Områdebeskrivelser

Områdebeskrivelser

Hensynssoner for kulturmiljø

Til Hensynssoner KPA-beskrivelser(pdf)

Hensynssoner for kulturmiljø

Korte beskrivelser av hensynssonene i Kommuneplanens arealdel.

Omfatter en rekke bygningsmiljøer med kulturhistoriske verdier

Lokale sentra

Flyfoto Heimdal, "lokale sentra og knutepunkter"

Utvikling av lokale sentra er et av hovedtemaene i FramtidsTrondheim. På nettstedet finner du også stedsanalyser og anbefalte byplangrep for lokale sentra og Trondheim sentrum.

Midtbyen

Nordøstre kvadrant

Til DIVE-analysen av Midtbyen

DIVE - En kulturhistorisk stedsanalyse av nordøstre kvadrant i Midtbyen

Til rapport og nettside om DIVE-analysen for Midtbyen, NØ kvadrant

Kjøpmannsgata

Til DIVE-analysen av Kjøpmannsgata

DIVE - En kulturhistorisk stedsanalyse for kulturmiljøet Kjøpmannsgata

Rapport om kulturmiljøet Kjøpmannsgata (pdf)

Byantikvaren beskriver ulike områder og gir råd om å ivareta kvaliteter i områdene

Dalen Hageby

Til veielederen for Dalen Hageby

Dalen Hageby - veileder for bygningsmessige tiltak

Introduksjon: Dalen Hageby er et helhetlig planlagt boligområde oppført i perioden 1963-1966. Området fremstår i stor grad som opprinnelig og er et godt eksempel på boligbygging fra denne epoken

Bebyggelsen er plassert i klasse C på kommunens aktsomhetskart for kulturminner. Veilederen tar for seg aktuelle problemstillinger med tanke på rehabilitering og vedlikehold. Veilederen er utviklet av Byantikvaren i samarbeid med Dalen Hageby Vel.

Les mer i veilederen om Dalen Hageby

Kolstad og Saupstad

Til Kolstad og Saupstad-brosjyre(pdf)

Kolstad og Saupstad - brosjyre

Introduksjon: Fra slutten av 1960-tallet var Kolstad og Saupstad, sammen med Huseby og Flatåsen, den største samlede boligutbyggingen i Trondheim

Kolstad og Saupstad består i all hovedsak av blokkbebyggelse, i form av lavblokker i tre og fire etasjer, som ligger rundt flere parkmessig behandlede tun.

Utbyggingen var epokegjørende, fordi biltrafikken i sin helhet ble lagt utenfor tunene. Bebyggelsens karakteristiske hvite eksteriør, som er godt synlig på avstand, har gitt området navnet "Kvitby´n" på folkemunne.

Les mer i brosjyren om Kolstad og Saupstad.

Se også prosjektet områdeløft Saupstad-Kolstad:

Saupstad.no på Facebook

Mer om områdeløftet: trondheim.kommune.no/saupstadkolstad.

Sannan

Til Sannan-brosjyre(pdf)

Sannan - brosjyre

Introduksjon: Sannan er et lite og tett bygningsmiljø, sørvest for Elgeseter bru. Det består i hovedsak av tømret trehusbebyggelse fra slutten av 1800-tallet

Bygningene er for det meste bolighus i to etasjer. Til sammen danner bebyggelsen fire små kvartaler med tilhørende bakgårder. Sannan har blant annet verdi som miljøskapende og særlig godt eksponert bebyggelse i parkområdet langs elva.

Les mer i brosjyren om Sannan.

Studentersamfundet, Statsarkivet og Vollan

Til brosjyre om Studentersamfundet, Grensen mm(pdf)

Studentersamfundet, Statsarkivet og Vollan med mer - brosjyre

Introduksjon: Markant institusjons- og parkmiljø med relasjon til tidligere NTH på Gløshaugen

Viktig som oppsluttende del for Høgskolen (NTNU). Høgskolealléen og de øvre deler av parken er fredet. "Grensen" er et pittoresk trehusmiljø. som ligger oppe på en bratt skrent som danner overgang til området rundt Korsgata/Singsakerbakken. Vollan (Elgeseter) er en av de eldste gårdene i byens nære omegn. Studentersamfundet er en ytterst særegen bygning med stor høgskolehistorisk, arkitektonisk og antikvarisk verdi.

Les mer i brosjyren om Studentersamfundet og området rundt.

Øvre Rosenborg

Trondhjems Kooperative Boligselskaps område

Til TKB-brosjyre

Øvre Rosenborg: TKBs område - brosjyre

Introduksjon: Et av byens aller første firemannsboligområder finner vi på Øvre Rosenborg. Her er det et stort område med firemannsboliger som samlet utgjør et godt bevart bygningsmiljø fra 1920-tallet.

Marienlyst

Til Marienlyst-brosjyre(pdf)

Marienlyst-brosjyre

Marienlyst-brosjyren som nettartikkel hos Bygg og Bevar

Introduksjon: Marienlyst er et karakteristisk boligområde, bygget for ansatte ved jernbanen i årene etter 1914

Området domineres av horisontaldelte tomannsboliger med villapreg, oppført på små tomter.

Noen få bygninger er revet og erstattet av nye, men det opprinnelige helhetspreget er i god behold.

Området Marienlyst har sitt navn etter lystgården Marienlyst (opprinnelig kalt Christinelyst) som ble etablert i 1794 av Berghauptmann Christian Ernst Heltzen. Han fikk bygsle et stykke jord av Øvre Stavne.

Les mer i Marienlyst-brosjyren eller i nettartikkelen hos Bygg og Bevar.

Røstadbakken hyttefelt

Til heftet om Røstadbakken

Røstadbakken hyttefelt - hefte

Introduksjon: Hyttefeltet finner ein i Estenstadmarka ikkje langt frå Jonsvatnet. Dei fleste hyttene her vart byggja i åra 1919-1950

På denne tida var dette kanskje eit av dei flottaste hyttefelta i Sør-Trøndelag. Det var i si tid opp mot 100 hytter spreidd rundt om i området her.

Fire små hytter i Røstadbakken hyttefelt

Les mer i heftet om Røstadbakken hyttefelt.

Strindamarka

Til Oversikt over kulturminner i Strindamarka (pdf)

Kulturminner i Strindamarka - oversikt

Introduksjon: Oversikten over kulturminner i Strindamarka er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Lokalhistorie i skolesekken"

Steder i Strindamarka med kulturhistorisk interesse presenteres i følgende temaer:

  • Arkeologiske funn
  • Eldre boplasser
  • Tidligere økonomisk aktivitet
  • Minner fra 2. verdenskrig
  • Strinda vannverk
  • Idrett og friluftsliv

Rester av jordkjeller

Oversikten over kulturminner er utarbeidet for Strinda historielag og Strindamarka Vel av Harald Norem.

Les mer i Oversikt over kulturminner i Strindamarka

Oversikten skal oppdateres i løpet av 2021. Forslag til endringer kan sendes på e-post til

Kalvskinnet

Til Kalvskinnet-brosjyre(pdf)

Kalvskinnet-brosjyre

Brosjyre om Kalvskinnets historie med kort informasjon om mange av bygningene.

Veiviseren er en brosjyre, laget av Byantikvaren i anledning Kulturminneåret 2009. Kulturminneløypa var et nasjonalt nettsted som er blitt nedlagt.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 06.09.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward