • “Vanlig” fagopplæring i Kunnskapsløftets mål, ut fra elevens IOP. Også tilpasninger ADL-ferdigheter etter mål i IOP
 • Bredere plattform for å oppnå mål i elevens IOP, her kan vi blant annet nevne teater, friluftsliv, dans svømming, band, mat og helse, ekskursjoner, leirskole, jobber målrettet med sosial kompetanse (Respekt-programmet og Bedre lærer - elevrelasjon)
 • Tverrfaglighet, logmus, fysmus, ergolog
 • ASK - alternativ- og supplerende kommunikasjon
 • Generell del av Læreplanen vektlegges.
 • Tett samarbeid med etater utenfor som fysioterapi og ergoterapitjeneste, habiliteringssenter (St. Olav Trondsletten), Barne- og familietjenesten, BUP, avlastningstjenesten.
 • Vi har læringstrykk samtidig som tilpasset tempo.

Politiske vedtak - overordnede prinsipp for Ressurssenteret

Bystyrets vedtak fra 07.05.2003, ang framtidig struktur og utvikling av spesialundervisningen i Trondheim kommune (arkivsak 03/02263) er utgangspunkt for inntak til spesialgruppene i Trondheim kommune. I dette dokumentet slås det fast at Dalgård skole og ressurssenter skal kjennetegnes ved følgende:

 • Skoletilbudene skal som hovedregel gis ved nærskolen.
 • Dalgård skole får ansvar for å se hele kommunen som nedslagsfelt for sine tiltak for den barne- og ungdomsgruppe tiltakene skal omfatte.
 • Kommunen ønsker å skape et best mulig tilbud for den enkelte elev når det gjelder spesialundervisning, og ønsker å videreutvikle spesialiserte og kompetente tilbud for de barn det gjelder.
 • Foreldre/foresatte skal spille en viktig rolle i arbeidet med å definere hva som skal bli et godt tilbud for deres barn.
 • Skoletilbudet ved Dalgård skole eller nærskolen skal skapes i et nært samarbeid med de foresatte.
 • Ved overgang fra barnehage til skole er det viktig at gode pedagogiske tiltak videreføres.
 • Prinsippet om en inkluderende skole skal være overordnet.
 • Vellykket inkludering i spesialgruppene vil kunne være til inspirasjon for liknende tiltak ved nærskolen.
 • Dalgård skole skal legge vekt på å kunne tilby fleksible tilbud, for eksempel deltidstilbud til øvrige skoler i kommunen.
 • Kapasiteten ved Dalgård skole skal dimensjoneres etter behov.

Tilbudet ved Dalgård skole kan gjøres tilgjengelig for brukere fra andre kommuner, forutsatt at det inngås avtaler som gir tilfredsstillende kostnadsdekning.

Eksterntilbudet ved Dalgård skole og ressurssenter

Målgruppe

Eksterntilbudet har den samme målgruppen som spesialgruppene. Tilbudet gis til elever som har skoletilhørighet på sine nærskoler. Elever som får avslag på søknad om skoleplass ved Dalgård skole, vil bli vurdert til å få et eksternt tilbud.

Innhold, omfang og varighet

Målsettingen for tilbudet er den samme som for elever i spesialgruppene. Omfanget er inntil en dag i uken. Innholdet i tilbudet kan variere fra ett år til et annet, og kan blant annet omfatte språkgruppe med logoped, helsesport, musikk, drama, friluftsliv, svømming, band med flere. Det ligger utdypende informasjon om de tilbudene som gis på skolens hjemmeside. Tilbudet gis for ett år av gangen. Det vanlige vil likevel være at det varer over noen år.

Organisering

Ettersom eksterntilbudet kan omfatte forskjellige tilbud, vil elevene være lokalisert i forskjellige deler av skolebygget i løpet av en skoledag. Skolen legger til rette for at elevene skal ha en fast garderobeplass og en plass for å gjennomføre måltidene. Det forventes at elevene i eksterntilbudet deltar i friminutt sammen med skolens øvrige elever, og at ledsagerne fra nærskolen er sammen med sine elever.

Forventninger til, og samarbeid med nærskolen

 • Mål, innhold og forventninger til nærskolen og Dalgård skole synliggjøres i søknadsskjema til eksterntilbudet.
 • Rektor og spesialpedagogisk rådgiver på elevenes nærskoler innkalles til møte på Dalgård skole etter skolestart i september. Hensikten er å informere om mål og innhold i eksterntilbudet.
 • For å ivareta helhet og sammenheng mellom Dalgård og nærskolen, skal en assistent som hovedregel følge med enkeltelever som får eksterntilbud på Dalgård. Assistentenes rolle kan variere. Det kan være å bistå eleven i de aktivitetene de deltar i, overføring av kunnskap/treningsopplegg mellom skolene, og ivareta elever i friminutt og pauser. Assistentenes rolle skal alltid avklares ved skoleårets begynnelse i samråd med lærere på Dalgård skole. Pausetid for assistenter avklares på samme måte
 • Dalgård skole arrangerer kurs for assistenter hver høst. Det forventes at spesialpedagogene og assistentene som følger elevene i eksterntilbudet, deltar på dette kurset. Innholdet vil være faglige begrunnelser for aktivitetene i eksterntilbudet. I tillegg vil det inneholde tips og ideer til samarbeid og aktiviteter samt forslag til tiltak.
 • I tillegg til dette kurset, må elevenes spesialpedagog forplikte seg til å delta på minimum 1 dag i vårsemesteret, og 1 dag i høstsemesteret på Dalgård skole. Spesialpedagog inviteres etter oppsatt plan. Ideen er at dette skal være med på å styrke kvaliteten på tilbudet både på Dalgård skole og på nærskolen.

Hovedkriteriene for inntak

Tilbudet er for barn/unge med store, omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelse innenfor området store generelle lærevansker.

Ved vurdering for inntak må eleven ha omfattende vansker innenfor områdene som er beskrevet nedenfor.

 1. Omfattende mangelfull utvikling av sosiale, emosjonelle og kognitive ferdigheter
 2. Omfattende mangelfull motorisk/fysisk utvikling
 3. Meget begrenset atferds- og kommunikasjonsferdigheter
 4. Tilleggsvansker som for eksempel epilepsi, CP, nedsatt hørsel, syn, og andre omfattende funksjonsnedsettelse diagnoser

Tilbudene er organisert som gruppetilbud og det er derfor en forutsetning at eleven kan nyttiggjøre seg et tilbud hvor opplæringen foregår i et fellesskap med andre elever.

Elever som tar ut tilbud fra en av kommunens spesialgrupper (Flatåsen, Strindheim, Breidablikk og Charlottenlund) får laveste prioritet.

Trondheim kommune sin visjon for skolene i Trondheim er blant annet læring i fellesskapet. Det er derfor et grunnleggende prinsipp at elevene på 1. trinn skal ha hele skoletilbudet på sin nærskole.

Oversikt over de ulike tilbudene

Svømming

Bassenget på Dalgård skole har en temperatur på cirka + 32 grader, noe som er gunstig for ulike funksjonshemminger. Varmt vann virker avslappende på muskulaturen, dette kan virke positivt opp mot blant annet spastisitet og bevegelse.

Grovmotorisk trening

Fra grunnleggende sansemotorisk trening, til trening på aldersadekvate ferdigheter.

Utvikle kroppsbevissthet, og lære ferdigheter gjennom primærmotorisk trening og allsidig bevegelseserfaring.

Bevegelseserfaring er fundamentalt for utviklingen hos alle barn, og særlig viktig for barn med spesielle behov, som har vansker med å forholde seg til egen kropp og til andre mennesker.

Håndmotorisk trening (Finmotorisk trening)

Lære å tegne, klippe, lære bruk av enkle redskaper eller mestre enkle formingsaktiviteter. Skrivetrening med blyant, eventuelt kombinert med skriving på PC.

Fysisk aktivitet til musikk (fysmus)

Et tilrettelagt bevegelsesprogram tilpasset den enkelte elevs behov og funksjonsnivå. Samtidig er det stort fokus på fellesskapsopplevelsene. Tilbudet har som mål å styrke kroppsbevissthet.

Vi har to ulike tilbud. En for elever i småskoletrinn og en for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne.

Musikk/ band

Stimulere elevenes evne til kommunikasjon og samhandling. En ønsker å bedre evnen til å uttrykke følelser, behov og ønsker gjennom mimikk, kroppsspråk, sang, musikalsk samspill, dans/bevegelse.

Dans/drama

Utvikle rytme og kreativitet gjennom arbeid med sangleiker, nasjonale og internasjonale folkedanser og kreativ dans. Vi vektlegger dansegleden og det sosiale samspillet mer enn prestasjonene. I drama vektlegges at elevene skal oppleve mestring i samspill med andre og tørre å stå på en scene og opptre for andre.

Språkgruppe

I språkgruppe er det fokus på utvikle ferdigheter innenfor kommunikasjon og språk. Samspill med andre er en sentral del av tilbudet. Det brukes ulikt språklig materiell og aktiviteter for å stimulere til økt språklig bevissthet og kommunikasjonsferdigheter.

Meldeskjema spesialgrupper og eksterntilbud

Meldeskjema spesialgrupper og eksterntilbud

Her finner du meldeskjema for spesialgruppene og eksterntilbudet ved Dalgård skole.

Frist for melding for spesialgruppene: 1. november

Frist for melding for eksterntilbudet: 1. november

Søknadsskjemaene er i PDF-format.

Meldingsskjema spesialgruppene og eksterntilbudet ved Dalgård skole og ressurssenter

Veiledning til nærskolene

Dalgård skole og ressurssenter kan tilby strukturert veiledning til nærskoler i Trondheim kommune etter melding fra nærskolens rektor. Veiledning fra Dalgård er et lavterskeltilbud uavhengig av tilbud fra andre hjelpeinstanser

Målet for veiledningen er å legge til rette for et godt, helhetlig opplæringstilbud i fellesskapet i skolen for elever med store og sammensatte vansker. Dalgård skole og ressurssenter vektlegger å gi konkret veiledning som står i direkte forhold til elevens behov.

Målgruppen for veiledningen er lærere, spesialpedagoger og andre ansatte som arbeider med eleven.

Hva kan vi tilby?

 • Observasjon og veiledning med tanke på tilpasset opplæring i et inkluderende skolemiljø. Hovedfokus er elevens helhetlige opplæringstilbud på nærskolen. Aktuelle områder kan være selvstendighetstrening med fokus på elevens mestring, motivasjon og selvoppfatning, organisering av skoledagen, strukturering av arbeidsøkter (TEACCH-metodikk), IOP og evalueringsarbeid, utfordrende atferd, leik og samspill, foreldresamarbeid, fin/grovmotorisk trening og tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø.
 • Vi kan også tilby kurs/kompetanseheving for personalgrupper etter ønsker fra, og i dialog med nærskolen.

Meldingsskjema om veiledning

SFO nærskole og ressurssenter

Velkommen til Dalgård SFO nærskole

Telefon: 72 54 50 12

Dalgård skole SFO er et tilbud til barn i 1.-4. trinn før og etter skoletid. Vi har cirka 270 barn til sammen, fordelt på 3 baser; D1, D2 og i E-bygget.

Dalgård SFO er en del av Dalgård skole og ressurssenter og vi bruker i tillegg til basene de lokalitetene ved skolen som vi finner aktuelle. Dette kan for eksempel være gymnastikksal, klasserom, svømmehall og samlingsrom. For øvrig har vi et flott ute- og nærområde.

Trondheim kommunes skolefritidsordning er en tilsynsordning. Vi legger likevel vekt på å gi barn et godt og variert tilbud med tanke på aktiviteter og innhold. Barna er med på å forme sin egen dag og har medbestemmelse når det gjelder valg av aktiviteter. Vi har et sterkt fokus på den selvvalgte frie leken, men gir samtidig et aktivitetstilbud parallelt til de barna som ønsker det. Vi vil gjennom dette tilbudet nå så mange som mulig og legger til rette for tilbud innen fysisk aktivitet, forming, musikk, dans og drama.

Informasjon om aktivitetstilbudet kommer fram i månedsplaner og læringsplaner som legges ut på nettsidene til Dalgård skole og ressurssenter under overskriften SFO. Det sendes hver uke info i Foreldreportalen til foreldre/foresatte med lenke til disse nettsidene.

Vi er opptatt av å ha en åpen og god kommunikasjon med foreldre. Det er derfor viktig for oss at dere tar kontakt dersom dere har spørsmål eller ønsker å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Velkommen til Dalgård SFO ressurssenter

Baseansvarlig:

- telefon: 72 54 50 10

Aktivitetsplan SFO Ressurssenteret 2023-2024

Praktisk informasjon SFO

Rammeplan for SFO Trondheim kommune

Her finner dere Trondheim kommunes rammeplan for SFO.Den kommunale rammeplanen skal bidra til økt og mer lik kvalitet på SFO i Trondheim.

Lokal rammeplan for Dalgård SFO - ressurssenteret

I denne lenken ligger vår lokale rammeplan for ressurssenterets SFO. Her vil dere finne hvordan vi organiserer oss, våre grunnprinsipper, våre utviklingsområder samt at vi svarer ut kravene til Kvalitet i SFO slik det fremkommer i kommunal rammeplan.

Planen er et levende dokument som oppdateres ved endringer. Har dere spørsmål eller innspill så ta gjerne kontakt med oss.

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg, FAU

Foreldrekveld - FAU

FAU ved Dalgård skole og ressurssenter arrangerte en foreldrekveld torsdag 22. september. Tema for kvelden var «verdien av et godt skole-hjem samarbeid». Asbjørn Tolo, seniorrådgiver i FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen) holdt et engasjerende foredrag og fikk foreldre til å gi uttrykk for sine meninger og refleksjoner både i samtale rundt bordet, men også ved hjelp av spørsmål man svarte på via telefon underveis.

Asbjørn Tolo og Cecilie Granviken med et lerret i bakgrunn
Asbjørn Tolo, FUG og Cecilie Granviken, leder av FAU

Om FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Her har du også infosiden til Foreldreutvalgene (FUG)

Vi ønsker flere inn i FAU, så ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer.

Vi i gang igjen etter korona-perioden!

FAU resten av inneværende skoleår pluss 2023/2024:

 • Hagbart Skage Alsos (2C) - Leder
 • Cecilie Granviken (3C) - Nestleder
 • Jeanett Rishaug (Gruppe B) - Økonomiansvarlig
 • Janne Nordberg (5D + 6D)

Ansvar for 17. mai 2022: Foreldrekontakter på 5. og 3. trinn.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

 • bli godt kjent med skolens virksomhet
 • bli kjent med skolens ledelse
 • bli kjent med andre foreldre
 • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

Tidligere aktivitet:

Møtereferat FAU 28.01.2019

FAU foreldrekveld Dalgård 21.03.2018

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Dalgård

Skolehelsetjenesten utfører helseundersøkelse, helseopplysning, vaksinering og gruppe- og enkeltsamtaler. Helsesykepleier kan bistå med samtaler, veiledning, rådgiving ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer/problemer.

Skolehelsetjenesten formidler kontakt til andre i hjelpeapparatet dersom det er et ønske og behov fra elev og foresatte.

 

Helsesykepleier

Helsesykepleier
Til stede fra mandag til torsdag
Telefon 475 13 363

 

Ferie og fridager SFO

SFO har sommerstengt i to uker. Disse ukene vil alltid bli lagt til uke 28 og 29.

SFO har årlig fem planleggingsdager, da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år. Her er en oversikt over foreløpig plasserte planleggingsdager:

 • 12.08.2024
 • 13.08.2024
 • 14.08.2024
 • 31.01.2025
 • 30.05.2025

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Mobbeombud i Trøndelag

Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Les mer om mobbeombud i Trøndelag.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Dalgård skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041020

Adresse: Anders Wigens veg 3, 7024 TRONDHEIM

Leder

Gro Kristiansen
Rektor mod VI

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Selma Stevik Aglen

Barne/ung.arb.

E-post:

Özden Akdemir

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Lisbeth Albrektsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Omar Aljawali

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anette Moe Amrud

Miljøveileder

E-post:

Håkon Holand Andersen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Suzi Martin Bazawe Augustino

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ronja Ravneberg Bakkli

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Randi Anita Berg

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Else Margrete Bjørkum

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stein Blengsli

Miljøveileder I

Telefon:

E-post:

Marthe Eriksen Bolland

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Heidi Bremvåg

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Berit Braathen

Adjunkt

E-post:

Siri Bugten

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Gunn-Elin Burchard

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Ingri Meum Byrkjeflot

Lektor

E-post:

Kristian Dalåmo

Konsulent 1 m/høyskole

Telefon:

E-post:

Elisabeth Kristin Davidsen

Miljøveileder IV

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Hansen Edvardsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Silje Marie Eide

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Mari Olafsen Elman

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Ingjerd Agøy Engum

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anita Bakken Enoksen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Elisabeth R Eriksen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Kari Finseraas

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Linda Øien Fjerstad

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Trude Fostervold

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Lise Fremstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Marlene Cecilie Gjervan

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Ingvild Bergseth Gossé

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Nina Botten Granås

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Lovise Grønningsæter

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ole-André Gulbrandsen

Kokk m/fagbrev II

Direktetelefon:

E-post:

Kine Synnøve Gundersen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Tobias Gunnes

Assistent (sfo)

E-post:

Torill Hatlen

Miljøterapeut I

E-post:

Einar Hattrem

Avdelingsleder skole II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nikolai Buer Haugen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Roger Haukås

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Lena Hirsch

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Silje Bomann Hjertø

Lektor I

E-post:

Sigri Hofseth

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Øystein Holien

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Lise Husby

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Heidi Huus

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Kristine Haagensli

Lektor

Telefon:

E-post:

Stig Hårstad

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Jesper Island

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Henry Iversen

Førstekonsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kine Hembre Jacobsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Anette Jensen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Merethe Skjervold Jensen

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Støre Johannessen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Renate Støre Johannessen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Christian Gravem Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Nadia Essaoudy Horst Johansen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Tor-Inge Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Ranita Richter Jonsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Anita Karlsen

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Anette Andrea Haugrud Kastnes

Vernepleier III

Telefon:

E-post:

Kirsti Kleppestø

Miljøterapeut III

E-post:

Lars Henrik Knutsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Siv Kristin Konradsen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Siri Kristiansen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Christina Haugrønning Kvernemo

Assistent (sfo)

E-post:

Markus Helgesen Kvaal

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Fatma Kücükgöncü

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Elin Langholm

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anita Larsen

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Nicolas Thibault Francis Lemee

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Siv Margareth Lervik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Torbjørn Langaas Lien

Avdelingsleder skole III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristina Robertsen Lihaug

Miljøveileder

E-post:

Ole-Christian Lillejord

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Camilla Steen Lillevold

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Kristian Tangen Ljøen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Aleksander N. Lorentzen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Catrine Schjerve Lorentzen

Ergoterapeut I

E-post:

Astrid Mwana asha Lumamba

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Jørgen Grande Lund

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Lynum

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Trine Lystad

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Terese Løvland

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Silje Jeanette Meland

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Unni Moreno

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Martin Murvold

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anne K Helmersen Myhra

Lærer I

E-post:

Heidi Sørli Myhre

Ergoterapeut m spesialgodkjenn

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Shohreh Naderi

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Grethe Aalberg Nilssen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jakob Godø Nordli

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Sondre Nilsen Nordtvedt

Adjunkt

E-post:

Kirsti Larssen Næss

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Pia Sophie Sørensen Næss

Barne/ung.arb. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Espen Møkkelgård Pedersen

Miljøveileder I

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Bjorheim Pedersen

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Toril Podsada

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Monica Resellhagen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Bente Rodahl

Avdelingsleder skole IV

Direktetelefon:

E-post:

Eivind Stene Rogne

Pedagogisk leder

E-post:

Marie Rosvold

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Iversen Rønning

Lærer I

Telefon:

E-post:

Bente Lena Røv

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Ole Sagdalen

Adjunkt

E-post:

Lillfrid Annie Sakshaug

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Telefon:

E-post:

Marita Berg Sandbæk

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Augustin Sandy

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Mahaledchmy Selvakumar

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Torunn Singstad

Avdelingsleder skole IV

Direktetelefon:

E-post:

Merethe Aalton Sjømark

Lektor

E-post:

Aleksandra Skaret

Barne/ung.arb.

E-post:

Per Øyvind Skogstad

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Kristine Lånke Solbu

Lektor

Telefon:

E-post:

Camilla Solem

Adjunkt I

E-post:

Kristin Aunan Stavrum

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Ingrid O Leirmo Steinvik

Miljøveileder I

Telefon:

E-post:

Emma Skui Stensby

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Lucas Storm-Kjærstad

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Helge Strøm

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Silje Kristin Strømsvåg

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kathrine Forset Sundlisæter

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Maria Vaage Svee

Miljøveileder

E-post:

Ida Marie Sæter

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Cecilie Sølberg

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Angeline Helene Sørhus

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Jensen Takyi

Miljøveileder

E-post:

Ingunn Thorland

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lise Thorvaldsen

Barne/ung.arb. I

E-post:

Inger Helene Totsås

Miljøterapeut IV

Telefon:

E-post:

Anita Reppe Tronsaune

Kontorfagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Cigdem Turgut

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Victoria Hagen Tveitdal

Miljøveileder IV

E-post:

Ida Tørhaug

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Hedda Albertine Ulset

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Hedda Albertine Ulset

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Camilla Wik Utgaard

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vigdis Veie-Rosvoll

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Øystein Trøan Vorpenes

Barne/ung.arb. I

E-post:

Chris Arthur Wiig

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Elisabeth Wold

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Elisabeth Wold

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Line Woldseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Maria Sagnes Wågan

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Marte Øien

Barne/ung.arb.

E-post:

Sondre Østenå

Miljøterapeut

E-post:

Renate Langolf Østhus

Barne/ung.arb. I

E-post:

Ingrid Østraat

Lektor

E-post:

Kathrine Øvrelid

Lektor

E-post:

Linda Cecilie R Aalberg

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Marthe Vårhus Åsen

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 24.06.2024

041020

Fant du det du lette etter?