Barn med funksjonsnedsettelse

Barn med funksjonsnedsettelse

Våre tjenester og lenker til brukerorganisasjoner og kurs

Med innføringen av Helseplattformen 30.04.2022 får vi en ny felles journalløsning for  kommunehelsetjenesten og sykehusene. Dette kan medføre noen forsinkelser for Helse og velferdskontor 0-18 år for saksbehandling og responstid på telefon. Vi beklager dette.

Har ditt barn en diagnose eller funksjonsnedsettelse (fysisk eller psykisk) og har barnet eller deres pårørende behov for bistand i hjemmet og fritiden, kan Helse- og velferdskontor, 0-18 år være riktig sted å henvende seg til.

Søke om tjenester

Du kan ta kontakt med oss ved å ringe, sende oss brev eller e-post, eller fylle ut og sende søknadsskjema. I hovedsak ønskes det skriftlige søknader.

Andre enheter/tjenester som dere har kontakt med, for eksempel St. Olavs Hospital og fastlege, kan bistå dere med å ta kontakt. Men det er viktig at dere som pårørende er informert om henvendelsen og har samtykket til den.

Ved behov for helse- og omsorgstjenester etter fylte 18 år, må du ta kontakt med helse- og velferdskontoret for voksne i bydelen din.

Tjenester du kan søke om

Støttekontakt/tilrettelagt fritid

Det er et mål at barn og unge skal ha en aktiv fritid, sosial deltakelse og opplevelse av mestring, og at de så langt som mulig deltar i ordinære fritidsaktiviteter.

For barn og unge med funksjonsnedsettelser, kan det gis personlig tilrettelegging og hjelp for å ha en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre.

Tilretteleggingen kan være i form av deltakelse i en tilrettelagt fritidsgruppe eller deltakelse sammen med støttekontakt. Støttekontakt vedtas i hovedsak når barnet/ungdommen har behov for 1:1 oppfølging for å klare å gjennomføre aktivitetene.

Mer informasjon om tilrettelagt fritid.

Transport til og fra aktiviteter er i utgangspunktet foresattes ansvar.

Ledsagerbevis gir ledsager fri inngang på en rekke aktivitetstilbud. Søknad sendes til Transporttjenesten i Trondheim kommune.

Pårørendestøtte

Kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Særlig tyngende omsorgsarbeid er de omsorgsoppgavene foreldre eller pårørende utøver ekstra ovenfor sine barn med funksjonsnedsettelser. Pårørendestøtte kan blant annet være:

Avlastningstiltak er et tilbud som skal hindre overbelastning og gi foreldre/foresatte nødvendig tid til å kunne delta i vanlige samfunnsaktiviteter, samt ha fritid og ferie.

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer at en privatperson ansettes av kommunen som avlaster og ivaretar barnet i perioder, enten noen timer i uken eller døgn. De som ansettes som private avlastere kan være personer som kjenner barnet/familien, eller det kan være personer utenfra. Private avlastere ansettes i samarbeid med foreldrene.

Avlastningsbolig

Trondheim har per tiden tre ulike avlastningsboliger. Boligene har litt ulik profil, for å bedre kunne gi rett hjelp til barn med ulike behov. Får barnet tilbud om avlastningsbolig, oppholder det seg på boligen i den perioden man har fått vedtak om. Man får tilbud om avlastningsbolig basert på hvor store hjelpebehov barnet og familien har. Det kan her dreie seg om noen timer i måneden til flere døgn i måneden.

Tilsyn

Gjelder hovedsakelig for ungdom (av og til for yngre barn) som ikke kan ivareta seg selv på dagtid i ferier/plandager og der barnet/ungdommen har særlig tyngende omsorgsbehov. Kan innvilges inntil 3 uker tilsyn på dagtid og på plandager i særtilfeller.

Tilsyn før og etter skoletid

Gjelder ungdommer i ungdomsskole og videregående skole. Gjelder for ungdom som ikke kan ivareta seg selv før og etter skoletid. Tjenesten innvilges for at foreldre kan stå i jobb.

Barnebolig

Trondheim har per tiden tre barneboliger. For enkelte familier blir omsorgsoppgavene så store at det er nødvendig å få tilbud om barnebolig. Foreldre/foresatte har fortsatt foreldreansvar, men ansatte i barneboligen ivaretar den daglige omsorgen for barnet. Barn i barnebolig har jevnlig kontakt med sine foreldre, gjerne i form av faste avtaler om overnatting og besøk hjemme.

Helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand

Kommunen kan innvilge helsetjenester i hjemmet for barn under 18 år.

  • Helsetjeneste i hjemmet til barn gis i hovedsak til alvorlig eller kronisk syke barn med funksjonsnedsettelser, som krever tett oppfølging og kontinuerlig overvåking av helsepersonell . Slik hjelp kan gis i hjemmet, i skole eller i barnehage.
  • Det kan også innvilges helsetjeneste til barn i form av punkt-hjelp i løpet av dagen. Denne hjelpen utføres i hovedsak i hjemmet, men også i skole og barnehage ved behov.

Praktisk bistand: Det kan innvilges praktisk bistand, som hjelp til egenomsorg og personlig stell.

Helsetjenester til barn utføres i hovedsak av Helseteamet for barn og unge.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en måte å organisere helse- og omsorgstjenester på.

Du kan ha rett til å organisere tjenestene praktisk bistand, opplæring og støttekontakt som BPA. Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Du har denne retten dersom du

  • er under 67 år, og
  • har behov for tjenester ut over 2 år, og
  • har behov for tjenester i minst 32 timer pr. uke.

Du kan også ha denne rettigheten hvis du har behov for hjelp i minst 25 timer i uka. Det er kommunen som vurderer hvor mange timer du har behov for.

Du har ikke rett til BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn en tjenesteyter til stede, eller hvis du har behov for tjenester om natten. Unntaket er hvis du har behov for dette hele tiden. Helsetjenester kan ikke inngå i en BPA-ordning.

BPA utøves av assistenter som er rekruttert av arbeidsleder.

Arbeidsleder kan være foreldre.

BPA gis i hovedsak ikke i den tiden barnet er i barnehage eller på skole.

Kontakt oss

Ring oss på telefon 94 83 72 85, åpningstiden er 9.30 -1100 og 1200-13.30

eller send e-post på

Besøksadresse

Reier Søbstads veg 18

Postadresse

Trondheim kommune
Helse og avlastningstjenesten for barn og unge
Helse og velferdskontor, 0-18 år
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Om Helse- og velferdskontor, 0-18 år

Helse- og velferdskontor, 0-18 år er kommunens forvaltningskontor og koordinerende enhet for barn og unge som har ulike funksjonsnedsettelser, og deres familier. Vi har ansvar for å gi informasjon og veiledning.

Helse- og velferdskontor, 0-18 år er tverrfaglig sammensatt av ergoterapeuter, vernepleiere, fysioterapeuter, sykepleiere og barnevernspedagoger.

Informasjon og veiledning

Vi kan gi deg/dere informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenester. Det innebærer blant annet informasjon om pårørendestøtte, og rettigheter knyttet til koordinator og individuell plan. Vi kan hjelpe deg å finne frem til andre avdelinger og enheter, samt frivillige tilbud.

Forvaltningskontor og behandling av søknader

Helse- og velferdskontor, 0-18 år har ansvaret for å forvalte kommunale helse- og omsorgstjenester og tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven. Vi forholder oss til forvaltningsloven og dens saksbehandlingsrutiner.

Vi tar i mot søknader, kartlegger og vurderer hvilke behov for tjenester barnet og familien har, og fatter vedtak på tjenester.

Når vi mottar en søknad, tar vi kontakt med foresatte per brev. Deretter avtales det et kartleggingsmøte.

Koordinerende enhet

Helse- og velferdskontor, 0-18 år skal legge til rette for helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge, og til deres familier, når de har behov for langvarige og koordinerte tjenester. Helse- og velferdskontor, 0-18 år vurderer hvem som har rett på koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven. Vi har ansvaret for å oppnevne en koordinator og har et overordnet ansvar for individuell plan.

Mer informasjon om koordinerende enhet.

Våre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere er andre avdelinger i Barne- og familietjenesten, barnehager, skoler, St.Olavs hospital (Trondsletten og BUP), ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, Kulturenheten v/Barnekultur, Helse og velferdskontorene, NAV med flere.

 

Sist oppdatert: 29.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward