Områdeplan for Tempe og Sorgenfri

Områdeplan for Tempe og Sorgenfri

Oversiktsbilde over Tempe og Sorgenfri
Oversiktsbilde over Tempe og Sorgenfri

Hensikt

På Tempe og Sorgenfri planlegges det en omfattende transformasjon og utvikling. Målet er en tettere sentrumsbydel med gode forbindelser og møteplasser.

Områdeplanen skal avklare overordnet arealbruk, helhetlige prinsipper for bydelen og sikre opparbeidelse av offentlige byrom og forbindelser. En vellykket utvikling forutsetter at områdeplanen følges opp av detaljreguleringsplaner som bestemmer konkret utforming, bruk og utnytting av den enkelte byggetomt. Det er stort engasjement blant utbyggere innenfor området, og hensikten med områdeplanen er å gi gode rammer for den videre utviklingen av bydelen.

Planen på høring

Bygningsrådet vedtok 09.01.24 at områdeplanen legges ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er satt til 11.03.24. Det er mulig å komme med innspill til planen fram til høringsfristen 11.03.24. Les mer om planen og send dine innspill.

Disse aktivitetene planlegges i høringsperioden:

  • Tempesnakk 1. februar på Tempe helse- og velferdssenter kl. 18.00-20.00. Der kan beboere, ansatte og andre som er interessert komme for å høre hva områdeplanen foreslår og andre tiltak som skjer på Tempe og Sorgenfri fremover.
  • Stand på Nærbyen Senter 13. februar kl. 15.00-18.00 for å snakke og stille spørsmål om områdeplanen.
  • Stand på MAX-bygget 15. februar kl. 12.00-15.00 for å snakke og stille spørsmål om områdeplanen.
Plan for fremdrift og medvirkning

Områdeplanen tar utgangspunkt i vedtatt planprogram og bygger videre på tidligere utredninger. Kommunedirektøren involverer både grunneiere, næringsaktører og relevante myndigheter i planprosessen. Det gjennomføres tematiske arbeidsverksted med relevante aktører og samarbeid med områdeløftet for å sikre bred medvirkning. Viktige plangrep forankres både hos myndighetene, eksisterende beboere og de som vil utvikle området i fremtiden.

Håndtering av nye planinitiativ innenfor planområdet

Inntil områdeplanen er vedtatt, gir byplankontoret tre alternativer for saksbehandling av nye planinitiativ innen området:

  • Planarbeid avventes til områdeplanen er vedtatt av bystyret.
  • Dersom planforslaget (i vesentlig grad) tilpasses rammene gitt i områdeplan for Tempe og Sorgenfri, kan det vurderes å sette i gang arbeid med reguleringsplan. Det må da legges opp til en parallell planprosess som følger føringer i arbeidet for områdeplanen.
  • Hvis planinitiativet ikke er i tråd med rammene som er gitt i forslaget til områdeplan vil Byplankontoret beslutte at planarbeidet ikke skal startes opp, siden planinitiativet ikke er i tråd med overordnede føringer. Ved en slik beslutning kan forslagsstiller likevel kreve at planinitiativet forelegges for bygningsrådet.

Historikk

Planforslag for Tempe og Sorgenfri på høring i 2024

Bygningsrådet vedtok 09.01.2024 å legge forslag til områderegulering av Tempe og Sorgenfri ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget har frist for uttalelse 11.03.2024.

Formannskapet ble orientert om planlagt framdrift for områdeplan Tempe og Sorgenfri, 10.01.2023

Formannskapet ble 10.01.2023 orientert om planlagt framdrift for områdeplanen for Tempe og Sorgenfri, og håndtering av nye planinitiativ innenfor området. Nye forutsetninger og fortsatt press for utbygging i området gjør at sluttbehandling av planen prioriteres.

Strategisk plan for offentlige rom og forbindelser på Tempe og Sorgenfri, 2023

Strategisk plan for offentlige rom og forbindelser på Tempe og Sorgenfri skal bidra med ideer og anbefalinger for utvikling av bydelen med fokus på livskvalitet, folkehelse og sosial bærekraft.

Sosiokulturell stedsanalyse for Tempe-Sorgenfri, 2022

Sosiokulturell stedsanalyse for Tempe-Sorgenfri ble publisert i 2022. Målet med den sosiokulturelle stedsanalysen for Tempe-Sorgenfri er å få mer innsikt i årsaker til innbyggeres opplevde livskvalitet i bydelen, hvordan det er å bo og leve her for et bredt utvalg av bydelens innbyggere.

Tempe-Sorgenfri som ny områdesatsing i Trondheim, 23.03.2021

Tempe-Sorgenfri ble en ny områdesatsing i Trondheim kommune fra 2022 til 2032. Programmene har tre strategiske hovedkomponenter: områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering.

Planforslag for Tempe og Valøya på høring i 2019-2020

Bygningsrådet vedtok 10.12.2019 å legge forslag til områderegulering av Tempe og Valøya ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget fra 2019 hadde frist for uttalelse 08.02.2020.

Sluppen blir egen kommunedelplan 2018

13.02.2018 vedtok Formannskapet å sette i gang arbeid med en kommunedelplan for Sluppen. Sluppen ble derfor tatt ut av områdeplanen for Tempe, Valøya og Sluppen.

Planforslag på høring for Tempe, Valøya og Sluppen i 2014 og 2015

Et forslag til områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.01.2014 til 28.02.2014.

På bakgrunn av innkomne merknader ble det foreslått endringer i planforslaget. Det justerte forslaget ble sendt på begrenset høring 24.06.2015 til de som berøres direkte av endringene.

Planprogram for Tempe, Valøya, Sluppen i 2012

Bygningsrådet vedtok i møte 20.03.2012 at det skulle utarbeides en områdereguleringsplan for Tempe, Valøya og Sluppen og at planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogram bestående av et hefte med analyser og et hefte for planprogram ble fastsatt av bygningsrådet 21.08.2012.

Mulighetsstudie for Tempe 2005

Bygningsrådet vedtok 15.11.2005 "Mulighetsstudie for Tempe".

Sist oppdatert: 19.02.2024

Fant du det du lette etter?