Eberg skole

Kontakt Eberg skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til nytt skoleår 2023/24!

1. trinn møter kl 09.00 og avslutter omtrent kl 11.30

2. og 3. trinn møter kl 08.30

4. - 7. trinn møter kl 08.15

Om skolen

Vi ønsker å skape en skolehverdag som bidrar til at alle barn opplever mestring, læring og utvikling. Vi søker bredde i opplæringa vår, og vi har som mål at alle våre elever skal kunne lykkes faglig, utvikle sosiale ferdigheter og kunne delta i kulturelle og fysiske aktiviteter. Vi vil bidra til at barna blir bevisst hvilke områder de trenger å utvikle seg videre på.  

På Eberg skole har vi høye forventninger og ambisjoner på elevenes vegne, og er opptatt av å formidle at alle barn kan lære. Å lære er å åpne nye dører, skape noe nytt, arbeide med ting vi ikke kan så godt enda og å ta i bruk nye sider av seg selv. Elevenes aktivitet og lærelyst står i fokus og vi vil stimulere og bidra til at alle elever lærer mest mulig. 

Vi lærer og utvikler kunnskaper og ferdigheter i samspill med andre. Vi har fokus på fellesskapet – med rom for individene. Sosiale ferdigheter er like viktige som faglig kunnskap. Med en grunnholdning preget av åpenhet og respekt for ulikheter, ønsker vi å skape et godt og trygt læringsmiljø for alle - vi bryr oss!

Skolen er i stadig utvikling, og vi må derfor også fornye og forbedre oss. Vi som jobber i Trondheim kommune ønsker å fremstå som kompetente, åpne og modige. Samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner er viktig for oss og gir oss verdifull kunnskap og innsikt. 

Vi har tro på at vi, i samarbeid med hjemmet, klarer å skape et godt opplæringstilbud for alle våre barn. 

Virksomhetsplan 2023/24

Administrasjon

Rektor

Vibeke Sund 

Epost:

Telefon: 93 05 79 59/72 54 04 02

Avdelingsleder 5.-7. trinn

Åsmund Hiis Hauge
Epost:
Telefon: 97 50 43 05/72 54 04 04

Avdelingsleder for 1.-4. trinn

Arne Gravanes
Epost:
Telefon: 92 22 47 49/72 54 04 03

Avdelingsleder SFO

Linda Øyen Skistad
Epost:
Telefon: 72 54 04 14/40 87 41 65

Kontorleder

Gunvor Krognes
Epost:
Telefon: 72 54 04 00

Satsingsområder 2023/24

Hele personalet på Eberg jobber med å styrke relasjonsarbeidet gjennom  May-Britt Drugli sitt program for å øke relasjonen mellom voksne og barn. Målet er at voksnes bevissthet rundt relasjonsarbeidet styrkes ytterligere slik at alle elever blir møtt av kompetente voksne som verdsetter hver enkelt barn.

Gjennom innføringen av LK20 har vi fokusert på flere forhold:

Vi vektlegger at elever skal lære å lære. 
Elevene skal oppleve at lærestoffet er relevant.
I læringsarbeidet skal elevene oppleve utforsking, refleksjon og bli stimulert til å være kreative. 
Elevene skal få konstruktiv og framoverpekende respons på det de gjør.  

Opplæringen skal legge vekt på tverrfaglighet. 
Alle trinn legger til rette for læring gjennom uteskole.

Arbeid med nasjonal og lokal rammeplan er viktig i arbeidet med kvalitet i SFO.

Elevenes læringsmiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø og presiserer at hver enkelt elev har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Loven omfatter alle deler av en elev sitt skolemiljø. Loven presiserer at det er eleven sin opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og gjelder ikke bare i forbindelse med mobbing. Arbeidet for at ingen elever skal oppleve mobbing er likevel en viktig del.

Rasisme, vold, religiøs og seksuell trakassering er å betrakte som former for mobbing.

«Mobbing er gjentatte negative handlinger over tid – utført av en eller flere – mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.» (Olweus & Roland).

Mobbing omfatter både fysisk og psykisk vold. Med psykisk vold menes verbale/ikke-verbale overgrep, som falske brev, hånsord, kalling, hvisking og blikk, antagelser, trusler, forsøk på å isolere og utestenge vedkommende fra kameratflokken.

Vi har gode rutiner for å følge med om elever har det trygt på skolen vår. I tillegg er det svært viktig at foresatte varsler oss raskt dersom de lurer på om eleven ikke er trygg på skolen. Så snart vi har mistanke om at en elev er utrygg, starter vi undersøkelser og planlegger tiltak sammen med eleven og de foresatte. Jo tidligere vi kommer inn i en sak, jo lettere er det å finne gode løsninger.

Overordnet mål

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I samarbeid med elever og foreldre vil vi arbeide for å utvikle et godt oppvekstmiljø tilrettelagt for faglig og sosial læring. Elevene ved Eberg skole skal ikke utsettes for mobbing.

Skolens målsetting
 • Det skal arbeides forebyggende i skolehverdagen for å hindre at elever blir utsatt for mobbing på skolen og på skoleveien.
 • Alle har rett til å oppleve trygghet og trivsel på skolen. Hvis dette ikke er til stede, skal skolen følge opp både mobber og mobbeoffer. Det forutsettes at de foresatte deltar i et forpliktende samarbeid. Barna skal bli bevisst sitt ansvar for egne handlinger.
 • Alle barn, ansatte og foresatte skal bidra til inkludering.
Skolens forebyggende arbeid

Trivsel og trygghet er tema på første foreldremøte og følges opp på senere utviklingssamtaler.

Skolens rutiner skal søke å avdekke om mobbing foregår, blant annet gjennom logg, elevsamtale, utviklingssamtale, lyttekroksamtaler og elevundersøkelser.

I undervisningen legges det vekt på gruppemiljøarbeid. Elevene skal trenes opp til aktive verdivalg og utvikling av empatiske evner. Barna må lære å se det positive hos hverandre, sette ord på sorger og gleder, lytte og tolerere hverandre.

Skolen bruker aktivt relasjonskartlegginger/sosiometri som utgangspunkt i sosialt arbeid med elevene.

Skolen gjennomfører elevundersøkelsen for 7. trinn og har trivselsundersøkelser ved bruk av klassetrivsel.no. 

Krav til skolen i skolemiljøsaker

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Skolen legger stor vekt på godt samarbeid med eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Mer om aktivitetsplikten.

Rutiner når spesifikke problem oppstår

Bekymring i gruppa drøftes

 1. På trinnet
 2. Med foreldre
 3. Med spesialpedagogisk rådgiver
 4. Med intern hjelpetjeneste (avdelingsleder + spesialpedagogisk koordinator)
 5. Med fagteam (avdelingsleder, spesialpedagogisk rådgiver, helsesykepleier, barne- og familietjenesten.)
 6. Oppmeldes til barne- og familietjenesten

Før saken blir meldt til intern hjelpetjeneste må det vises til konkrete tiltak som er utprøvd og evaluert. Det samme gjelder hvis saken meldes videre til barne- og familietjenesten.

Rutiner ved regelbrudd

1. Kontaktlærer - eventuelt i samråd med andre lærere/assistenter - snakker med eleven(e) om problemet enkeltvis/gruppevis. Ved mistanke/henvendelser om mobbing, anbefales samtale med enkeltelever.

Dersom problemet vedvarer:

2. Avdelingsleder innkaller eleven og/eller foresatte til samtale.

3. Rektor samtaler med eleven og foresatte.

Eberg skolefritidsordning (SFO)

Kontaktinformasjon

Telefon 1.+2. base: 91 67 28 83

Telefon 3.+4. base: 95 26 36 73

Avdelingsleder SFO

Linda Øyen Skistad
Telefon: 72 54 04 14
Mobil: 95 06 53 93
Epost:

Baseleder 1+2. base: Chiara Pittalis
E-post:

Baseleder 3+4. base: Erik Løkken
E-post:

Formål

Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn, og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i Opplæringslovens § 1. Skolefritid skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer. Arbeid med nasjonal og lokal rammeplan er viktig i arbeidet med kvalitet i SFO.

I den daglige, praktiske gjennomføringen betyr dette at vi vektlegger barnas behov for selv å kunne styre egen fritid i størst mulig grad.

Åpningstid

Eberg skolefritid har åpent mellom 07.30-16.45 hver dag. SFO har fem planleggingsdager i året.

SFO har begrenset åpningstid i juleferie, påskeferie og sommerens fellesferie. SFO har da åpent fra klokken 08.00-16.00. SFO er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

SFO holder sommerstengt de to første ukene i sommerens fellesferie. Alle barn skal avvikle tre uker sammenhengende sommerferie. Barn med plass inntil 12 timer har i skolefrie uker kun tilbud på mandager, tirsdager og onsdager. Dette er i tråd med SFO sine vedtekter i Trondheim kommune.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2023-24
 • 17. august 2023
 • 18. august 2023
 • 26. januar 2024
 • 10. mai 2024
 • 21. juni 2024
 • Sommerstengt uke 28 og uke 29.
Plasstyper og priser

For 1. og 2. trinnselever 2023/2024

Halv plass (under 12 timer): gratis. Kan benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Hel plass (fra og med 12 timer): Kr. 1640 per måned.

I tillegg kommer kostpenger på kr 230 pr. måned.

For 3. og 4. trinnselever i 2023/2024

Oppholdstid under 12 timer per uke: Kr. 2200 per måned. Kan benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke: Kr. 3280 per måned.

I tillegg kommer kostpenger på kr 230 pr. måned. 

Moderasjon gis i henhold til Trondheim kommunes retningslinjer.

Lokaler

Barna vil hovedsakelig være oppdelt i to baser i SFO-tiden, inndelt etter trinn. 1.+2. trinn og 3.+4. trinn har hver sin felles base. SFO bruker samme arealer som skolen, og barna har sin faste garderobeplass hele dagen. Gymsal, sløydrom, kjøkken, musikkrom og formingsrom blir benyttet jevnlig. SFO prioriterer utetid for barna hver dag.

Måltider

Barna får ett måltid på SFO hver dag. Varmmat serveres to dager i uken. Vi har havregrøt eller hjemmelaget granula + yoghurt en dag i uka. Barna spiser hjemmebakt brød de andre dagene. Vi serverer frukt eller grønnsaker hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov, ved skriv fra lege eller annet helsepersonell. Skolen satser på bruk av økologiske råvarer.

Aktiviteter

For å kunne tilby barna et godt og variert fritidstilbud, gjennomfører vi ulike aktiviteter på basene. Innhold i hverdagen kan være matlaging, fysisk aktivitet, friluftsliv, brettspill, konstruksjonslek og forming. For oss er det viktig at barna har ulike valgmuligheter når det gjelder aktiviteter. Leken står i fokus i skolefritidstilbudet, da vi jobber mye med vennskap og relasjoner. Vi har også i flere år hatt fokus på sunn mat og kosthold. Vi har i den siste tiden utviklet dette satsingsområdet slik at vi for det meste har økologisk mat. Vi baker økologiske brød selv, og lager mye av maten fra bunnen av. Matlaging er en stor del av SFO hverdagen, og barna er delaktige, og får tilbud om å være med å tilberede mat på kjøkkenet.

Samarbeid

De fleste av de som jobber i SFO, jobber også i skolen. Dette gjør at vi får god oversikt over helheten i barnets skolehverdag. Vi har faste møtepunkt med alle lærerne, i tillegg til den daglige, nødvendige kommunikasjon.

Inn- og utkryssing via Vigilo

Vi registrerer barna når de kommer om morgenen. Det er viktig å gi klar beskjed til de voksne om at barna er kommet, dette gjør at vi har oversikt over barnegruppa som er til stede til enhver tid. Om barnet kommer inn alene må dere sørge for at barnet går til en voksen for å varsle at det har kommet.

Når barnet blir hentet må barnet krysses ut. Derfor er det meget viktig at barnet eller den foresatte sier i fra om at barnet drar til den voksen som har beskjedansvar (orange vest). Hentemeldinger og beskjeder må legges inn i Vigilo senest kl. 13.00 samme dag. Er det beskjeder som SFO må ha etter kl. 13.00 MÅ dere ringe SFO fra kl 13.15. Gjelder det faste beskjeder om faste tider barnet skal gå hjem (hver dag), må dere legge dette inn i Vigilo. Tydelige beskjeder i Vigilo er nødvendig for oss da dette handler om vår oversikt og sikkerhet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med mobiltelefon og smartklokker på skole og SFO. All kommunikasjon med barnet i SFO tid skal gå via personalet.

Samarbeid skole/ hjem

Det daglige samarbeidet mellom SFO og hjem skjer i hente- og bringesituasjoner. Foreldresamtaler med SFO kan avtales etter behov.

Mer utfyllende informasjon rundt virksomheten finnes i SFOs egen informasjonsbrosjyre, som deles ut til alle barn på SFO.

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et fellesorgan for alle foreldre/foresatte som har elever ved skolen.

Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Ved å delta i FAU er man som foreldre/foresatt aktivt med i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for alle barna ved skolen.

FAU på Eberg har egne kontaktpersoner for Elevkveldene, 17. mai, ballbingen, stipender/støtte, trafikk, Åpen dag, nettvett og SFO. Kontaktpersonene knytter til seg foreldre/ansatte til ulike arrangementer og aktiviteter.

FAU velges formelt på Foreldrerådets årsmøte som holdes hvert år i løpet av september. Årsmøtet er en fin mulighet for foreldre/foresatte til å ta opp saker og komme med innspill til FAUs arbeid, og de oppfordres derfor til å delta.

Se gjerne vår egen hjemmeside på ebergfau.no

Kontakt FAU på e-post:

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Merete Fuglem, telefon 48 29 05 41. E-post:

Til stede på skolen hver dag.

Helsesykepleier Siv Hege Borgen, telefon 91 88 52 11. E-post:

Til stede på skolen hver onsdag.

Ergoterapeut: Eli Jenssen Solstad, telefon 95 26 31 04. E-post:

Fysioterapeut: Marie Korsmo, telefon 91 67 22 58. E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon på e-post.

Skolebiblioteket

Søk i skolebiblioteket

Låne lokale?

For foresatte

Foresatte som ønsker å leie lokale til bursdager og annet kan gjøre dette vederlagsfritt så fremt alle blir invitert. Med alle menes alle på trinnet, alle i rød gruppe, alle jenter på trinnet, alle jenter i 4A osv". Skolen har flere lokaler som kan lånes til slike formål:

 • Gymsal (begrensede tidspunkt pga av eksterne leietakere)
 • Skolekjøkken
 • SFO-base
 • Auditorium

Ta kontakt med skolens administrasjon på telefon 72 54 04 00 for å finne passende dato og tidspunkt.

For eksterne aktører

Frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundsregisteret og Aktørbasen kan leie lokaler ved skolen vederlagsfritt. Det er også mulighet for private å låne lokaler, da etter satser beskrevet i Trondheim kommunes reglement for utlån.

Fremgangsmåte

 1. Gå til booking.trondheim.kommune.no
 2. Søk opp Eberg skole og velg lokale du ønsker å leie
 3. Fyll ut søknadsskjema
 4. Skolen gir tilbakemelding på epost når søknad er behandlet

Ukeplaner

Ukeplaner

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

Regelverk om skolemiljø

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing! Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Med utgangspunkt i nytt regelverk forventes følgende av skolen:

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Les mer om skolemiljø fra UDIR

Følg oss på Facebook

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Eberg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021060

Adresse: Sigurd Jorsalfars veg 37, 7046 TRONDHEIM

Leder

Vibeke Sund
enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Hege Myhr Amundsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Celine Myhre Andersen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marian Aune

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Jasem Mareno Bavi

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Anne Berit Berg

Barne/ung.arb.

E-post:

Guro Nordby Borge

Adjunkt

E-post:

Magnus Brendeløkken

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Mia Wik Brewer

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Brynhildsvold

Assistent (sfo)

Direktetelefon:

E-post:

Thor Ivar Dalbakken

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Ella Hegna Eggen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Tobias Fagerheim Ellingsen

Assistent (sfo)

E-post:

Ingrid Kristine Liland Engelien

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anders Fjeldstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marthine Wollum Fjogstad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Lynda Bye Fossbakk

Lektor I

E-post:

Ada Helene Fossum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Cecilie Fossum

Lektor

E-post:

Silje Gløtheim

Lektor

Telefon:

E-post:

Arne Svein Gravanes

Avdelingsleder 1. - 4.trinn

E-post:

Unn Siri Grøndalen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Gry Veronika Haga

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Katrine Hals

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Mari Haltvik

Adjunkt I

E-post:

Maria Hansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ole Martin Hauge

Miljøterapeut I

E-post:

Åsmund Hiis Hauge

Avdelingsleder 5. - 7.trinn

Telefon:

E-post:

Svein Helberg

Barne/ung.arb.

E-post:

Ingrid Hjertenæs

Lektor

E-post:

Leon Lundberg Holden

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Petter Bakken Hovstein

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Julie Ledang Husøy

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Lene Johansen

Barne/ung.arb.

E-post:

Andrea Haug Johnsen

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Morten Alexander Jøssund

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Sara Øveraas Karlstrøm

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Sara Øveraas Karlstrøm

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Martin Eidem Klingen

Assistent SFO

E-post:

Martin Eidem Klingen

Assistent skole

E-post:

Eirik Nypan Kloosterman

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Marlen Knotten

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Langaas Kolstad

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Tone Hvedding Krogstad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Line Kråkenes

Barne/ung.arb.

E-post:

Ole Magnus Lauritsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Lars Bakken Leiknes

Lektor

E-post:

Lars Bakken Leiknes

Miljøveileder

E-post:

Ingrid Letnes

Adjunkt

E-post:

Lisa Kristin Løvsletten

Assistent (sfo)

E-post:

Lisa Kristin Løvsletten

Assistent skole

E-post:

Usha Mahe

Assistent

E-post:

Magnus Malones

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Jonas Austinat Mehus

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Jonas Austinat Mehus

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Sigrid Marie Ålmo Moa

Assistent skole

E-post:

Knut Andreas Mortensen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Strand Okan

Adjunkt I

E-post:

Gunnar Solli Okkenhaug

Assistent (sfo)

E-post:

Gunnar Solli Okkenhaug

Assistent skole

E-post:

Heidi Olsøy

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Aurora Preus-Larsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Silje Rangø

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Linnea Cathrine Stenset Rask

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Eva Mari Remmen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Kajsa Rogde

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Birgit Rundtom

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Birgitte Haukø Sagnes

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Martin Sandberg

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ingrid Granum Saug

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Mats Selboe

Assistent

Telefon:

E-post:

Shanya Selliah

Adjunkt

E-post:

Hélen Elisabeth Persen Simmenes

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ludvig Brekke Sjøblom

Assistent

Telefon:

E-post:

Joakim Solem

Adjunkt

E-post:

Maria Munch Starheim

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Stine Berg Stenhaug

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Oda Mork Stormo

Assistent (sfo)

E-post:

Oda Mork Stormo

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Andreas Strand Westerlund

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Celine Sæther

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ada Sørensen

Miljøterapeut I

E-post:

Marthe Testad

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Inger Thon

Barne/ung.arb.

E-post:

Hanne Tømmermo

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Hanne Vangen

Assistent (sfo)

E-post:

Knut Kleppo Vangen

Assistent (sfo)

Direktetelefon:

E-post:

Marius Vikaune

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marius Vikaune

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Wahlqvist

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Elias Wold

Assistent (sfo)

E-post:

Elias Wold

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Hasan Yilmaz

Miljøveileder

E-post:

Julie Lauritsen Østlyng

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Beseth Aa

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Sist oppdatert: 21.02.2024

021060

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward