Forslag kommuneplanens arealdel, første gangs behandling

Forslag kommuneplanens arealdel, første gangs behandling

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013, se de endelige dokumentene.

Om planforslaget

Forslag til kommuneplanens arealdel for 2012-2024, Trondheim kommune ble vedtatt sendt på høring 26.6.2012. Planforslaget gjengis her kun for historikkens del.

Forslaget beskriver hvordan rådmannen mener Trondheim bør utvikles de kommende åra.

Hovedgrep i forslaget: Vi må bygge tettere. Da kan flere ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil. Vi sparer dyrkamark og grønne områder.

Andre momenter: Strengere parkeringspolitikk. Satsing på lokalsentra med mangfoldige tilbud. Veileder for byform. Den viser hvordan vi bør plassere bygninger, gater, parker og andre offentlige møteplasser.

Planforslaget med vedlegg

Saksframlegg til bygningsrådet 26. juni.2012.
Vedtak/protokoll fra bygningsrådet 26. juni.2012.
Beregnet boligpotensial i nye områder tatt inn i vedtaket

For området Tunga gjelder bestemmelsene vedtatt i bystyret 30.08.2012 i sak 132/12. Bestemmelser for område Tunga med kart

Bakgrunnsrapporter

  1. Veileder for byform
  2. Hensynssoner for kulturmiljø
  3. ROS-analyse
  4. Analyser av boligbygging, befolkningsprognoser og boligbehov
  5. Handelsanalyser med katalog over lokalsentre
  6. Vurderte utbyggingsområder for bolig og næring
  7. Vurderte utbyggingsområder for offentlig tjenesteyting
  8. Støysonekart

Oppdaterte boligdata

Boligpotensial og tidligste utbygging.
Vedlegget over er en oppdatert versjon av tabell 6 i bakgrunnsrapport 4.

Sist oppdatert: 09.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward