Hjem Eberg skole

Eberg skole

Kontakt Eberg skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om skolen

Med de ressurser vi har tilgjengelig skal vi sørge for å skape en skolehverdag som bidrar til at alle barn opplever mestring, læring og utvikling. Det må derfor være bredde i opplæringa vår, og vi har som mål at alle våre elever skal kunne lykkes faglig, utvikle sosiale ferdigheter og kunne delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Vi ønsker å bidra til at barna blir bevisst hvilke områder de trenger å utvikle seg videre på.

På Eberg skole har vi høye forventninger og ambisjoner på elevenes vegne, og er opptatt av å formidle at alle barn kan lære. Å lære er å åpne nye dører, skape noe nytt, arbeide med ting vi ikke kan så godt enda og å ta i bruk nye sider av seg selv. Vi anstrenger oss for å gi opplæring i grunnleggende ferdigheter, som er verktøy for videre læring og utvikling. Elevenes aktivitet og lærelyst står i fokus og vi vil stimulere og bidra til høyest mulig måloppnåelse for den enkelte. Læring krever hardt arbeid – og på Eberg forventer vi at skolen er førsteprioritet.

Vi lærer og utvikler kunnskaper og ferdigheter i samspill med andre. Vi har fokus på fellesskapet – med rom for individene. Sosiale ferdigheter er like viktige som faglig kunnskap. Sosiale ferdigheter og engasjement er viktige egenskaper også i et globalt perspektiv. Med en grunnholdning preget av åpenhet og respekt for ulikheter, ønsker vi å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle - vi bryr oss!

Skolen er i stadig utvikling, og vi må derfor også fornye og foredle oss. Vi som jobber i Trondheim kommune ønsker å fremstå som kompetente, åpne og modige. Samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig for oss og gir oss verdifull kunnskap og innsikt.

Vi har tro på at vi, i samarbeid med hjemmet, klarer å skape et godt opplæringstilbud for alle våre barn.

Virksomhetsplan for Eberg skole 2020-21

Administrasjon

Rektor

Kristin Bratberg Røe

Epost: kristin-bratberg.roe@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 98 00 94 23

Avdelingsleder for 1.-4. trinn

Ebba Ramfjord

Epost: ebba.ramfjord@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 04 03

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Kristian Mathisen

Epost: kristian.mathisen@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 04 04/92 42 88 56

Avdelingsleder SFO

Linda Øyen Skistad

Epost: linda-oyen.skistad@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 04 14/95 06 53 93

Kontorleder

Mona Wiggen Brennecke

Epost: mona.wiggen.brennecke@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 04 00

Satsingsområder 2020-2021

FAGFORNYELSEN - nye læreplaner fra høsten 2020
I dette skoleåret har vi valgt å prioritere fagfornyelsen som felles satsingsområde for Eberg skole. Målet er at våre elever skal lære å lære mer. Vi mener det kan skje gjennom at elevene forstår hvordan og hva som må til for å lære noe nytt og ved at de opplever at lærestoffet er relevant. De skal lære å utforske, reflektere, være kreative og lære strategier for å se sammenhenger og helheter. I skoleåret 2019/2020 skal lærerpersonalet jobbe med sin egen læring, slik at vi sammen skal kunne ivareta endringene i nye fagplaner høsten 2020.

Elevenes læringsmiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø og presiserer at hver enkelt elev har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven omfatter alle deler av en elev sitt skolemiljø. Loven presiserer at det er eleven sin opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og gjelder ikke bare i forbindelse med mobbing. Arbeidet for at ingen elever skal oppleve mobbing er likevel en viktig del.

Rasisme, vold, religiøs og seksuell trakassering er å betrakte som former for mobbing.

«Mobbing er gjentatte negative handlinger over tid – utført av en eller flere – mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Olweus & Roland).

Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold. Med psykisk vold menes verbale/ikke-verbale overgrep, som falske brev, hånsord, kalling, hvisking og blikk, antagelser, trusler, forsøk på å isolere og utestenge vedkommende fra kameratflokken.

Overordnet mål

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I samarbeid med elever og foreldre vil vi arbeide for å utvikle et godt oppvekstmiljø tilrettelagt for faglig og sosial læring. Elevene ved Eberg skole skal ikke utsettes for mobbing.

Skolens målsetting
 • Det skal arbeides forebyggende i skolehverdagen for å hindre at elever blir utsatt for mobbing på skolen og på skoleveien.
 • Alle har rett til å oppleve trygghet og trivsel på skolen. Hvis dette ikke er til stede, skal skolen følge opp både mobber og mobbeoffer. Det forutsettes at de foresatte deltar i et forpliktende samarbeid. Barna skal bli bevisst sitt ansvar for egne handlinger.
 • Alle barn, ansatte og foresatte skal bidra til inkludering.
Skolens forebyggende arbeid

Trivsel og trygghet er tema på første foreldremøte og følges opp på senere kontaktsamtaler.

Skolens rutiner skal søke å avdekke om mobbing foregår, blant annet gjennom logg, elevsamtale, kontaktsamtale, lyttekroksamtaler og elevundersøkelser.

I undervisningen legges det vekt på gruppemiljøarbeid. Elevene skal trenes opp til aktive verdivalg og utvikling av empatiske evner. Barna må lære å se det positive hos hverandre, sette ord på sorger og gleder, lytte og tolerere hverandre.

Skolen bruker aktivt relasjonskartlegginger/sosiometri som utgangspunkt i sosialt arbeid med elevene.

Skolen gjennomfører elevundersøkelsen for 5.-7. trinn hvert år, trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn hvert partallsår.

Krav til skolen i skolemiljøsaker

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Skolen legger stor vekt på godt samarbeid med eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Les mer om aktivitetsplikten her.

Rutiner når spesifikke problem oppstår

Bekymring i gruppa drøftes

 1. På trinnet
 2. Med foreldre
 3. Med spesialpedagogisk rådgiver
 4. Med intern hjelpetjeneste (avdelingsleder + spesialpedagogisk koordinator)
 5. Med fagteam (avdelingsleder, spesialpedagogisk rådgiver, helsesykepleier, barne- og familietjenesten.)
 6. Oppmeldes til barne- og familietjenesten

Før saken blir meldt til intern hjelpetjeneste må det vises til konkrete tiltak som er utprøvd og evaluert. Det samme gjelder hvis saken meldes videre til barne- og familietjenesten.

Rutiner ved regelbrudd

1. Kontaktlærer - eventuelt i samråd med andre lærere/assistenter - snakker med eleven(e) om problemet enkeltvis/gruppevis. Ved mistanke/henvendelser om mobbing, anbefales samtale med enkeltelever.

Dersom problemet vedvarer:

2. Avdelingsleder innkaller eleven og/eller foresatte til samtale.

3. Rektor samtaler med eleven og foresatte.

Rutiner ved hærverk

1. Kontaktlærer varsler hjemmet.

2. Foresatte er økonomisk ansvarlig for skader opp til 5000 kroner. Skolen avgjør etter skjønn om skaden skal erstattes eller om eleven får anledning til å rette opp skaden i samarbeid med foresatte.

Dersom problemet vedvarer:

3. Melde fra til konfliktrådet, eventuelt politiet.

4. Barne- og familietjenesten (barnevernet) kontaktes.

Eberg skolefritidsordning (SFO)

Kontaktinformasjon

Telefon 1.+2. base: 91 67 28 83

Telefon 3.+4. base: 95 26 36 73

Avdelingsleder SFO

Linda Øyen Skistad
Telefon: 72 54 04 14
Mobil: 95 06 53 93
Epost: linda-oyen.skistad@trondheim.kommune.no

Baseleder 1+2. base: Chiara Pittalis
E-post: chiara.pittalis@ou.trondheim.kommune.no

Baseleder 3+4. base: Silje Rangø
E-post: silje.rango@ou.trondheim.kommune.no

Formål

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn, og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringslovens § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer. Ny kommunal rammeplan vil være viktig i arbeidet med kvalitet i SFO for årene som kommer.

I forhold til den daglige, praktiske gjennomføringen betyr dette at vi vektlegger barnas behov for selv å kunne styre egen fritid i størst mulig grad.

Åpningstid

Eberg skolefritid har åpent mellom 07.30-16.45 hver dag. SFO har fem planleggingsdager i året.

SFO har begrenset åpningstid i juleferie, påskeferie og sommerens fellesferie. SFO har da åpent fra klokken 08.00-16.00. SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

SFO holder sommerstengt de to første ukene i sommerens fellesferie. Alle barn skal avvikle tre uker sammenhengende sommerferie. Barn med plass inntil 12 timer har i skolefrie uker kun tilbud på mandager, tirsdager og onsdager. Dette er i tråd med SFO sine vedtekter i Trondheim kommune www.trondheim.kommune.no/sfo.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2020-21

13. august 2020

14. august 2020

29. januar 2021

14. mai 2021

18. juni 2021

Plasstyper og priser

SFO har per dato to ulike plass- typer:

Inntil 12 timer per uke (SFO kort): kr. 1960,- + kostpenger kr. 230,-

Fra og med 12 timer per uke: kr. 2925,- + kostpenger kr. 230,-

Moderasjon gis i henhold til Trondheim kommunes retningslinjer.

Lokaler

Barna vil hovedsakelig være oppdelt i to baser i SFO-tiden, inndelt etter trinn. 1.+2. trinn og 3.+4. trinn har hver sin felles base. SFO bruker samme arealer som skolen, og barna har sin faste garderobeplass hele dagen. Gymsal, sløydrom, kjøkken, musikkrom og formingsrom blir benyttet jevnlig. SFO prioriterer utetid for barna hver dag.

Måltider

Barna får ett måltid på SFO hver dag. Varmmat serveres vanligvis to dager i uken. Det ene er et varmt utemåltid, det andre består av enkle middagsretter inne. Vi har havregrøt eller hjemmelaget granula + yoghurt en dag i uka. Barna spiser hjemmebakt brød de andre dagene. Vi serverer frukt eller grønnsaker hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov, ved skriv fra lege eller annet helsepersonell. Skolen satser på bruk av økologiske råvarer.

Aktiviteter

For å kunne tilby barna et godt og variert fritidstilbud, gjennomfører vi ulike aktiviteter på basene. Innhold i hverdagen kan være matlaging, fysisk aktivitet, friluftsliv, brettspill, konstruksjonslek og forming. For oss er det viktig at barna har ulike valgmuligheter i forhold til aktiviteter. Leken står i fokus i skolefritidstilbudet, da vi jobber mye med vennskap og relasjoner. Vi har også i flere år hatt fokus på sunn mat og kosthold. Vi har i den siste tiden utviklet dette satsingsområdet slik at vi for det meste har økologisk mat. Vi baker økologiske brød selv, og lager mye av maten fra bunnen av. Matlaging er en stor del av SFO hverdagen, og barna er delaktige, og får tilbud om å være med å tilberede mat på kjøkkenet.

Samarbeid

De fleste av de som jobber i SFO, jobber også i skolen. Dette gjør at vi får god oversikt over helheten i barnets skolehverdag. Vi har faste møtepunkt med alle lærerne, i tillegg til den daglige, nødvendige kommunikasjon.

Den digitale meldeboka

Vi registrerer og krysser barna inn i den digitale meldeboka når de kommer om morgenen, og etter skoletid. Når skoledagen er slutt tar vi over gruppene i lyttekrokene, og har et felles opprop der vi sikrer hvem som skal være på SFO.

Når barnet blir hentet, eller går hjem, må barnet krysses ut av den digitale meldeboka. Om barnet blir hentet på SFO er det viktig at den foresatte sier fra om at barnet drar til den voksne som er ansvarlig for registrering. Dette for at vi skal ha full oversikt. Hentemeldinger og beskjeder må legges inn i meldeboka senest kl. 11.00 samme dag. Er det beskjeder som SFO må ha etter kl. 11.00 MÅ dere ringe SFO for å varsle. Gjelder det beskjeder med faste tider barnet skal gå hjem, ber vi dere om å legge dette inn på repeterende hentemeldinger. Det er nødvendig for oss at dere er nøye med dette, da dette handler om vår oversikt og om sikkerhet for barnet.

Samarbeid skole/ hjem

Det daglige samarbeidet mellom SFO og hjem skjer i hente- og bringesituasjoner. Foreldresamtaler med SFO kan avtales etter behov.

Mer utfyllende informasjon rundt virksomheten finnes i SFOs egen informasjonsbrosjyre, som deles ut til alle barn på SFO.

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et fellesorgan for alle foreldre/foresatte som har elever ved skolen.

Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Ved å delta i FAU er man som foreldre/foresatt aktivt med i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for alle barna ved skolen.

FAU på Eberg har egne kontaktpersoner for Elevkveldene, 17. mai, ballbingen, stipender/støtte, trafikk, Åpen dag, nettvett og SFO. Kontaktpersonene knytter til seg foreldre/ansatte til ulike arrangementer og aktiviteter.

FAU velges formelt på Foreldrerådets årsmøte som holdes hvert år i løpet av september. Årsmøtet er en fin mulighet for foreldre/foresatte til å ta opp saker og komme med innspill til FAUs arbeid, og de oppfordres derfor til å delta.

Kontakt FAU på e-post: ebergfau@gmail.com

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Eberg skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: Fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Helsesykepleier

Helsesykepleier Merete Fuglem

Kontortid: mandag-fredag, kl. 08.00-15.30

Telefon: 48 29 05 41

E-post: merete.fuglem@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver

Førskole/1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksine mot HPV (humant papillom virus).

PIS- grupper:

 • Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.
 • Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnas beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten
Utdeling av medisiner i skole/SFO

Trondheim kommune har rutiner som skal sikre at barn som trenger medisinering i skole/SFO får riktige medisiner til rett tid og på riktig måte. Vi ber foreldre vurdere nøye, eventuelt i samråd med lege, om barnet må medisineres i skole/SFO. Dersom dette er nødvendig, og barnet trenger hjelp til medisineringen, må det inngås en skriftlig avtale mellom foreldre/foresatte og skolen.

Skolebiblioteket

Søk i skolebiblioteket

Låne lokale?

For foresatte

Foresatte som ønsker å leie lokale til bursdager og annet kan gjøre dette vederlagsfritt så fremt alle blir invitert. Med alle menes alle på trinnet, alle i rød gruppe, alle jenter på trinnet, alle jenter i 4A osv". Skolen har flere lokaler som kan lånes til slike formål:

 • Gymsal (begrensede tidspunkt pga av eksterne leietakere)
 • Skolekjøkken
 • SFO-base
 • Auditorium

Ta kontakt med skolens administrasjon på telefon 72 54 04 00 for å finne passende dato og tidspunkt.

For eksterne aktører

Frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundsregisteret og Aktørbasen kan leie lokaler ved skolen vederlagsfritt. Det er også mulighet for private å låne lokaler, da etter satser beskrevet i Trondheim kommunes reglement for utlån.

Fremgangsmåte

1. Gå til booking.trondheim.kommune.no

2. Søk opp Eberg skole og velg lokale du ønsker å leie.

3. Fyll ut søknadsskjema.

4. Skolen gir tilbakemelding på epost når søknad er behandlet.

Ukeplaner

Ukeplaner

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Regelverk om skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing! Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Med utgangspunkt i nytt regelverk forventes følgende av skolen:

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.
Les mer om skolemiljø fra UDIR

Spesialundervisning på 5 minutter

Følg oss på Facebook

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 26.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004