Forslag kommuneplanens arealdel, første gangs behandling

Forslag til kommuneplanens arealdel for 2012-2024, Trondheim kommune. Gjengis her kun for historikkens del.

Forslaget ble vedtatt i Bystyret 21.3.2013, se de endelige dokumentene.

Forslaget beskriver hvordan rådmannen mener Trondheim bør utvikles de kommende åra.
Hovedgrep i forslaget: Vi må bygge tettere. Da kan flere ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil. Vi sparer dyrkamark og grønne områder.

Andre momenter: Strengere parkeringspolitikk. Satsing på lokalsentra med mangfoldige tilbud. Veileder for byform. Den viser hvordan vi bør plassere bygninger, gater, parker og andre offentlige møteplasser.


Her kan du studere forslaget med alle vedlegg.

Saksframlegg til bygningsrådet 26.juni.2012.
Vedtak/protokoll fra bygningsrådet 26.juni.2012.
Beregnet boligpotensial i nye områder tatt inn i vedtaket


For området Tunga gjelder bestemmelsene vedtatt i bystyret 30.08.2012 i sak 132/12.
Områdekart
Bestemmelser
Trafikkanalyse, Asplan Viak

Bakgrunnsrapporter:

  1. Veileder for byform
  2. Hensynssoner for kulturmiljø
  3. ROS-analyse
  4. Analyser av boligbygging, befolkningsprognoser og boligbehov
  5. Handelsanalyser med katalog over lokalsentre
  6. Vurderte utbyggingsområder for bolig og næring
  7. Vurderte utbyggingsområder for offentlig tjenesteyting
  8. Støysonekart


Oppdaterte boligdata:
Boligpotensial og tidligste utbygging.
Vedlegget over er en oppdatert versjon av tabell 6 i bakgrunnsrapport 4.

Sist oppdatert: 05.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004