Utslippstillatelse for mindre private avløpsanlegg

Utslippstillatelse for mindre private avløpsanlegg

Alle forhold rundt vann og avløp må være avklart før kommunen kan gjøre vedtak om fradeling eller byggetillatelse. Dersom sanitært avløpsvann fra eiendommen ikke kan knyttes til offentlig avløpsanlegg, må en få tillatelse til å slippe ut avløpsvannet.

Søknad

Kommunen er forurensningsmyndighet og søknad om utslippstillatelse skal sendes inn via søknadsskjema på kommunens nettside og behandles av Kommunalteknikk. Før avløpsanlegget kan bygges må det også søkes om byggetillatelse hos Byggesakskontoret.

En søknad som er fullstendig skal avgjøres av kommunen innen 6 uker. Dersom søknaden ikke er komplett og dersom det foreligger særlige forhold som brukerkonflikter eller lignende, kan kommune likevel bestemme at saken ikke kan behandles innen 6 uker. Kommunen skal da gi søker beskjed om dette innen 6 ukersfristen. Vær oppmerksom på at plan- og bygningsloven og forurensingsloven har ulike saksbehandlingsfrister.

Tidsfrister etter plan- og bygningsloven

Renseløsning

Rensekrav til det private avløpsanlegget vil variere. Det stilles for eksempel ulike krav til renseløsning ved utslipp til sjø enn ved utslipp til ferskvann. Rundt drikkevannskilder stilles det spesielt strenge krav til utslippsløsning.

Mer informasjon om utslipp av avløpsvann fra boliger og hytter

Relevant lovverk

Forurensningsloven

Forurensningsforskriften. Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Forurensningsforskriften. Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Plan- og bygningsloven

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 23.02.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward