Hjem Eberg skole - Hjemmeside

Eberg skole - Hjemmeside

Kontakt Eberg skole - Hjemmeside

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om skolen

Siden åpningen i 1997 har vi ved Eberg skole vært opptatt av å finne gode løsninger på de oppgaver og utfordringer skolen og elevene til enhver tid står overfor.

Med de ressurser vi har tilgjengelig skal vi sørge for å skape en skolehverdag som bidrar til at alle barn opplever mestring, læring og utvikling. Det må derfor være bredde i opplæringa vår, og vi har som uttrykt mål at alle våre elever skal kunne lykkes i ulike fag, sosiale ferdigheter, i kulturelle og fysiske aktiviteter. Samtidig er det viktig at barna er bevisst hvilke områder de trenger å utvikle seg videre på. 

Å lære er å åpne nye dører, skape noe nytt, arbeide med ting vi ikke kan så godt eller kjenner til. Å lære handler om å ta i bruk seg selv. Vi anstrenger oss litt ekstra for å gi en opplæring som gir gode basisferdigheter og som kan inspirere til videre læring og utvikling.  Elevenes aktivitet og lærelyst står i fokus og vi skal stimulere til høyest mulig måloppnåelse for den enkelte. Med en holdning som er preget av åpenhet og respekt for ulikheter ønsker vi å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle.

Kunnskaper og ferdigheter læres og utvikles i samspill med andre, derfor er den sosiale læringen like viktig som den faglige. Sosiale ferdigheter og et sosialt engasjement er viktige egenskaper også i et globalt perspektiv. På Eberg skole stimulerer vi til aktiv deltakelse - vi bryr oss!

Skolen er i stadig utvikling, og vi må derfor også fornye og foredle oss. Vi som jobber i Trondheim kommune ønsker å framstå som kompetent, åpen og modig. En viktig faktor her er samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner, noe som gir oss verdifull kunnskap og innsikt.

De menneskelige egenskapene er imidlertid den viktigste faktoren i vårt arbeid og vi har tro på at vi, i samarbeid med heimen, klarer å skape et godt opplæringstilbud for alle våre barn.  

Velkommen til Eberg skole!

 

Administrasjon

Rektor

Ole Bjarne Mogård

Epost: ole-bjarne.mogard@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72540432 / 91372875

 

Avdelingsleder 1.-4. trinn

Ebba Ramfjord

Epost: ebba.ramfjord@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72540403

 

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Kristian Mathisen

Epost: kristian.mathisen@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72540404 / 92428856

 

Avdelingsleder SFO

Linda Øyen Skistad

Epost: linda-oyen.skistad@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: Tlf: 72540414 / 95065393

 

Kontorleder

Elisabeth Cathrine Wiggen

Epost: elisabeth.wiggen@ou.trondheim.kommune.no

Telefon: 72 54 04 00

 

Satsingsområder 2018-19

Grunnleggende ferdigheter

Vi fortsetter arbeidet med å styrke skolens praksis på opplæring i grunnleggende ferdigheter; lesing, skriving, regning og opplæring i digitale ferdigheter. Satsingen gjennomføres i samarbeid med Trondheim kommune og nasjonale kompetansesenter.

Det handler om å styrke undervisningskompetansen gjennom å anvende et mangfold av strategier for at alle elever blir funksjonelle lesere, skrivere og regnere. 

Se mer på språkløyper.

Dette skoleåret vil vi dessuten starte regnekurs på tredje og fjerde trinn for elever med særlig behov for tett oppfølging. Vi gleder oss!

Læringsledelse

En god læringskultur og et godt læringsfellesskap er viktige forutsetninger for læring. Vi vil derfor fortsatt ha fokus på arbeid med klasseledelse i relasjon til vurdering for læring og arbeid med sosial kompetanse.

Vi forholder oss til de fire grunnleggende premissene for hensiktsmessig klasseledelse: 

Støttende relasjoner

Positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse.

Struktur og regler

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen.

Læringskultur

En positiv læringskultur oppmuntrer til læring. Elever må oppleve at det er lov å prøve og feile, og å gjøre sitt beste på skolen.

Motivasjon og forventninger

Elever blir motiverte av å mestre. Læreren må ha tydelige positive forventinger til elevenes faglige og sosiale utvikling og støtte dem i læringsarbeidet. 

Samhandling på tvers av årstrinn i samsvar med skolens felles plattform er en del av læringsledelse på Eberg skole.

 

Elevenes læringsmiljø 

Kapittel 9A i Opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø og presiserer at hver enkelt elev har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven omfatter alle deler av en elev sitt skolemiljø. Loven presiserer at det er eleven sin opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og gjelder ikke bare i forbindelse med mobbing. Arbeidet for at ingen elever skal oppleve mobbing er likevel en viktig del.

Rasisme, vold, religiøs og seksuell trakassering er å betrakte som former for mobbing.

«Mobbing er gjentatte negative handlinger over tid – utført av en eller flere – mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.»  (Olweus & Roland).

Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold. Med psykisk vold menes verbale/ikke-verbale overgrep, som falske brev, hånsord, kalling, hvisking og blikk, antagelser, trusler, forsøk på å isolere og utestenge vedkommende fra kameratflokken.

Overordnet mål

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I samarbeid med elever og foreldre vil vi arbeide for å utvikle et godt oppvekstmiljø tilrettelagt for faglig og sosial læring. Elevene ved Eberg skole skal ikke utsettes for mobbing.

Skolens målsetting
 • Det skal arbeides forebyggende i skolehverdagen for å hindre at elever blir utsatt for mobbing på skolen og på skoleveien.

 • Alle har rett til å oppleve trygghet og trivsel på skolen. Hvis dette ikke er til stede, skal skolen følge opp både mobber og mobbeoffer. Det forutsettes at de foresatte deltar i et forpliktende samarbeid. Barna skal bli bevisst sitt ansvar for egne handlinger.

 • Alle barn, ansatte og foresatte skal bidra til inkludering.

Skolens forebyggende arbeid

Trivsel og trygghet er tema på første foreldremøte og følges opp på senere kontaktsamtaler.

Skolens rutiner skal søke å avdekke om mobbing foregår, blant annet gjennom logg, elevsamtale, kontaktsamtale, lyttekroksamtaler og elevundersøkelser.

I undervisningen legges det vekt på gruppemiljøarbeid. Elevene skal trenes opp til aktive verdivalg og utvikling av empatiske evner. Barna må lære å se det positive hos hverandre, sette ord på sorger og gleder, lytte og tolerere hverandre.

Skolen bruker aktivt relasjonskartlegginger/sosiometri som utgangspunkt i sosialt arbeid med elevene.

Skolen gjennomfører elevundersøkelsen for 5.-7. trinn hvert år, trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn hvert partallsår.

Krav til skolen i skolemiljøsaker

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

 • si ifra til rektor

 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Skolen legger stor vekt på godt samarbeid med eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Les mer om aktivitetsplikten her.

Rutiner når spesifikke problem oppstår

Bekymring i gruppa drøftes 

 1. På trinnet
 2. Med foreldre
 3. Med spesialpedagogisk rådgiver
 4. Med intern hjelpetjeneste (avdelingsleder + spesialpedagogisk koordinator)
 5. Med fagteam (avdelingsleder, spesialpedagogisk rådgiver, helsesøster, barne- og familietjenesten.)
 6. Oppmeldes til barne- og familietjenesten

Før saken blir meldt til intern hjelpetjeneste må det vises til konkrete tiltak som er utprøvd og evaluert. Det samme gjelder hvis saken meldes videre til barne- og familietjenesten.

Rutiner ved regelbrudd

1. Kontaktlærer - eventuelt i samråd med andre lærere/assistenter - konfronterer eleven(e) med problemet enkeltvis/gruppevis. Ved mistanke/henvendelser om mobbing, anbefales samtale med enkeltelever.

2. Kontaktlærer varsler foreldre muntlig/skriftlig.

3. Alvorlige episoder registreres på skjemaet ”registrering av uønskede hendelser, elevadferd”

Dersom problemet vedvarer:

4. Undervisningsinspektør innkaller eleven til samtale. Skriftlig redegjørelse til heimen.

5. Rektor samtaler med eleven og foresatte.

Rutiner ved hærverk

1. Kontaktlærer varsler hjemmet.

2. Inspektør avgjør om eleven skal ordne opp selv, enten etter betalingsplan eller ved arbeid sammen med vaktmester. I så fall skal det være etter avtalt timepris, opp til 40 kroner timen. Foreldre kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader opp til 5000 kroner.

Dersom problemet vedvarer:

3. Melde fra til konfliktrådet, eventuelt politiet.

4. Barne- og familietjenesten (barnevernet) kontaktes.

Eberg skolefritidsordning (SFO)

Kontaktinformasjon

Telefon 1.+2. base: 91672883
Telefon 3.+4. base: 95263673

Avdelingsleder SFO
Linda Øyen Skistad
Tlf: 72540414
Mobil: 95065393
Epost: linda-oyen.skistad@trondheim.kommune.no

Baseleder 1+2. base: Chiara Pittalis
Epost: chiara.pittalis@ou.trondheim.kommune.no

Baseleder 3+4. base: Silje Rangø
Epost: silje.rango@ou.trondheim.kommune.no

Formål

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn, og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter. Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringslovens § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer for den enkelte enhet (jamfør vedtekter for skolefritidsordningen, Trondheim kommune 18.05.17).

I forhold til den daglige, praktiske gjennomføringen betyr dette at vi vektlegger barnas behov for selv å kunne styre egen fritid i størst mulig grad.

Åpningstid

Eberg skolefritid har åpent mellom 07.30-16.45 hver dag. SFO har 5 planleggingsdager i året. I påske-, jule- og fellesferien er åpningstiden 08.00-16.00.

I skoleferier og på fridager benytter vi oss av muligheten til å dra på turer eller gjennomfører aktiviteter på skolen.

SFO har begrenset åpningstid i juleferie, påskeferie og sommerens fellesferie. Da har SFO åpent fra klokken 08.00-16.00. SFO er også stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

SFO holder stengt de to første ukene i sommerens fellesferie. Alle barn skal avvikle tre uker sammenhengende sommerferie.  Barn med plass inntil 12 timer har i skolefrie uker kun tilbud på mandager, tirsdager og onsdager.

Planleggingsdager SFO høst 2018

17. august

18. august

Kostpenger

Inntil 12 timer per uke (SFO kort): Kostpenger kroner 200,-.

Fra og med 12 timer per uke:  Kostpenger kroner 200,-.

Lokaler

Barna vil hovedsakelig være oppdelt i to baser i SFO-tiden, inndelt etter trinn. 1.+ 2. trinn og 3.+ 4. trinn har felles base. SFO bruker samme arealer som skolen, og barna har sin faste garderobeplass hele dagen. Gymsal, sløydrom, kjøkken, musikkrom og formingsrom blir benyttet jevnlig. SFO prioriterer utetid for barna hver dag.

Måltider

Barna får ett måltid på SFO hver dag. Varmmat serveres vanligvis to dager i uken. Det ene er et varmt utemåltid, det andre består av enkle middagsretter inne. Vi har havregrøt eller hjemmelaget granula + yoghurt en dag i uka. Barna spiser brødmat de andre dagene. Vi serverer frukt eller grønnsaker hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov. Skolen satser på bruk av økologiske råvarer. 

Aktiviteter

For å kunne tilby barna et godt og variert fritidstilbud, gjennomfører vi ulike aktiviteter på basene. Innhold i hverdagen kan være matlaging, fysisk aktivitet og friluftsliv, brettspill, konstruksjonslek og forming. For oss er det viktig at barna har ulike valgmuligheter i forhold til aktiviteter. Leken står i fokus i skolefritidstilbudet, da vi jobber mye med vennskap og relasjoner. Vi har i flere år hatt fokus på sunn mat og kosthold. Vi har i den siste tiden utviklet dette satsningsområdet slik at vi har for det meste økologisk mat. Vi baker økologiske brød selv, og lager mye av maten vår av råvarer. Matlaging er en stor del av SFO hverdagen, og barna er delaktige, og får tilbud om å være med å tilberede mat på kjøkkenet.

Samarbeid

De fleste av de som jobber i SFO, jobber også i skolen. Dette gjør at vi får god oversikt over helheten i barnets skolehverdag. Vi har faste møtepunkt med alle lærerne, i tillegg til den daglige, nødvendige kommunikasjon.

Den digitale meldeboka

Vi registrerer og krysser barna inn i den digitale meldeboka når de kommer om morgenen, og etter skoletid. Når skoledagen er slutt tar vi over gruppene i lyttekrokene, og har et felles opprop der vi sikrer hvem som skal være på SFO.

Når barnet blir hentet, eller går hjem, må barnet krysses ut av den digitale meldeboka. Om barnet blir hentet på SFO er det viktig at den foresatte sier fra om at barnet drar til den voksne som er ansvarlig for registrering. Dette for at vi skal ha full oversikt. Hentemeldinger og beskjeder må legges inn i meldeboka senest 11.00 samme dag. Er det beskjeder som SFO må ha etter 11.00 MÅ dere ringe SFO for å varsle. Gjelder det beskjeder med faste tider barnet skal gå hjem, ber vi dere om å legge dette inn på repeterende hentemeldinger. Det er nødvendig for oss at dere er nøye med dette, da dette handler om vår oversikt og om sikkerhet for barnet.

Samarbeid skole/ hjem

Det daglige samarbeidet mellom SFO og hjem skjer i hente- og bringesituasjoner. Foreldresamtaler med SFO kan avtales etter behov.

Mer utfyllende informasjon rundt virksomheten finnes i SFOs egen informasjonsbrosjyre, som deles ut til alle barn på SFO.

 

FAU 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et fellesorgan for alle foreldre/foresatte som har elever ved skolen.
 
Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Ved å delta i FAU er man som foreldre/foresatt aktivt med i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for alle barna ved skolen.

FAU  på Eberg har egne kontaktpersoner for Elevkveldene, 17. mai, ballbingen, stipender/støtte, trafikk, Åpen dag, nettvett og SFO. Kontaktpersonene knytter til seg foreldre/ansatte til ulike arrangementer og aktiviteter.

FAU velges formelt på Foreldrerådets årsmøte som holdes hvert år i løpet av september. Årsmøtet er en fin mulighet for foreldre/foresatte til å ta opp saker og komme med innspill til FAUs arbeid, og de oppfordres derfor til å delta.

Kontakt FAU på e-post: ebergfau@gmail.com

Eberg FAU - hjemmeside

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre. 

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt. 

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Eberg skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: Fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Helsesykepleier

Helsesykepleier Nina Sagmoen Høvde

Kontortid: mandager i partallsuker, onsdager og torsdager kl.08-15.30

Telefon: 900 86 658

E-post:  nina-sagmoen.hovde@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier Ellen Hektoen

Kontortid: tirsdager og fredager kl. 08-15.30. 

Telefon: 48104291

Epost:  ellen.hektoen@trondheim.kommune.no 

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver  

Førskole/1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling

Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

Vaksine mot HPV (humant papillom virus). 

 

PIS- grupper:

Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. 

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter. 

 

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnas beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesøster hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesøster.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten

 

 Utdeling av medisiner i skole/SFO

Trondheim kommune har rutiner som skal sikre at barn som trenger medisinering i skole/SFO får riktige medisiner til rett tid og på riktig måte. Vi ber foreldre vurdere nøye, eventuelt i samråd med lege, om barnet må medisineres i skole/SFO. Dersom dette er nødvendig, og barnet trenger hjelp til medisineringen, må det inngås en skriftlig avtale mellom foreldre/foresatte og skolen.

Skolebiblioteket

Søk i skolebiblioteket

Ukeplaner

Ukeplaner

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

 

Dokumenter

Ebergsangen

Skola i øst

skola i vest

veit du at skolen som æ like best, e Eberg

Det e her æ ska gå.

 

Æ kom hit da æ

va seks eller fem.

I sju år skull veien gå fra mitt hjem

te Eberg.

Det va hit æ skull gå.

 

Her fikk æ mæ venna, store og små,

stilige landskap og klasserom og,

en kjempestor bane der vi kunn spell ball,

og bratte bakka med knall og med fall.

 

Så b’ynt vi å les

og syng, leik og dans.

Vi syn’s det va artig med alt det som fan’s

på Eberg.

Det va her vi skull gå.

 

Her gjør vi my rart,

my snedig og smart.

Dem vil vi skal vis frem ka vi har klart

på Eberg.

Det e det dem vil sjå.

 

Så syng vi nån sanga og danse og slikt,

vi heng opp nån bilda og les opp nån dikt,

vi vise frem skole med fin byggeskikk

og demonstrere matematikk.

 

Vi har det fint ut,

vi har det fint inn,

og aldri ska gleden og leiken forsvinn

fra Eberg.

Det e her vi vil gå.

 

Skola i sør,

skola i nord,

æ syns æ e heldig med det at æ bor

på Eberg

Det e her æ vil gå.

Regelverk om skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing! Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Med utgangspunkt i nytt regelverk forventes følgende av skolen:

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger. 

Les mer om skolemiljø fra UDIR

Spesialundervisning på 5 minutter

Virksomhetsplan 2018-2019

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg skole - Hjemmeside, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?