Ugla skole

Ugla skole

Kontakt Ugla skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ugla skole holder sommerstengt fra mandag 1. juli til mandag 5. august.

Vi benytter anledningen til å takke for et flott skoleår og ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

Skolen vår

 • Ugla skole er en ungdomsskole med 8., 9. og 10. trinn.
 • Vi har cirka 490 elever og er cirka 60 voksne på skolen.
 • Vi får elever fra tre barneskoler: Byåsen, Dalgård og Stavset.
 • Elevene danner nye elevgrupper ved overgangen til oss.
 • Ugla skole er bygget i 1967.

Elevgrupper

 • Elevene organiseres i trinn og klasser (a, b, c, d).
 • Hvert trinn har cirka 150-180 elever. I undervisning er gruppene på cirka 25 elever. Unntakene kan være praktisk-estetiske fag, valgfag og fremmedspråk/fordypning.
 • To eller tre lærere dekker de fleste fagene i en klasse og er kontaktlærere for 15-18 elever hver.

Vår visjon

Ugla skole skal være en skole med aktive, reflekterte og samfunnsengasjerte elever i nært samarbeid med voksne.

Vi er med i Respektprogrammet, et program initiert av SAF (Senter for atferdsforskning i Stavanger). Selv om skoleringen av personalet er ferdig synes vi dette er så viktig, inspirerende og energigivende. Jeg håper dere elever og foreldre merker det.

Vi jobber videre med de fire søylene RESPEKT har som fundament:

 • God start
 • Klasseledelse,
 • Hvordan møte elever med utfordrende atferd
 • Skole- og hjemsamarbeid
Læring og utvikling i fokus på Ugla skole

På Ugla skole

Vi hilser og er positive, rause og varme mot hverandre.

Fokus på læring, utvikling og mestring for alle.

Vi vet at nok søvn, mat og drikke er viktige forutsetninger for å lykkes.

Er vi aktive og sosiale i friminuttene.

Sammen holder vi skolen vår ryddig og pen.

Vi på skolen vil hverandre det aller beste - Vi spiller på lag

Regler

 • Skolen har et mobilfritt (mobil, airpods) innemiljø.
 • Respekt. Yttertøy og hodeplagg (caps, lue, hette) skal av i timene.
 • Sykkel, sparkesykkel og brett brukes utendørs.
 • Ingen brus, godteri eller energidrikk på skolens område i skoletiden.
Digitale ferdigheter og mobilfritt innemiljø

Vi ønsker et innemiljø hvor alle som er på skolen skal være trygg på at de ikke blir tatt bilde av, filmet, publisert og som fremmer sosialt samspill og gir rom for et avbrekk fra telefonen. Ugla skole har et mobilfritt innemiljø.

Elevene har selv ansvar for sin egen telefon hvis de velger å ta den med seg på skolen. Telefonen skal ikke ses eller høres, den kan være i sekken/skapet eller den kan også få være igjen hjemme. Ingen blinkende lys, ingen vibrering eller andre forstyrrelser fra telefoner inne på skolen.

Med andre ord; i undervisning, spising, i garderobe og friminutt hvor elevene oppholder seg inne på skolen – ikke telefon. Hvis telefonen er i bruk inne på skolen blir den tatt inn av lærer som noterer navn og legger den i trygg forvaring i skolens administrasjon. Eleven får den tilbake ved skoledagens slutt.

Elevene har god tilgang på digitale hjelpemidler slik at vi sikrer god utvikling av elevenes digitale ferdigheter. Skolen har en målsetting om å skape et bedre læringsmiljø gjennom tiltak som stimulerer til mer samhandling og kommunikasjon mellom elevene. Vi ønsker å skape gode rammer for aktive friminutt og få elevene våre opp fra skjermen og inn i samhandling og relasjoner.

Bruk av Chromebook på Ugla skole

Når elevene får Chromebook må de skrive under en avtale/kontrakt med skolen, her presiseres ansvaret for å ta vare på skolens eiendom i tillegg til at det er lærerne som styrer all bruk av maskinene på skolen. Regler for bruk av Chromebook:

 • Chromebook skal være med på skolen hver dag.
 • Chromebook skal være i sekken i undervisningstiden, eller låst inn i skapet (kroppsøving).
 • Chromebook brukes kun når læreren tillater det.
 • Chromebook skal være fullt oppladet hver dag.
 • Chromebook brukes kun til skolearbeid og i undervisningsrom.
 • Chromebook brukes ikke i spisetiden og oppbevares da i sekken.
 • Chromebook skal brukes på lik linje som andre digitale hjelpemidler. Den skal ikke brukes som en kommunikasjonskanal i skoletiden (Chat, filming, spilling etc.).
 • Alle Chromebook har en klistrelapp med et nummer på. Denne skal ikke fjernes.

Ved brudd på reglene kan du bli nektet å bruke Chromebook, og den kan bli inndratt for en periode. I tillegg kan det være et brudd på skolens ordens- og atferdsreglement.

Fra Trondheim kommunes forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen

Trondheimsskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

Som elev har du både rettigheter og plikter:
Du har krav på at alle behandler deg på en ordentlig måte, at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred, at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging/mobbing, at du får et godt lærings- og skolemiljø, at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing.

Du har plikt til å behandle andre på en ordentlig måte, vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred, ikke plage, sjikanere eller mobbe noen (fysisk/psykisk/verbalt), arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

Orden og oppførselskarakter skal som hovedprinsipp settes ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler i ordensreglementet (kommunens / skolens). I tillegg kan karakteren settes ned ved spesielt grove brudd på reglementet selv om det er snakk om en enkelthendelse jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5.

Se mer utfyllende om Trondheim kommunes forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen på lovdata sin side: lovdata.no/forskrift/2006-06-15-944

Klassene på Ugla utarbeider sine egne ordensregler ut i fra disse felles rammene.

Trinnene

8. trinn

Avdelingsleder: Øystein fb. Bertheussen, telefon 94 27 89 78,

Kontaktlærere:

8A

 • Line Kringlebotn
 • Even Thoresen
 • Camilla Hafstad

8B

 • Anne Mari Skogan
 • Aneta Holmvik
 • Solfrid Moum

8C

 • Anne Ingeborg Singstad
 • Stig A. Thrane
 • Monica Skalmeraas

8D

 • Mette Hukkelås
 • Runar Ø. Løkkås
 • Katrine Helgesen
9. trinn

Avdelingsleder: Christian Fikse Pedersen, telefon 99 31 81 41,

Kontaktlærere:

9A

 • Jørgen Z. Kristiansen
 • Tale Kopreitan
 • Maja Haraldsen

9B

 • Håvard B. Glimo
 • Ane Negard
 • Grethe Erlien

9C

 • Oddvar F. Isaksen
 • Cathrine Hustad
 • Ida Antonsen

9D

 • Kirsti Havnen
 • Ingrid Ritland
 • Janicke Dreyer
10. trinn

Avdelingsleder: Morten R. Klegseth, telefon 92 09 13 93,

Kontaktlærere:

10A

Jorid L. Olsen

Elisabeth Nilssen

10B

Frode Eidsvåg

Rikard Larsen

Oddbjørg Gunnes

10C

Rune S. Santi

Else Hårsaker

Stefan Slettedal

Vurdering

Vurdering ved Ugla skole

Skolen skal gjennomføre en god og rettferdig vurdering av elevenes kunnskap i de ulike fagene. Dette er et stort og viktig arbeid. Et solid vurderingsarbeid foregår gjennom å skape gode tolkningsfelleskap som driver målrettet arbeid på fagseksjon og har fokus på samarbeid og faglig utvikling i skolen. For at dette arbeidet skal fremme læring og utvikling er vi avhengig av at kommunikasjonen mellom lærer/elev/foresatte fungerer godt. Ugla skole forventer engasjerte parter som drar i felles retning for å skape en best mulig utvikling for hver enkelt elev og som er med på å løfte læringsmiljøet ved skolen. Under er det en kort beskrivelse av noen sentrale deler i vurderingsarbeidet vårt. Se gjerne www.udir.no for mer utfyllende omkring nasjonale retningslinjer for vurdering i utdanningsløpet.

Underveisvurdering

All vurdering i fag og i orden og oppførsel på ungdomstrinnet før standpunktkarakterer fastsettes, er underveisvurdering. Hver lærer i hvert fag driver underveisvurdering etter læreplanen, og tilpasset fagets egenart.

Se læreplaner for de ulike fagene og mer om underveisvurdering.

§ 3-16.Samanhengen mellom undervegsvurderinga og standpunktkarakteren i fag

Undervegsvurderinga skal fremje læring og gi eleven høve til å forbetre kompetansen sin gjennom opplæringstida i faget. Den kompetansen eleven har vist undervegs i opplæringa er ein del av grunnlaget for vurderinga når standpunktkarakteren i fag skal fastsetjast, jf. § 3-3 og § 3-18.

Halvårsvurdering

§ 3-13.Halvårsvurdering i fag for elevar

Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget.

Det skal givast skriftleg og/eller munnleg halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa.

Frå 8. årstrinnet skal eleven i tillegg ha halvårsvurdering med karakter. Halvårsvurderinga med karakter skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på tidspunktet for vurderinga. Halvårsvurdering med karakter skal givast skriftleg.

Halvårsvurderinga skal frå 8. årstrinnet gjennomførast midt i opplæringsperioden på kvart årstrinn, og ved slutten av opplæringsåret for fag som ikkje blir avslutta, jf. læreplanverket.

Endra ved forskrift 18. juni 2015 nr. 760 (i kraft 1 aug 2015). § 3-15. Halvårsvurdering i orden og i åtferd for elevar

Halvårsvurdering i orden og i åtferd er ein del av undervegsvurderinga. Det skal givast halvårsvurdering utan karakter i orden og i åtferd i heile opplæringsløpet.

Frå 8. årstrinnet skal det også givast halvårsvurdering med karakter i orden og i åtferd. Halvårsvurdering med karakter skal fastsetjast midt i opplæringsperioden på 8., 9. og 10. årstrinnet og ved slutten av opplæringsåret på 8. og 9. årstrinnet. Halvårsvurdering med karakter skal givast skriftleg.

Når eleven avsluttar opplæringa i skole skal det fastsetjast standpunktkarakter i orden og i åtferd etter § 3-19.

Kontaktlæraren skal gi halvårsvurdering i orden og i åtferd i samarbeid med dei andre lærarane til eleven.

Endra ved forskrift 18. juni 2015 nr. 760 (i kraft 1. aug 2015).

På Ugla skole får elevene semesterkarakter i alle fag etter endt semester. I sammenheng med semesterkarakteren gir faglærer en kortfattet faglig vurdering av elevens kunnskap og kompetanse i faget. Denne beskrivelsen står i direkte sammenheng med karakteren og vil også si noe om mulighet for videre utvikling, elevene får altså en halvårlig vurdering med og uten karakter. De ulike faguttalelsene danner grunnlaget for den påfølgende halvårlige samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer. Disse fagene har skriftlig halvårlig vurdering uten karakter: norsk (hovedmål og sidemål), engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagseksjonene i de øvrige fagene vurderer om begrunnelse for halvårlig vurdering blir gitt skriftlig eller muntlig, i form av en fagsamtale. Eventuelle fagspesifikke spørsmål i forbindelse med vurderingene må rettes til skolen (kontaktlærer/faglærer) før den halvårlige samtalen, slik at det er mulig å innhente eventuell informasjon fra de ulike lærerne. I den halvårlige samtalen settes utviklingsmål som sier noe konkret om hva eleven skal jobbe videre med. Utviklingsmålene blir tatt opp igjen og evaluert ved neste samtale for å sikre en langsiktig tankegang med definerte mål. 

Avgangsfag, sluttvurdering i fag

Sluttvurderinger i grunnskolen er standpunktkarakter og eksamenskarakterer. Vi ønsker å presisere at det er en gjensidig plikt å holde seg orientert om elevens faglige nivå.

 • 8. trinn: Valgfag
 • 9. trinn: Mat og helse og valgfag
 • 10. trinn: Alle unntatt mat og helse.
Nasjonale Prøver

Prøvene gjennomføres om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 8. og 9. trinn. På åttende trinn er det nasjonale prøver i regning, lesing og engelsk, niende trinn har regning og lesing.

Det tar inntil 90 minutter å løse en prøve i lesing og regning, mens det tar inntil 60 minutter å løse en prøve i engelsk. Prøvene gjennomføres i perioden uke 36-39.

Prøvene er obligatoriske som gir informasjon om ferdigheter i regning, lesing og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Informasjonen fra prøvene er en del av underveisvurderingen. Lærerne bruker resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål.

Hovedregelen er at alle elevar skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver.

www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover

Eksamen

Skriftlig eksamen

På 10. trinn skal alle elever opp til en sentral gitt skriftlig eksamen. Dette betyr at både tidspunkt og eksamensoppgaver er like over hele landet. Elevene skal ha eksamen i enten norsk (hovedmål og sidemål), engelsk eller matematikk.

Informasjon om skriftlig og muntlig eksamen.

Elevene får opplysning om trekkfag tirsdag 7. mai kl. 09.00.

Se Informasjon om skriftlig og muntlig eksamen

Eksamensdager

 • Engelsk: Tirsdag 14. mai
 • Norsk hovedmål: Onsdag 15. mai
 • Norsk sidemål: Torsdag 16. mai
 • Matematikk: Tirsdag 21. mai
Muntlig eksamen

På 10. trinn i grunnskolen skal alle elevene opp til en lokalt gitt muntlig eksamen.

Se informasjon om skriftlig og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen gjennomføres i uke 24, 2024 

Trekk pulje 1, Mandag 10. juni, Eksamen Onsdag 12. juni.

Trekk pulje 2, Onsdag 12. juni, Eksamen Fredag 14 juni.

Pulje 1 har obligatorisk forberedelsesdag tirsdag 11. juni, og pulje 2 har obligatorisk forberedelsesdag torsdag 13. juni.

Eksamensansvarlig på Ugla skole er avdelingsleder Christian Fikse Pedersen.

www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen

Klagefrist for både 8., 9. og 10. trinn

Klagefristen er 10 dager fra den dagen elevene får vite sine standpunktkarakterer. Standpunkt på alle trinn settes før muntlig eksamen gjennomføres. Klagen sendes til .

NB! Hva ser Statsforvalteren på i klagebehandlingen?

I klagebehandlingen vurderer Statsforvalteren hvorvidt gjeldende forskrift om karakterfastsetting er fulgt. Statsforvalteren kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, såfremt disse er forankret i læreplanen og forskrift for opplæring er fulgt. Faglærer skal dokumentere at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget ved avslutning av opplæringen i faget.

Forskrift i opplæringsloven sier en del om klagerett:

§ 5-5 Klagefristar

Frist for å klage på vedtak som gjeld avgangskarakterar/eksamenskarakterar og standpunktkarakterar er 10 dagar.

Frist for å klage over vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenne- prøva er 3 veker.

Fristen skal reknast frå det tidspunktet da melding om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Fristen tek igjen til når grunngiving er gitt

Fravær

Forskrift til Opplæringslova

§ 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar.

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

Frist for innlevering av søknad er fredag 14. juni 2024.

Søknadskjema for fratrekk av fravær

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Berit Berge, telefon 90 69 85 75
epost:
Til stede på skolen mandag til fredag med noen unntak.

Fysioterapeut: Gøril Eide, telefon 48 11 23 76
e-post:

Ergoterapeut: Trine Remen Smolan, telefon 90 78 88 84
e-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Helsesykepleier samarbeider med fysioterapitjenesten og rådgivende skolelege.

Ungdomskontakten, Trondheim kommune

Ungdomskontakten er et kommunalt bydelstiltak som består av to personer med sosialfaglig bakgrunn som driver forebyggende arbeid med ungdom fra 13 år og oppover. Tilbudet er en del av Barne- og familietjenesten Midtbyen.

Ungdomskontakten tilbyr hjelp og støtte til ungdommer som står i fare for å utvikle problemer, og/eller som trenger bistand til å mestre sin egen livssituasjon. Arbeidet består i hovedsak av råd og veiledning gjennom samtaler, tilrettelagte aktiviteter, samt oppsøkende innsats på ulike arenaer i bydelen hvor ungdom oppholder seg. Vi samarbeider tett med skolen, samt med familie/nettverk og andre instanser i hjelpeapparatet når det er behov for det.

Tilbudet er frivillig, det vil si at ungdommene selv må samtykke i å motta oppfølging fra oss. Det trengs ingen søknad eller henvisning for å komme i kontakt med oss; ungdommene kan selv oppsøke oss på skolen (på faste dager) eller kontakt kan formidles via foreldre, lærere, helsesykepleier eller andre.

Ungdomskontakten er til stede på Ugla skole:TIRSDAGER KL 09.00-14.00, ved helsesykepleiers kontor.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål eller mer informasjon. Ungdomskontakter ved Ugla skole:

 • Mirjeta Shaqiri, 47 60 36 28 Ungdomskontakt/foreldreveileder
 • Jan Fredrik Pindsle, telefon 95 43 97 04
Rådgiving og veiledning

Sosialpedagogisk rådgiver

Avdelingsleder Øystein Bertheussen har oppgaven som sosialpedagogisk rådgiver og hjelper elever som har problemer med seg selv, venner, skolen og annet. Øystein jobber i tett samarbeid med spesialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av enkeltelever og elevgrupper på hele skolen.

Yrkes- og utdanningsrådgiver

Merethe Andersen er yrkes- og utdanningsrådgiver og har undervisning i faget utdanningsvalg på tiende trinn. Merethe samarbeider tett med de andre rådgiverne på skolen og kontaktlærerne på tiende trinn for å drive god yrkes og utdanningsrettet undervisning, rådgivning og veiledning frem til elevene søker videregående skole.

Spesialpedagogisk rådgiver

NN er skolens spesialpedagogiske rådgiver og koordinator. NN jobber i tett samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver, sosialpedagogisk team og utdanningsrådgiver, kontaktlærere og eksterne med oppfølging av de elevene våre som har et spesialpedagogisk tilbud.

Samarbeid med felles mål om trivsel og mestring

Det er ikke alle elevene som makter å tilpasse seg skolen til enhver tid. Avdelingslederne jobber i tett samarbeid med rektor og vi står i nær kontakt med Barne- og familietjenesten, likeså helsesøster/lege, NAV, RBU, skoleteamet og så videre og i den grad det er behov for det, blir disse institusjonene trukket inn i arbeidet med enkeltelever. Men - det er hele tiden eleven og foresatte som bestemmer om det skal tas kontakt eller ikke. I den anledning vil vi minne foresatte og elever og at alle som arbeider i skolen har taushetsplikt! Når vi finner det nødvendig å melde saker gjør vi det, men vi varsler alltid de foresatte.

Vi tilhører barne- og familietjenesten Midtbyen. Disse faggruppene er representert i barne- og familietjenesten: Spesialpedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, pedagogisk psykologisk rådgiver  og helsesykepleier.

Samarbeidet med skole er organisert i samarbeidsteam. Dette teamsamarbeidet foregår ute på enhetene jevnlig og den første bekymring rundt et barn/ungdom blir tatt opp her. Dette skjer i samråd med foresatte.

Alt samarbeidet om og med barn er basert på medvirkning fra foresatte.

Barn og eller foresatte som ønsker å vite mer om samarbeidet eller ønsker råd/veiledning kan ta kontakt med skolen eller Barne- og familietjenesten direkte:

Besøksadresse: Gjørtlerveien 5

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Midtbyen, 7004 Trondheim

Telefon: 72 54 07 18.

Et godt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Stortinget har vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Utdanningsdirektoratet har forfattet et rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det godt på skolen. Se dette rundskrivet i helhet på utdanningsdirektoratet sine nettsider, udir.no.

Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside med informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter, nullmobbing.no. “Du har rett til å ha det bra”.

Under følger et utdrag fra Ugla skole sin plan for læring- og oppvekstmiljø, deretter vår aktivitetsplan og informasjon om skolehelsetjenesten og ungdomskontakten.

Psykososiale forhold (§ 12):

Skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold.

Ugla skole har tett samarbeid med helsesykepleier, Barne- og familietjenesten i faste møter (Internt sosial-/spesialpedagogisk team og fagteam)

Skolen gjennomfører minimum to foreldremøter hvert skoleår. Lærerne på trinnet har et felles ansvar for gjennomføring av foreldremøter sammen med foreldrekontaktene. I tillegg holdes det to halvårlige samtaler hvor elev og foresatte møter kontaktlærer.

Kontaktlærerne har hovedansvar for den gjensidige kontakten mellom hjem og skole.

Skolen har en egen handlingsplan mot mobbing som en del av sosial læreplan.

I elevundersøkelsen hver høst svarer elevene på spørsmål om læringsmiljøet og det psykososiale miljøet ved skolen. Denne bruker vi som utgangspunkt for det videre arbeidet.

FAU

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

Leder: Cathrine Einarsen,

FAUs hovedansvar er å fremme kontakt og formidle informasjon mellom de ulike klassetrinnene på skolen og mellom skolens ledelse, lærergruppe og gruppens elever og foreldre.

FAU kan kalle inn til foreldreråd hvis det er behov for at alle foresatte må møtes.

FAU er sammensatt av en representant fra hver klasse. Hver representant må ha en personlig vara og representantene er ansvarlig for at det møter en fra hver klasse på FAU-møtene.

Representantene velges for to år på denne måten:

8. trinn: 1 FAU-representant som velges for to år og en vara.

9. trinn: 2 FAU-representanter (den som ble valgt i 8. trinn og en ny - ev. vara fra 8. trinn) 10. Disse to samarbeider om hvem som går på møtene og overlapper hverandre.

10. trinn: Den som ble valgt i 9. trinn sitter også i 10. trinn og så velges det en ny vara.

FAUs oppgaver er:

 • Å bidra til å overbringe erfaringer fra ulike klassetrinn til foreldregruppen
 • Å gjøre de foresatte i stand til å engasjere seg når det gjelder skolen gjennom å innhente informasjon og bringe den videre til de andre foreldrene i sine klasser
 • Å reise diskusjoner på foreldrerådsmøter og foreldremøter
 • Å bringe saker og synspunkter som er kommet frem i foreldregruppen videre til FAU og brukerråd
 • Å la de foresatte i sine klasser få påvirke de beslutninger som tas av foreldrerepresentantene i skolens brukerråd
 • Å referere fra FAU-møtene på foreldremøtene
 • Å organisere og koordinere praktiske oppgaver i forbindelse med nyttårsball
 • Å opprettholde og videreutvikle kontakten med nærmiljøet
 • Å delta på samarbeidsmøter mellom skole og klassekontakter slik at en sikrer at informasjon fra FAU når klassene.

FAU har møte første onsdag i hver måned.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Vinterball

I februar arrangeres vinterballet. Da trekker elevene i finstasen. Foreldrene stiller som vakter og serverer. Lærerne er vakter ved inngang og garderober samt generelt vakthold ellers. Elevrådsrepresentantene er hovedansvarlig for planlegging og gjennomføring i samarbeid med FAU og skolen. Et flott arrangement som vi er veldig stolt av!

Brukerråd

Brukerrådets ansvar er å ta stilling til de overordnede prinsipper som skal prege skolens virksomhet og ha sin oppmerksomhet rettet mot kvaliteten på det tilbudet som gis.

Brukerrådet er skolens øverste organ og skal ha to representanter valgt av foreldrerådet (leder og nestleder i FAU) og tre valgt av elevrådet i tillegg til rektor og representanter fra de ansatte.

Brukerrådet kan fatte rådgivende vedtak. Rektor gir brukerrådet jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og eventuelt på hvilken måte. Det skal være tungtveiende grunner for å ikke ta et rådgivende vedtak til følge. Brukerrådet skal akseptere og respektere rektors myndighet og ansvar for den daglige driften.

Brukerrådet har møter etter behov ca. 2-3 møter hvert år. Rektor innkaller til møtene.

Natteravn

Hva er Natteravn på Ugla/Byåsen?

Vil du hjelpe oss å gjøre noe sosialt, trygt og nyttig på Byåsen?

Natteravnenes målsetting er å redusere vold, rus og skadeverk. Vi skal gi ungdom et trygt og godt utemiljø, og bidra til å overføre gode holdninger fra voksengenerasjonen. Samtidig gir innsatsen som Natteravn voksne mer innsikt i de unges miljø.

Primær målgruppe er ungdom som ferdes ute, men avviser ingen på grunn av alder. Vi har fokus på trygg vei hjem for ungdommene: å ivareta sikkerheten deres mot skader og overgrep. Vi griper ikke inn i slåsskamper eller kriminelle handlinger, men melder til politiet.

Ungdom, spesielt de som sliter eller føler seg avvist, skal oppleve at voksne i Natteravn-teamet har tro på dem, ser dem, oppmuntrer dem, gir dem følelse av at de er verdifulle, selv om de har gjort noen feile valg. Natteravnene dømmer ikke personer, men ønsker å styrke samfunnsbyggende verdier hos ungdommene.

Vi sender ut Natteravn-team fra basen på CAOS kulturhus hver fredag og lørdag fra kl. 21.00 og til andre tider ved behov. Vi vandrer / sykler og kjører på områder på Byåsen etter behov. Om sommeren inkluderes også friområdene langs de ulike vannene i Bymarka.

Velkommen skal du også være.

På vegne av FAU Ugla Skole
Epost:

Skolemelk

TINE Skolelyst

Tine skolelyst er en fleksibel bestilling av drikke til skolemåltidet.

Bestillingsløsningen er fleksibel. Du kan sette opp uken slik du vil og tilpasse bestillingen til ditt barns skolehverdag.

Du velger selv om du vil betale hele beløpet med en gang eller litt hver måned.

Gå inn på skolelyst.no for å se hvilke produkter din skole tilbyr.

Logg inn på skolelyst.no med ditt mobilnummer og legg raskt og enkelt inn din bestilling.

Registrer barn, Velg produkter,  Betal (betal med kort og bli trukket hver måned om du ønsker)

Er det første gang du bestiller, registrer deg som foresatt før du legger til barn og velger produkt.

Alle drikkeproduktene på skolelyst.no er helt uten tilsatt sukker eller kunstig søtning.

De øvrige produktene på skolelyst.no er utviklet spesielt for skolene slik at de ligger innenfor det anbefalte sukkerinnholdet fra ernæringsmyndighetene.

Spørsmål? På skolelyst.no kan du finne svar på spørsmål om ordningen. Du kan også kontakte oss på telefon 51 37 15 10 eller på e-post: .

Ugla skoles historie

Boka "Ugla skole historie gjennom 40 år" ble utgitt høsten 2008 av tidligere rektor Oddbjørg Berg Aamo. Den kan kjøpes ved henvendelse i ekspedisjonen. Pris kr 100,-.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ugla skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041080

Adresse: Uglavegen 13, 7024 TRONDHEIM

Leder

Line Merete Horgen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Merethe Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ida Antonsen

Lektor

E-post:

Øystein F Bertheussen

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Ingunn S. Carlin

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Lise Carlsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Janicke Dreyer

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Frode Eidsvåg

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Grethe Siren Catharina Erlien

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

June Fillingsnes

Tegnspråktolk/Miljøterapaut

Direktetelefon:

E-post:

Ida Skaret Fjøseide

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Bjørshol Glimo

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Oddbjørg Risa Gunnes

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Camilla Hafstad

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Gry Anita Roska Hammer

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Liv-Hege Harrang

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Kirsti Havnen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Katrine Helgesen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Erik Aron Holmen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Aneta Agata Holmvik

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Mette Hukkelås

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Cathrine Hustad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Else Hårsaker

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Oddvar Forberg Isaksen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Thomas Bølum Kjørstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Morten Riise Klegseth

Avdelingsleder skole IV

Direktetelefon:

E-post:

Line Vibeke Kringlebotn

Adjunkt

E-post:

Jørgen Zahl Kristiansen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Lilja Kristjansdottir

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Rikard Larsen

Adjunkt

E-post:

Tone Eide Larsen

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Jorunn Leangen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Silje Marguerita Farsund Letnes

Miljøterapeut VIII

Direktetelefon:

E-post:

Runar Øwre Løkkås

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Løseth

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Solfrid Moum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ane Negard

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Elisabeth Nilssen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jorid Landsem Olsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tina Opdal

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Christian Fikse Pedersen

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Ingrid Ritland

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Juan M Valdes Rodriguez

Adjunkt

E-post:

Rune Sigfred Santi

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Isabel Araceli Segura Sepulveda

Lærer

Direktetelefon:

E-post:

Anne Ingeborg Singstad

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Helene Sivertsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Monica Skalmeraas

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Anne Mari Skogan

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Stefan Slettedal

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Karoline M. B. Solevåg

Tegnspråktolk

Direktetelefon:

E-post:

Maja Sørgjerd

Lektor

Telefon:

E-post:

Even Thoresen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Stig Are Thrane

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Tetlien Tryggestad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Andrine Voldstad

Lektor

Telefon:

E-post:

Sigrid Øvstedal

Adjunkt

E-post:

Jonas Volle Åkre

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 27.06.2024

041080

Fant du det du lette etter?