Områdeplan for Tempe, Sorgenfri og Valøya

Områdeplan for Tempe, Sorgenfri og Valøya

Oversiktskart over grense for områdeplan
Oversiktskart over grense for områdeplan

Hensikt

På Tempe, Sorgenfri og Valøya planlegges det en omfattende transformasjon og utvikling. Målet er en godt fungerende sentrumsbydel med høy tetthet, gode forbindelser og tilstrekkelige og gode møteplasser. Områdeplanen skal avklare overordnet arealbruk, helhetlige prinsipper for bydelen og sikre opparbeidelse av offentlige byrom og forbindelser. Det forutsettes at områdeplanen skal følges opp av detaljreguleringsplaner som bestemmer konkret utforming, bruk og utnytting av den enkelte byggetomt.

Fremdrift

Formannskapet ble 10.01.2023 orientert om planlagt framdrift for områdeplanen for Tempe, Sorgenfri og Valøya, og håndtering av nye planinitiativ innenfor området. Nye forutsetninger og fortsatt press for utbygging i området gjør at sluttbehandling av planen prioriteres. Kommunedirektøren har som mål at planen sluttbehandles 1. kvartal 2024

Plan for fremdrift og medvirkning

Fremdriftsplanen tar sikte på høring i 2023 og sluttbehandling i 2024

Områdeplanen tar utgangspunkt i vedtatt planprogram og bygger videre på tidligere utredninger. Kommunedirektøren planlegger å inkludere både grunneiere, næringsaktører og relevante myndigheter i planprosessen fremover. Viktige plangrep må forankres både hos myndighetene, eksisterende beboere og de som vil utvikle området i fremtiden.

Det planlegges tematiske arbeidsverksted med relevante aktører og samarbeid med områdeløftet for å sikre bred medvirkning. Planen vil bli lagt fram for bygningsrådet før ny høring.

Håndtering av nye planinitiativ innenfor planområdet

Inntil områdeplanen er vedtatt, gir byplankontoret tre alternativer for saksbehandling av nye planinitiativ innen området:

  • Planarbeid avventes til områdeplanen er vedtatt av bystyret.
  • Dersom planforslaget (i vesentlig grad) tilpasses rammene gitt i områdeplan for Tempe og Valøya, kan det vurderes å sette i gang arbeid med reguleringsplan. Det må da legges opp til en parallell planprosess med planarbeidet for områdeplanen.
  • Hvis planinitiativet ikke er i tråd med rammene som er gitt i områdeplan vil Byplankontoret beslutte at planarbeidet ikke skal startes opp, siden planinitiativet ikke er i tråd med overordnede føringer. Ved en slik beslutning kan forslagsstiller kreve at planinitiativet likevel forelegges for bygningsrådet.

Historikk

Planforslag for Tempe og Valøya på høring i 2019-2020

Bygningsrådet vedtok 10.12.2019 å legge forslag til områderegulering av Tempe og Valøya ut på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget fra 2019 hadde frist for uttalelse 08.02.2020.

Sluppen blir egen kommunedelplan 2018

13.02.2018 vedtok Formannskapet å sette i gang arbeid med en kommunedelplan for Sluppen. Sluppen ble derfor tatt ut av områdeplanen for Tempe, Valøya og Sluppen.

Planforslag på høring for Tempe, Valøya og Sluppen i 2014 og 2015

Et forslag til områdeplan for Tempe, Valøya og Sluppen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.01.2014 til 28.02.2014.

På bakgrunn av innkomne merknader ble det foreslått endringer i planforslaget. Det justerte forslaget ble sendt på begrenset høring 24.06.2015 til de som berøres direkte av endringene.

Planprogram for Tempe, Valøya, Sluppen i 2012

Bygningsrådet vedtok i møte 20.03.2012 at det skulle utarbeides en områdereguleringsplan for Tempe, Valøya og Sluppen og at planprogram legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Planprogram bestående av et hefte med analyser og et hefte for planprogram ble fastsatt av bygningsrådet 21.08.2012.

Mulighetsstudie for Tempe 2005

Bygningsrådet vedtok 15.11.2005 "Mulighetsstudie for Tempe".

Sist oppdatert: 03.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB