Selsbakk skole

Selsbakk skole

Kontakt Selsbakk skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skolen vår

Selsbakk skole er en 8-10 skole som holder til på Byåsen. Skolen har rundt 340 elever fordelt på 12 klasser, og ca. 35 ansatte. Rektor er Gry Rossing.

Vi ønsker en skole med et godt læringsmiljø for alle. Alle elever og ansatte skal være på og bygge gode relasjoner til hverandre slik at de opplever å stå utenfor eller bli utsatt for mobbing. Alle elever skal oppleve mestring og utvikling.

På Selsbakk skole er vi også opptatt av klima og miljø. Derfor arbeider vi kontinuerlig med "grønne" tiltak. Kildesortering av avfall er for eksempel et slikt tiltak. Siden mars 2012 har vi hatt Grønt flagg vaiende på vår flaggstang.

Skolen har kantine som daglig serverer lunsj med næringsrik og sunn mat. Maten lages av en faglært kokk, og sammen med elever. Vi tror at mette elever lærer mer, noe som har betydning for miljøet på skolen. Målet er derfor at flest mulige elever skal besøke kantina hver dag.

Diverse opplysninger

Klassetrivsel.no er en nettbasert IT-tjeneste, som skoler kan abonnere på, slik at ansatte på skolen (med hver deres personlige brukerprofil knyttet til skolen sin Klassetrivsel-konto) kan sette opp og gjennomføre trivselsundersøkelser i en/flere/alle klasser/elevgrupper på skolen.

Klassetrivsel

Retten til å klage på karakterer i grunnskolen

Ordensregler for ungdomstrinnene

Føring av fravær på vitnemål

FAU

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

Leder: Brage Stenberg Johnsen -

FAUs hovedansvar er å fremme kontakt og formelle opplysninger mellom de ulike klassetrinnene på skolen og mellom skolens ledelse, lærergruppe og gruppens elever og foreldre. FAU kan kalle inn til foreldreråd hvis det er behov for at alle foresatte må møtes. FAU er sammensatt av en representant fra hver klasse. Hver representant må ha en personlig vara og representantene er ansvarlige for at de møter i hver klasse på FAU-møtene.

FAUs oppgaver er

 • å bidra til å overbringe erfaringer fra ulike klassetrinn til foreldregruppen
 • å gjøre de foresatte i stand til å engasjere seg i skolen gjennom å innhente informasjon og bringe den videre til de andre foreldrene i sine klasser
 • å reise diskusjoner på foreldrerådsmøter og foreldremøter
 • å bringe saker og synspunkter som er kommet frem i foreldregruppen videre til FAU og brukerråd
 • å la de foresatte i sine klasser få påvirket de beslutninger som tas av foreldrerepresentantene i skolens brukerråd
 • å referere fra FAU-møtene på foreldremøtene
 • å organisere og koordinere praktiske oppgaver i forbindelse med nyttårsball
 • å og videreutvikle kontakten med nærmiljøet
 • å delta på samarbeidsmøter mellom skole og klassekontakter slik at en sikrer informasjon fra FAU når klassene.

Lederen representerer FAU i Brukerråd

Årshjul 2019-2020

Referat fra møte i FAU 10. mars 2022

Referat fra møte i FAU 4. desember 2019

Referat fra møte i FAU 23. oktober 2019

Referat fra møte i FAU 4. mars 2019

Referat fra møte i FAU 21. november 2018

Referat fra møte i FAU 26. februar 2018

Brukerråd

Brukerrådet, her er retningslinjene

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som gjelder tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

1. Brukerrådet kan bestå av tre eller fem brukerrepresentanter*. Medlemmene velges med personlige vara for å år om gangen.

* Unntak for barnehage-enheter med flere barnehager under felles ledelse.

2. Leder og medlemmer av brukerråd velges etter gjeldende regler for hvert tjenesteområde.

 • I skolen velges foreldrerepresentantene av FAU og elevrepresentantene av elevråd. I rene ungdomsskoler, og i kombinerte barne- og ungdomsskoler, består brukerråd av til foreldre og tre elever. Minst en elev og en foreldrerepresentant skal være til stede fra henholdsvis barne- og ungdomstrinnet. Jeg rene barneskoler er sammensetningen tre foreldre og til elever.
 • I barnehager velges representantene av årsmøtet i foreldrerådet. I barnehageenheter som består av to eller flere barnehager under felles ledelse og felles brukerråd, skal det være lik foreldrerepresentasjon (minimum til) fra hver barnehage.
 • I sykehjem, enheter for hjemmetjenester, boliger, dagsentra og andre tjenesteområder velges brukerrepresentantene blant de som mottar tjenestene, pårørende, og blant brukerorganisasjonene.

3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.

4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og på hvilken måte.

5. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.

 • Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak aksepteres og respekteres av enhetsleder og ansatte. Det skal være tungtveiende grunner for og ikke ta et rådgivende vedtak til å følge.
 • Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av brukerrådet.

6. Arbeidet i brukerrådet kan organisere slik:

 • Det setter opp en møteplan med jevnlige møter.
 • Saksliste setter opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder.
 • Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er godt forberedt.
 • Referat godkjennes av møtedeltagerne og gjøres kjent.
 • Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat.

7. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema* til diskusjon og gi råd om eksempel:

 • Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.).
 • Årsplan for enhetens virksomhet, herunder tiltak for gjennomføring av lederavtaler og hovedposter i disponering av budsjett.
 • Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten.
 • Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.
 • Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse
 • Disponering av utstyrsressurser (personlig, utstyr, bygninger, etc.).
 • Åpningstider og/eller besøkstider.
 • Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen.

*Unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personlige saker.

8. Brukerrådet forventes å bli kjent med:

 • Prosessene vedrørende resultatvurdering og signering av lederavtalen.
 • Oppfølging av medarbeider-, brukerundersøkelser og annet vurderingsarbeid som har betydning for kvalitet og utvikling av virksomheten.

9. Når det gjelder omgivelsene bør brukerrådene

 • samarbeid med andre brukerråd.
 • kontakt og/eller send informasjon til de politiske komitéene.
 • ved behov for invitere politikere/kommunedirektøren til møte.
 • forvente å motta informasjon fra kommunedirektøren om tema som berører enhetens virksomhet og/eller nærmiljø.
 • fungere som høringsorgan for kommunedirektør, både når det er enhetens tjenesteområde og enhetens nærområde.
 • delta på et kontaktmøte pr år mellom representanter fra brukerrådene og bystyret v/fagkomitéene.
 • for sykeheimer og hjemmebasert omsorg (soner) inviteres medlemmer av tilsynsutvalget (øst/vest) til å delta på møtene.

Trinnene

8. trinn

Avdelingsleder: Karen Sigrid Holen

Epost:

Telefonnummer: 95 10 65 65

Kontaktlærere:

 • 8A og 8B: 
  Lene Johnsen
  Kristin Urvik
  Joakim Iversen

 • 8C og 8D: 
  Vigdis B. Farrell
  Finn Arne Melhus
  Trude Volden

Nettsted for 8. trinn

9. trinn

Trinnleder: Gøril Karlsen Holthe

Epost:

Telefonnummer: 72 54 53 50

Kontaktlærere:

 • 9A og 9B: 
  Lise-Lotte Sørensen
  Lars Fossum Østby
  Gøril Karlsen Holthe

 • 9C og 9D:
  Randi Tangvik Tellefsen
  Ingrid Erlandsen
  Martin Andreas Nilsen

Nettsted for 9. trinn

10. trinn

Trinnleder: Stig Arild Asklund

Epost:

Telefonnummer: 72 54 53 50

Kontaktlærere:

 • 10A og 10B:
  Randi Waldal Eilertsen
  Thomas Skorstad
  Asbjørn Næsset

 • 10C og 10D:
  Ingri Riedl Smeplass
  Stig Arild Asklund
  Aasmund Børli Sivertsen

Nettsted for 10. trinn

Eksamen

Skriftlig eksamen 2024

På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt skriftlig eksamen. Dette betyr både tidspunkt og eksamensoppgaver er like over hele landet. Elevene skal ha eksamen i enten norsk (hovedmål og sidemål), engelsk eller matematikk.

Særskilt tilrettelegging av eksamensreguleringer av forskrift til opplæringsloven § 3-32. Forskriften fastsetter at rektor fatter vedtak om særskilt tilrettelegging av sentral gitt skriftlig eksamen.

Elever som har astma, allergi (f.eks. pollenallergi) og lignende, har rett til utvidet tid. Legeerklæring som dokumenterer må utvides og skal leveres i god tid før eksamen. Dyslektikere har i tillegg til forlenget tid også rett å få lest opp oppgaven på lydfil. Elever med sakkyndig vurdering kan ha rett til utvidet tid.

Skriftlig eksamen vil bli alt etter hvilket fag elevene kommer opp i.

Elevene får opplysning om trekkfag - 7. mai 2024.

Eksamensdager

 • 14. mai 2024 - engelsk 
 • 15. mai 2024 - norsk hovedmål
 • 16. mai 2024 - norsk sidemål
 • 21. mai 2024 - matematikk
Muntlig eksamen 2024

På 10. trinn i grunnskolen skal alle elevene opp til en lokal gitt muntlig eksamen. De kan komme opp i følgende fag: norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk. Kommunen (skolen) har ansvaret for gjennomføringen, og faglærerne utarbeider forslag til eksamensoppgaver som deretter godkjennes av en ekstern sensor.

Elevene får vite hvilket fag de har kommet opp i 48 timer før selve eksamensdagen. Obligatorisk forberedelsesdel starter 24 timer før eksamen, da får elleve oppgaven/tema. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsesdelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer.

Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev, og gjennomføre slik:

Eleven presenterer temaet(bør ikke utgjøre mer enn 1/3 av tiden).Sensorene bruker presentasjonen som et utgangspunkt for en fagsamtale med elleve (bør utgjøre minst 2/3 av tiden). Alle læreplanens mål kan bli trukket inn i denne samtalen.

Datoer for muntlig eksamen i uke 24: 
Elevgruppen for 10. trinn blir delt i to. 

Første gruppe:

 • 10. juni - opplysning om trekkfag
 • 12. juni - muntlig eksamen

Andre gruppe:

 • 12. juni - opplysning om trekkfag
 • 14. juni - muntlig eksamen

Eksamensansvarlig på Selsbakk skole er Robert Torstensrud og Frank R. Johansen.

Orientering om retten til å klage på karakterer i grunnskolen.

www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen

Siste nytt

Nyheter fra skolens indre liv

Innsamlingsaksjon SOS-barnebyer

Selsbakk skole har sammen med elevrådet og FAU besluttet at skolen hvert år skal ha en egen innsamlingsaksjon, hvor pengene går til SOS-barnebyer.

Innsamlingsaksjonen 2021 blir avholdt torsdag 21. oktober.

Sammen med deler av trøndersk næringsliv og en del andre skoler, er Selsbakk skole med og støtter "Trønderlandsbyen" i Juliaca i Peru.

Vi ønsker alle elever vil få en fin dag med arbeid for innsamlingsaksjonen.

Kantina

Kantinas salatbarSelsbakk kokk

Se oppdatert meny

Priser i kantina

 • Kokkens lunsjrett kr. 30,-
 • Toast med ost og skinke, liten kr. 25,-
 • Toast med ost og skinke, stor kr. 30,-
 • Tine eplejuice 2,5 dl kr. 15,-
 • Tine appelsinjuice 2,5 dl kr. 15,-
 • Tine sjokolademelk liten 2,5 dl kr. 15,-
 • Tine ekstra lett melk 2,5 dl kr. 10,-
 • Dagens friske frukt/grønnsaker, stk kr. 10,-
 • Dagens smoothies, glass kr. 25,-
 • Dagens friske fruktsalat, glass kr. 25,-
 • Tine iste original Zero 5,0 dl kr. 25
 • Litago lettere sjokolademelk 5,0 dl kr. 25,-
 • Zero Go' morgen yoghurt 190 gr kr. 15,-
 • Tine Go' morgen yoghurt 195 gr kr. 20,-
 • Tine Rislunsj 150 gr (flere smaker) kr. 25,-
 • Tine Iste 5,0 dl (flere smaker) kr. 30,-

Det tas forbehold om variasjon i utvalget

VELKOMMEN TIL ET GODT OG SOSIALT MÅLTID

Hilsen kokken Dag med dyktige ”kokkespirer”

Prisliste PDF

Klippekort kjøpes hos administrasjonen:

 • Matkort kr. 300,- (10+1 klipp)

Elevtjenesten

Rådgivning og veiledning

Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver er Marit Iren Sollie. Hennes oppgave som sosialpedagogisk rådgiver er å hjelpe elevene som har problemer med seg selv, venner, skolen og annet. Marit Iren jobber i tett samarbeid med spesialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av enkeltelever og elevgrupper på hele skolen.

Yrkes- og utdanningsrådgiver

Robert Torstensrud er yrkes- og utdanningsrådgiver og har undervisning i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Robert samarbeider tett med de andre rådgiverne på skolen og kontaktlærerne på tiende trinn for å drive god yrkes og utdanningsrettet undervisning, rådgivning og veiledning frem til elevene søker videregående skole.

Spesialpedagogisk rådgiver

Karen Sigrid Holen er skolens spesialpedagogiske rådgiver og koordinator. Karen jobber i tett samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team og utdanningsrådgiver, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av elevene våre som har et spesialpedagogisk tilbud.

Samarbeid med felles mål om trivsel og mestring

Det er ikke alle elevene som makter å tilpasse seg skolen til enhver tid. Avdelingslederne jobber i tett samarbeid med rektor og vi står i nær kontakt med Barne- og familietjenesten, likeså helsesøster/lege, NAV, RBU, skoleteamet og så videre og i den grad det er behov for det, blir disse institusjonene trukket inn i arbeidet med enkeltelever. Men - det er hele tiden eleven og foresatte som bestemmer om det skal tas kontakt eller ikke. I den anledning vil vi minne foresatte og elever og at alle som arbeider i skolen har taushetsplikt! Når vi finner det nødvendig å melde saker gjør vi det, men vi varsler alltid de foresatte.

Vi tilhører nå barne- og familietjenesten Midtbyen. Disse faggruppene er representert i barne- og familietjenesten: Spesialpedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, pedagogisk psykologisk rådgiver og helsesøster.

Samarbeidet med skole er organisert i samarbeidsteam. Dette teamsamarbeidet foregår ute på enhetene jevnlig og den første bekymring rundt et barn/ungdom blir tatt opp her. Dette skjer i samråd med foresatte.

Alt samarbeidet om og med barn er basert på medvirkning fra foresatte.

Barn og eller foresatte som ønsker å vite mer om samarbeidet eller ønsker råd/veiledning kan ta kontakt med skolen eller Barne – og familietjenesten direkte:

Besøksadresse: Gjørtlerveien 5

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Midtbyen, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 07 18

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Selsbakk

Helsesykepleier: Birgit Løkkeberg, telefon 47 50 89 19
Epost:

Kontortid: Tirsdager og torsdager klokken 08.30-14.30

 

Mål

Fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom og skade.

8. trinn

Informasjon om skolehelsetjenesten i klassene.

Helsesamtale i klasser etterfulgt av individuelle samtaler med alle elever, måling av vekt og høyde, oppfølging ved behov.

9. trinn

Helsesamtaler ved behov.

10. trinn

Vaksine, dtp-IPV

Helsesamtaler ved behov.

Skolehelsetjenesten deler ikke ut medisiner.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten

Ungdomskontakten, Trondheim kommune

Ungdomskontakten er et kommunalt bydelstiltak som består av to personer med sosialfaglig bakgrunn som driver forebyggende arbeid med ungdom fra 13 år og oppover. Tilbudet er en del av Barne- og familietjenesten Midtbyen.

Ungdomskontakten tilbyr hjelp og støtte til ungdommer som står i fare for å utvikle problemer, og/eller som trenger bistand til å mestre sin egen livssituasjon. Arbeidet består i hovedsak av råd og veiledning gjennom samtaler, tilrettelagte aktiviteter, samt oppsøkende innsats på ulike arenaer i deler av ungdomsopphold. Vi samarbeider tett med skolen, samt med familie/nettverk og andre instanser i hjelpeapparatet når det er behov for det.

Tilbudet er frivillig, det vil si at ungdommene selv må samtykke i å motta oppfølging fra oss. Man trenger ingen søknad eller henvisning for å komme i kontakt med oss; ungdommene kan selv søke oss på skolen (på faste dager) eller kontakt kan formidles via foreldre, lærere, helsesøster eller andre.

Ungdomskontakten er til stede på Selsbakk skole:
Tirsdager kl. 09.00–14.00, ved helsesykepleiers kontor.

Ta gjerne kontakt for alle spørsmål eller mer informasjon.

Ungdomskontakter ved Selsbakk skole:

 • Jan Fredrik Pindsle, telefon 95 43 97 04

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Selsbakk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041050

Adresse: Selsbakkvegen 31, 7027 TRONDHEIM

Leder

Robert Torstensrud
Vikar rektor

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Helene Holm Anderssen

Lærer I

Telefon:

E-post:

Stig Arild Asklund

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Beate Roald Aune

Lærer

E-post:

Fabiola A Silva Barrera

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Margit Henriette Herje Bergrem

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Randi Waldal Eilertsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Erlandsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Vigdis Brovold Farrell

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Toril Turmo Flotten

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Max Nygaard Malheiro Garcia

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sigrid Lovise Grinde

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Amelia Stokke Grønseth

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Sigrid Flem Habberstad

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ingrid Risnes Hansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Synne Selland Heggebø

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Karen Sigrid Holen

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Gøril Karlsen Holthe

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Iversen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Frank Roger Johansen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Jenny Hommefoss Johnsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Lene Johnsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Andre Kristoffersen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Håkon Myhre Løvik

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Finn Arne Melhus

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Martin Andreas Nilsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Wenche Nilsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Asbjørn Næsset

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ingfrid Opøyen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Amalie Hennie Røli-Styve

Adjunkt

E-post:

Lasse Sebastian Sagfjord

Barnevernspedagog I

Telefon:

E-post:

Mette Skjetne

Barne/ung.arb. I

E-post:

Thomas Skorstad

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Silje Tøndel Sliper

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ingri Riedl Smeplass

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Marit Iren Sollie

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Sunnvoll

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Julian Sæther

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Lise Lotte Sørensen

Adjunkt

E-post:

Randi Tangvik Tellefsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Stine Merethe Thomassen

Sosionom

E-post:

Kristin Urvik

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Trude Beate Volden

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Viljar Walla

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Stine Wang

Lektor

Telefon:

E-post:

Dag Zimmerlund

Kokk m/fagbrev IV

E-post:

Lars Fossum Østby

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 26.06.2024

041050

Fant du det du lette etter?