Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr kurs-/gruppebehandling, nettbasert veiledet selvhjelp og individuell behandling til deg som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende alkohol-/rusproblemer.

Tilbudet er gratis for alle over 18 år og som bor i Trondheim kommune. Gjennomsnittlig varighet på hjelpen er 6-8 uker og blir gitt i form av kurs/grupper eller veiledet selvhjelp.

Målgruppen for Rask psykisk helsehjelp er personer med relativt nyoppståtte, avgrensede plager og funksjonstap, av mild og moderat grad. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Tilbudet er ikke egnet for deg som

 • har alvorlige symptomer som fører til utfordringer på flere områder i livet
 • har behov for omfattende kartlegging og utredning
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før

Tilbud til studenter

Dersom du er student i Trondheim, ber vi om at du først undersøker om det kan være aktuelt for deg å benytte seg av Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) sine tjenester knyttet til psykisk helse.

Sorg/krise-tilbud

Om du nylig har opplevd en alvorlig og uventet hendelse i livet ditt, som for eksempel et tap gjennom selvmord, brå død hos noen nær, en dramatisk ulykke, naturkatastrofe, eller lignende, vil vårt Sorg/krise-tilbud være best egnet for deg. 

Hjelp ved vold og overgrep

Trondheim kommune tilbyr spesialiserte tjenester hvor du kan få hjelp hvis du er utsatt for eller utsetter andre for vold. 

Våre tilbud

Introkurset - Rask psykisk helsehjelp

I starten av all terapi er det viktig å få kunnskap og en felles forståelse av ulike begrep som for eksempel nedstemthet, angst, bekymringer, stress, selvhevdelse eller søvnvansker. Ofte er det slik at søvn, angst og nedstemthet henger nært sammen, og det er derfor viktig å lære litt om alle disse delene, samt teknikker for å endre uhensiktsmessige mønster knyttet til dette.

Introkurset er undervisningsbasert og bygger på kognitiv terapi. Vi tenker at å ikke alltid ha det bra er normalt og en del av livet, men når plagene begynner å gå utover livskvalitet og daglig fungering kan det være lurt å gjøre noen justeringer. Kunnskapen du får her vil derfor være gjenkjennelig for mange, da det handler om hvordan vi fungerer psykisk alle sammen. Teknikkene du lærer vil også kunne ha en forebyggende effekt, slik at du senere i livet kan stoppe en uheldig utvikling på et tidligere tidspunkt.

Introkurset tilbys som et selvstendig kurs eller som en del av behandling.

Praktisk informasjon

Introkurset går over fire uker og består av en samling pr uke. Det blir ledet av to terapeuter. Vi har plass til opptil 25 deltagere på hvert kurs. Kursmateriell vil bli utdelt første kursdag.

Dato for neste kurs

Nytt kurs er planlagt august/september 2024.

Kurset holdes på Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er behandling der man bruker nettbaserte selvhjelpsprogram. Forskning har vist at denne behandlingen gir gode resultater ved en rekke former for psykiske helseutfordringer som for eksempel stress, angst, depresjon, selvfølelse og søvnproblemer. 

Hvordan foregår veiledet selvhjelp?
I veiledet selvhjelp blir du og din terapeut sammen enige om et selvhjelpsprogram som skal øke din kunnskap og gi deg teknikker og mestringsstrategier for å håndtere de psykiske helseutfordringene. Behandlingsmetoden bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. 

Dette er en fleksibel behandling da du kan jobbe med programmet på egen hånd når det passer, kombinert med ukentlig telefonveiledning fra din terapeut med fokus på temaet du jobbet med siden sist.

Undervisningsmateriellet er internettbasert, og det forutsettes at du har noe datakunnskaper, samt tilgang til nettbrett eller datamaskin. Etter en innkomstsamtale med din terapeut vil du få en individuell kode som gir tilgang til selvhjelpsprogrammet.

Angstgruppe

Angst er en følelse som kan trigges i ulike situasjoner. Når graden av angst blir så høy at det går utover livskvaliteten din, kan det være lurt å få hjelp. I gruppa lærer du hva angst er og hva som opprettholder angsten. Videre vil du lære teknikker for å møte angsten på en mer hensiktsmessig måte ved å justere på tanke- og handlingsmønsteret. I gruppa trenger du ikke si så mye om hvorfor du har det som du har det, da vi heller fokuserer på å dele erfaringer.

Behandlingen består av seks samlinger og baserer seg på kognitiv terapi. Gruppen og ledes av to terapeuter, og det er plass til 8 deltakere.

Tid, sted og varighet

Neste gruppe starter høsten 2024.

Gruppen holdes i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70, 9. etasje

Søvngruppe

Søvngruppa kan passe for personer som har vansker med å få sove, våkner for tidlig, eller har mange oppvåkninger i løpet av natten

Alle som melder interesse vil bli oppringt for en samtale om sine søvnproblemer, og få mer informasjon om behandlingen.

Om gruppen

Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil tilbringe mindre tid i sengen.

Gruppen passer ikke for personer som

 • jobber i turnus med nattarbeid
 • har rusproblemer
 • får behandling i spesialisthelsetjenesten
 • har søvnapné, rastløse bein eller narkolepsi

Tid, sted og varighet

Neste gruppe starter høsten 2024.

Gruppen holdes i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70, 9. etasje

Mer informasjon om søvnbehandling

Gruppe for mestring av depresjon

Hva går behandlingen ut på?

Gruppa inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk mellom gruppesamlingene.

Hensikten med å møtes i gruppe er erfaringsutveksling, og en delingsarena hvor vi kan utdype tema fra modulene.

For å få best mulig utbytte av behandlingen er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet.

Hvem passer gruppa for?

Gruppa passer for personer som har plager tilsvarende mild og moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til samlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Praktisk informasjon

Gruppa blir ledet av kognitivterapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hver gruppe. Undervisningsmateriell er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Tid, sted og varighet

Neste gruppe starter høsten 2024.

Gruppen holdes i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70, 9. etasje

Gruppe i mestring av stress og belastninger

Hvem er gruppa for?

Gruppa er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går gruppa ut på?

Behandlingen er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. I gruppa jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av gruppa er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på samlingene samt hjemmeoppgaver.

Målet med behandlingen

I gruppa lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode

Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i gruppa.

Praktisk informasjon

Gruppa blir ledet av kognitiv terapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere i hver gruppe. Undervisningsmateriell er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Oppstart neste gruppe

Neste gruppe starter høsten 2024.

Gruppen holdes i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70, 9. etasje

Gruppe i bedre selvfølelse

Gruppa egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet med gruppa er at du skal få større bevissthet om deg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Gruppa er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. 

Tema vi tar opp i gruppa:

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

Behandlingen er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert gruppe. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukesamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukesamlinger a 2 timer

Neste gruppe starter høsten 2024.

Gruppen holdes i Trondheimsporten i Holtermannsveien 70, 9. etasje

Endringsfokuserte samtaler/Samtaletilbud

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst og lære teknikker for å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser. Vi kan tilby opp til 7 samtaler, og vurderer fortløpende effekt og nytte. Ofte kombineres samtaler med andre tilbud som kurs eller veiledet selvhjelp.

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon.

Vi har for tiden stor pågang på våre tjenester og i perioder vil det være få ledige tidspunkt for timebestilling. Dersom du ikke finner ledige tidspunkt i HelsaMi oppfordrer vi deg til å prøve igjen senere.

Timebestilling

Du vil ikke få tilbud hos oss dersom du:

 • har alvorlige symptomer som fører til utfordringer på flere områder i livet
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før
 • ikke er bosatt i Trondheim kommune

Vårt tilbud krever aktiv deltakelse og du må selv ta kontakt med oss. Vi tar ikke imot henvendelser på vegne av andre. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser og komplekse helseforhold. Vi tilbyr ikke diagnostisk utredning eller langvarig terapi.

Rask psykisk helsehjelp er et fullverdig behandlingstilbud og egner seg ikke som et supplement til annen behandling.

Timebestilling

Dersom du trenger veiledning i bruk av HelsaMi kan du ringe brukerstøtte HelsaMi: 72 88 37 97 (hverdager fra 09:00 - 15:00).

Hvis du må avbestille timen etter at har bestilt kan du gjøre dette i HelsaMi.

For samarbeidspartnere

Dersom du er samarbeidspartner (fastlege, saksbehandler i helse- og velferd o.l.) og vil vite mer om rask psykisk helsehjelp, kan du sende inn ønske om å bli oppringt.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Praktisk informasjon

Vår besøksadresse er Holtermanns veg 70 (Trondheimsporten) 9. etasje.

Sist oppdatert: 24.05.2024

Fant du det du lette etter?