Hjem Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer. Skolen har i dag 367 elever og 41 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse. Uttrykksfag som drama, dans, nysirkus, teatersport, film/foto, webdesign og andre kunstfag er høyt prioritert. Skolen har årlig en kulturfestival som er et resultat av satsingen på kulturfag.

Bestilling av skolemelk og -frukt for neste skoleår

Det er nå snart klart  for bestilling av ulike produkter fra "Skolelyst" (Tine) og bestilling av frukt. 

Foresatte kan gå inn på lenkene under her, logge seg inn og legge inn bestilling for neste skoleår fra starten av juni måned.

Skolemelk (produkter fra Tine):  https://www.skolelyst.no

Skolefrukt: http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=22951973&uid=1255246659&&&https%3A%2F%2Fskolefruktsys.no%2FLogin.aspx

Informasjonsmøte 8. trinn 2019-2020

Vi inviterer til informasjonsmøte for foreldre/foresatte for høstens 8.trinn onsdag 22.mai kl. 19.00 i storstua, inngang A. Varighet: ca. 1 time

Avslutning 10. trinn

Avslutning og vitnemålsutdeling finner sted onsdag 19.06 kl. 18.00 i gymsalen inngang F

 

Eksamen 2019

Eksamen 2019

Informasjon om skriftlig eksamen ved Hoeggen skole 2019

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i et fag og lokalt gitt muntlig eksamen i et fag.

Eksamensdatoer

Eksamensdager for sentralt gitt skriftlig eksamen 2019 er:

Torsdag 16. mai Matematikk

Tirsdag 21. mai Norsk hovedmål

Onsdag 22. mai Norsk sidemål

Fredag 24. mai Engelsk

Opplysning om trekkfag vil bli gitt av skolens ledelse tirsdag 14. mai kl. 09.00

Fritak fra eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta på eksamen. Elever som kommer opp i norsk, og som er fritatt for vurdering med karakter i norsk sidemål, skriver to eksamener på hovedmålet. Rektor kan etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende årsaker, jamfør Forskrift til opplæringsloven. Det kan gis fritak for både sentralt gitt og lokalt gitt eksamen.

Spesiell tilrettelegging på eksamensdagen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging vil kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanene. Tiltakene skal være tilpasset elevens behov så langt råd er. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler i forhold til andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen

Elever kan søke om utvidet tid ved å fremvise legeerklæring dersom man ser at dette kan være aktuelt til eksamen. Frist for å søke settes til mandag 29. april for eksamen 2019. Søknad sendes skolen og stiles til rektor. Rektor fatter enkeltvedtak som sendes hjem til eleven. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Gjennomføring og forberedelse

Hoeggen skole gjennomfører skriftlig eksamen ikt-basert, og nødvendig opplæring gis til elevene på forberedelsesdagene. Forberedelsesmateriell til eksamen i norsk og engelsk blir gjort tilgjengelig 24 timer før eksamen, og informasjon om hvor man finner materiellet blir gitt elevene i god tid.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen. Unntak er bruk av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Spesielle regler for matematikkeksamen:

I del 1 av matematikk-eksamen er det kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler som er tillatt. På del 2 gjelder reglene som for andre eksamener.

På forberedelsesdagen før eksamen får elevene benytte seg av alle hjelpemidler


Klage på eksamen

Skal du som elev klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig. Du må undertegne klagen din og sende den til skolen. Du trenger ikke å begrunne klagen. Skolen sørger for at klagenemda får varsel om at eleven har klaget, og det vil bli gjort en ny vurdering.

Vi anbefaler å få faglærer til å lese over besvarelsen før du som elev leverer en formell klage.

Klagenemda kan vurdere eksamen til en høyere eller lavere karakter enn opprinnelig. Karakteren satt av klagenemda blir stående som endelig.

Sykdom

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen eller eksamensdagen må lege oppsøkes og legeattest leveres til skolen samme dag. I grunnskolen har ikke eleven mulighet til å ta eksamen om igjen på et annet tidspunkt.

Bortvisning

Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen, og hvis eleven etter advarsel ikke forholder seg til reglementet som er gitt, kan han/hun bli bortvist av rektor. Eleven skal få mulighet til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak.

Fusk og plagiat

Konsekvensene av fusk og plagiat kan du lese mer om på utdanningsdirektoratet sine sider, men merk at konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at eleven kan få eksamen i faget annullert og at eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.

Ytterligere informasjon om eksamen

Både Trondheim kommune og Utdanningsdirektoratet har gode, informative sider om vurdering og eksamen. Hoeggen skole oppfordrer foresatte til å gå inn på Utdanningsdirektoratets sider om eksamen i grunnskolen og lese eksamensveiledningene.

 

Nettadresser:

http://trondheim.kommune.no/skole/vurdering/

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Ta gjerne kontakt med skolen dersom du/dere har spørsmål.

Vi ønsker alle elever lykke til med forberedelser og gjennomføring av eksamen!

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Trinnleder: Hillevi Stavnes

Kontaktlærere:

8A: Ann Karin Nikolaisen, Bjarte Eliassen, Nina Hafsmo

8B: Mari Baustad, Leif Rune Pedersen, Eirik Nerland

8C: Øivind Estensen, Ingunn S. Landrø, Knut Ledang

9. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Rikart Nyheim

Kontaktlærere:

9A: Ann Helen Kjøde, Thomas Viken, Synne Hångmann

9B: Astrid Hamarheim,Eiri Sve, Anne Lotte Ringstad

9C: Elin Ludvigsen, Lise Greger Hagen

10. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Kristin Bratberg Røe

Kontaktlærere:

10A: Jens Winsnes, Liv Olsen, Per Wangen

10B: Hannah Width, Ida Sofie Johansen, Kristian Sandkjernan

Rådgivningstjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleier, vikar tom 30.04.19: Mari Mauseth Log

E-post: mari.mauseth.log@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier Unni Selina Kløften

Jobb/mobil: 48039387

E-postadresse: unni-selina.kloften@trondheim.kommune.no

Er tilgjengelig for elevene på skolen: 

Mandag - onsdag - fredag 08.30-14.30

Skolehelsetjenesten ved Hoeggen skole

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud:

8. trinn:
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse

9. trinn:
Psykisk helsedag

10. trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV)
Ung i dag - Temadag seksuell helse

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede

FAU

Møtereferater

06.03.2019

12.02.2019

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?