Åsveien skole og ressurssenter

Åsveien skole og ressurssenter

Kontakt Åsveien skole og ressurssenter

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolen

Planer, reglement, retningslinjer og ordninger

Skolemåltid ved Åsveien skole og ressurssenter

Alle som bestiller skolemåltid vil få et fratrekk på fem dager for å kompensere for ulike skoleaktiviteter som medfører tap av skolemåltid.

For de minste trinnene (1., 2. og 3.) vil det komme et fratrekk på åtte onsdager i tillegg. Disse trinnene har uteskole annenhver onsdag, og om det er bestilt skolemåltid på onsdager vil fratrekket legges inn.

Meny varmmat i kantina

SFO barneskole

Åsveien SFO har åpent fra kl. 07.15-16.45 hver dag.

Telefon SFO:

 • SFO 1. trinn: 91 61 85 33
 • SFO 2. trinn: 48 10 40 89
 • SFO 3. trinn: 90 07 13 71
 • SFO 4. trinn: 91 64 63 63

Planleggingsdager (SFO stengt) skoleåret 2023/24 vil være:

17.08.23
18.08.23
26.01.24
10.05.24
21.06.24

Kvalitetsutvikling i SFO

Rammeplan for SFO 2021-2024

Leksehjelp

Børge Steen Lillevold
Avdelingsleder
E-post:
Tlf: 95 88 02 37
Råd og utvalg

Organisasjonskart for foreldremedvirkning i barneskolen

Foreldrenes arbeidsutvalg - FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Siste referat fra FAU

Informasjon fra FAU

I henhold til plan- og bygningsloven §21-3 varsles med dette at det igangsettes planarbeid for Breidablikveien 66 og 68, ved Åsveien skole. 

Vedlegg

Skolemiljø

Skolens aktivitetsplikt/retten til et godt skolemiljø (§ 9A)

Respekt

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Disse punktene ble utarbeidet da skolen i 2012-2014 deltok i skoleutviklingsprogrammet, RESPEKT, ledet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning i Stavanger.

Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle personalets handlingskompetanse. Utvikling av kunnskaper og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. Prinsippene fra RESPEKT-programmet er grunnlag for vårt videre arbeid med skolemiljø.

Kulturskolen

Info om kulturskolen - alle disipliner

Info om kulturskolen - strykeinstrumenter

Fritidstilbud, organisasjoner og lag

Trondheim kommunale kulturskole

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Åsveien

Lise Beate Brobakk, helsesykepleier

 • Kontortid: kl. 08.30-15.00 alle hverdager
 • E-post:
 • Telefon: 90 11 21 60

Siri Bævre-Brøttemsmo, ergoterapeut

 • E-post:
 • Telefon: 95 26 37 86

Brit S. Eid (Bitten), fysioterapeut

 • E-post:
 • Telefon: 48 11 84 24

Ressurssenteret

Autismetilbudet

Autismetilbudet ved Åsveien skole og ressurssenter er et byomfattende grunnskoletilbud fra 1.- 10 trinn for barn og unge med autisme i Trondheim. Tilbudet har 20 plasser. 

Autismetilbudet ligger i skolens første etasje, med snuplass for taxi på utsiden. Skoleskyss har mulighet til å stoppe rett utenfor skolen der elevene blir møtt av personalet. Tanken når skolen ble bygget, var at det skulle være enkelt for elevene å komme inn på skolen uansett funksjonsnivå. 

Tilbudet består av 3 baser med 6- 7 klasserom på hver base. Basen inneholder individuelle klasserom, felles kjøkken og bad/ do. Klasserommet blir tilpasset hver enkelt elev i samarbeid med foreldrene. Innholdet i skoletilbudet er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. Opplæring blir ivaretatt av team som er tverrfaglig sammensatt.

Visjon og overordnet mål           

Visjonen for Autismetilbudet er:

“Danne grunnlaget for det gode liv gjennom læring”.

Overordnet målsetting:

I samarbeid med foreldre/foresatte å arbeide for:

 • at opplæringen skal inngå i en helhetlig og framtidsrettet plan for eleven.
 • at individuelle krav til livskvalitet og trivsel blir vektlagt/ivaretatt.
 • at eleven får utviklet sine sterke sider og interesser, slik at disse kan danne grunnlag for meningsfylte aktiviteter nå og i framtida.
 • at eleven får et tilrettelagt læringsmiljø, der opplæringsmål, metoder, motivasjons-betingelser og rammer blir lagt til rette for den enkelte.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • å ha oversikt over nærmeste framtid
 • å påvirke sine omgivelser ved hjelp av funksjonell kommunikasjon innenfor de sosiale og kulturelle rammene i den enkelte familie og i samfunnet for øvrig
 • å kunne kommunisere til andre, samt å forstå andre sin kommunikasjon, ved hjelp av alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • å oppnå størst mulig grad av selvstendighet
 • å utvide og variere sitt aktivitetsrepertoar
 • å delta på ulike arenaer slik at den enkeltes behov for varierte opplevelser og utfordringer blir ivaretatt
 • å oppnå størst mulig grad av sosial kompetanse

Hvilke mål og områder som blir vektlagt for den enkelte elev avgjøres av den enkeltes interesser, ferdigheter og andre forutsetninger for læring. Alle elever har en sakkyndig vurdering. Skolen gjør et enkeltvedtak om spesialundervisning som gir rammene for den individuelle opplæringsplanen (IOP).

Telefon: sentralbord: 72 54 42 40
Besøksadresse: Breidablikveien 39, 7020 Trondheim

Lillian Vatn Kristiansen
Avdelingsleder autismetilbudet
E-post:
Tlf: 93 00 89 95


Ellisiv Marie Thorbjørnsen
Avdelingsleder autismetilbudet og veiledningstjenesten
E-post:
Tlf: 95 29 55 01

 

Veiledningstjenesten

Veiledning til nærskolene: Autismespekterforstyrrelser (ASF) 

Åsveien skole og ressurssenter kan tilby veiledningstjenester til barnehager og barne- og ungdomsskoler i Trondheim kommune, som har barn/elever med diagnose innen autismespekteret. Veiledning fra Åsveien skole og ressurssenter er et lavterskeltilbud uavhengig av tilbud fra andre hjelpeinstanser. Målgruppen for veiledningen er lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter og andre ansatte som arbeider med eleven.

Åsveien skole og ressurssenter kan tilby:

Observasjon

 • Veiledning til organisering og tilrettelegging av skoletilbud
 • Veiledning til undervisningsopplegg
 • Veiledning til aktuelle problemstillinger

Målet med veiledningen er å heve kompetansen og forståelsen på autismespekterdiagnoser for personalet som arbeider med denne elevgruppen i Trondheim kommune. Veiledningen tar sikte på å gi grunnleggende informasjon om Autismespekterforstyrrelser, organisering av skoledagen, tilrettelegging av fysisk arbeidsmiljø, strukturering av arbeidsøkter, håndtering av utfordrende atferd, selvstendighetstrening og skole-/hjemsamarbeid.

Skjema for å melde behov om behov for veiledningstjenester ligger i Vigil, og det er rektor ved nærskolene som melder behov for veiledning, med samtykke fra foreldre.Barnehagene benytter per i dag meldeskjema som sendes per post.

Melding om behov for veiledning

Kontaktinformasjon

Ellisiv Marie Thorbjørnsen
Avdelingsleder autismetilbudet og veiledningstjenesten
E-post:
Tlf: 95 29 55 01

Kurs

Veiledningstjenesten tilbyr kurs til ansatte i skoler og barnehager i Trondheim kommune. Per i dag kan vi tilby et 2-timers innføringskurs om autisme. Vi er i ferd med å utvide kurstilbudet og kursplan for skoleåret 2024/25 kommer. 

Veiledning til nærskolene: Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Åsveien skole og ressurssenter kan tilby ASK-veiledning til nærskoler i Trondheim kommune (20 % stilling). Veiledningen er et lavterskeltilbud uavhengig av tilbud fra andre hjelpeinstanser. 

Målet for ASK-veiledningen er å bidra til at eleven får forbedret sin bruks-kommunikasjon og får økt forståelse for andre sin kommunikasjon ut fra sine forutsetninger og behov. Kommunikasjon kan innebære både tale, lyder, tegn, blikk, mimikk og kroppsspråk. For noen elever kan ulike ASK-hjelpemidler, som for eksempel symboler på papir eller digitalt, være aktuelt. Vi kan tilby observasjon og veiledning med tanke på tilpasset ASK-opplæring og ASK i bruk for eleven.

Målgruppen for veiledningen er lærere, spesialpedagoger, miljøterapeuter og andre ansatte som arbeider med eleven.

Skjema for å melde behov om behov for veiledningstjenester ligger i Vigil, og det er rektor ved nærskolene som melder behov for veiledning, med samtykke fra foreldre. Barnehagene benytter per i dag meldeskjema som sendes per post.

Melding om behov for veiledning

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Åsveien skole og ressurssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041090

Adresse: Breidablikveien 39, 7021 TRONDHEIM

Leder

Jonas Andre Lilleås Larsen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Grethe Stevik Aglen

lektor m/tilleggsutd

E-post:

Unni Johannessen Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Eli Andreassen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tone Kvernmo Andreassen

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Guro Blomli Antonsen

Barnehagelærer

E-post:

Karin Nysæter Arntsen

Adjunkt

E-post:

Tone Aspli

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Dag Andreas Aune

Barnevernspedagog VIII

E-post:

Frank Aune

Ergoterapeut III

Telefon:

E-post:

Ole Johannes Bekken

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ane Dorthe Berg

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Eskil Jernquist Berg

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Markus Moe Bergmann

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Randi Sundberg Bergsmyr

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Andrea Bjørnådal

Lektor

Telefon:

E-post:

May Skjerdingstad Borchsenius

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Lise Brandli

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Magnus Israelsen Bratland

Assistent

Telefon:

E-post:

Marit Elisabeth Bratt

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Gjertrud Holst Breivold

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Marit Holst Breivold

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Håvard Christiansen

Fagarbeider

E-post:

Patricia Svendsen Cody

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Hanna Drengsrud Dahl

Assistent

E-post:

Nina Cathrine Dalsaune

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Fenan Beraki Dawit

Assistent

Telefon:

E-post:

Mona Charlotte Endresen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Sumstad Erlandsen

Vernepleier VI

E-post:

Jorunn Helene Fordal

vernepleier

Telefon:

E-post:

Julie Elisabeth Bragstad Faaren

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Tone Gjellan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander K Grindhagen

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Grønvik

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Cecilie Handrum

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Ann Irene Hansen

Lærer I

E-post:

Ida Bjørlykke Hansen

Assistent

Telefon:

E-post:

Nina Haukaas

Adjunkt

E-post:

Danait Mehari Hdray

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristine Heegaard

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Gåsvand Heglum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ida Ravn Herøy

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Kjersti E. S. Hobæk

Spesialpedagog I

E-post:

Ole Aleksander Hoff

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Ingrid Eide Holen

Adjunk m/tilleggsutdanning IV

Telefon:

E-post:

Malin Holm

Lektor

E-post:

Silje Gaspar Holten

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Stine Brækkan Husby

Adjunkt

E-post:

Ola Høiås

Assistent

Telefon:

E-post:

Hanne Håpnes

Barnehagelærer

E-post:

Ane Emilie Thoresen Jacobsen

Assistent

Telefon:

E-post:

Jannicke Jakobsen

kokk

Telefon: 47 45258897

E-post:

Lars Espolin Johnson

Vernepleier IV

Telefon:

E-post:

Vebjørn Øye Johnsrud

lektor

Telefon:

E-post:

Anders Jordet

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Trond Kattem

adj. m/tillegg

Telefon:

E-post:

Tor Asle Kleveland

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Sofie Røkkum Knudsen

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

John Inge Korsgat

vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Vatn Kristiansen

Avdelingsleder skole IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Karen Marie Kværnø Karlsvik

Barne/ung.arb.

E-post:

Marianne Larsen

lektor

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Lauritzen

adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Tone Lise Larsen Lid

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Celina Lindhardt

Lektor

Telefon:

E-post:

Lars Asphaug Lundebrekke

Assistent

Telefon:

E-post:

Christiane Lundstrøm

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Lykke

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Nathalie Maureira

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Kvam Melkstavik

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Frøydis Melvold

Assistent (sfo)

E-post:

Vidar Midttun

Assistent

Telefon:

E-post:

Selma Moe

Assistent

Telefon:

E-post:

Sofie Moe

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Moseid

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Mats Harald Myrvold

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Line Nilsen

Vernepleier I

Telefon:

E-post:

Thea Sofie Dahlum Nilsen

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Jo Nordbø

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Marit Brøske Nordvik

Adjunkt

E-post:

Elisabeth Nygård

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Cecilie Olaisen

Miljøveileder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Henrik Osheim

Assistent

Telefon:

E-post:

Laxmi Panthi

Barne/ung.arb.

E-post:

Kine Therese Paulsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eirik Rugsveen Pedersen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Kristin Myhr Pettersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Linnea Opsahl Pettersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Matilde Pollestad

Assistent

Telefon:

E-post:

Trond Melaku Reitan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Line Renolen

adjunkt m/tilleggsutdanning

Direktetelefon:

E-post:

Suzanne Rynning

Barnehagelærer II

E-post:

Emilie Evensen Rødsjø

Barne/ung.arb.

E-post:

Rikke Hovdal Rønne

Barne/ung.arb.

E-post:

Tarja Johanne Selmer

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Sebastian Silseth

Assistent

Telefon:

E-post:

Har Simran Singh

Assistent (sfo)

E-post:

Maria Elise Skaldebø

Assistent

Telefon:

E-post:

Natasha Skaldebø

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Sollie

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Stenersen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anne-Gitte Stenhaug

Adjunkt

Telefon: 479 1843801

E-post:

Geir-Olav Stenhaug

Assistent

Telefon:

E-post:

Kristin Stensaas

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Anne Lise Storhaugen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Jan Erik Strøm

Assistent (sfo)

E-post:

Gunn Elisabeth Størseth

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Morten Sunde

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Per Johan Riiber Sæther

Lærer

E-post:

Sondre Aasbø Sæther

Assistent (sfo)

E-post:

Sondre Aasbø Sæther

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kristin Sølberg

Lektor

Telefon:

E-post:

Inger-Marie Sømhovd

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Kristine Sørløkk

Lektor

Telefon:

E-post:

Jeanette Berge Tapper

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Petimat Ramazanovna Taramova

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Shewit Eyob Tekle

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Hege Beate Tennebekk

vernepleier I

E-post:

Jonas Kråkvik Tho

Assistent

Telefon:

E-post:

Line Moxnes Thomassen

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Ellisiv Marie Thorbjørnsen

Avdelingsleder V

Direktetelefon:

E-post:

Signe Tronstad

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Bente Anett Ulfstein

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Asbjørg E Ulvan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Holen Utle

Assistent

Telefon:

E-post:

Heidi Kristin Valseth

Adjunkt

E-post:

Kirsti Bjørgum Valås

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Line Merete Vatn

Vernepleier I

E-post:

Ragnhilde Vestå

Lektor

E-post:

Marianne Lyngsnes Vevelstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Guri Vik

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Inger Bergitte Vik

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Ingrid Digre Vikhammermo

Adjunkt I

E-post:

Hanelyn Angelica Villegas

Assistent

E-post:

Sigmund Vullum

Barne- og ungdomsarbeider

E-post:

Sigmund Vullum

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Ine-Malen Aasarød Wesche

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ingrid Martine Wiik Brovold

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Alessandro Zulijani

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Silje Ødegaard

Spesialkonsulent II

E-post:

Martine Skjevling Øia

Miljøterapeut I

Direktetelefon:

E-post:

Julie Østnor

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kaia Nygård Øye

Barnevernspedagog III

Telefon:

E-post:

Karen-Anne Aalmo

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

John Magne Aasbø

Adjunkt

E-post:

Sist oppdatert: 19.06.2024

041090

Fant du det du lette etter?