Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis kortidstilbud til deg som er over 18 år og ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende alkohol-/rusproblemer. Målgruppen for Rask psykisk helsehjelp er personer med relativt nyoppståtte, avgrensede plager og funksjonstap, av mild og moderat grad. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Tilbudet er ikke egnet for deg som

 • har alvorlige symptomer som fører til utfordringer på flere områder i livet
 • har behov for omfattende kartlegging og utredning
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før

Til studenter: Dersom du er student i Trondheim, ber vi om at du først undersøker om det kan være aktuelt for deg å benytte seg av Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) sine tjenester knyttet til psykisk helse.

Tilbud

Introkurset - Rask psykisk helsehjelp

I starten av all terapi er det viktig å få kunnskap og en felles forståelse av ulike begrep som for eksempel nedstemthet, angst, bekymringer, stress, selvhevdelse eller søvnvansker. Ofte er det slik at søvn, angst og nedstemthet henger nært sammen, og det er derfor viktig å lære litt om alle disse delene, samt teknikker for å endre uhensiktsmessige mønster knyttet til dette.

Introkurset er undervisningsbasert og bygger på kognitiv terapi. Vi tenker at å ikke alltid ha det bra er normalt og en del av livet, men når plagene begynner å gå utover livskvalitet og daglig fungering kan det være lurt å gjøre noen justeringer. Kunnskapen du får her vil derfor være gjenkjennelig for mange, da det handler om hvordan vi fungerer psykisk alle sammen. Teknikkene du lærer vil også kunne ha en forebyggende effekt, slik at du senere i livet kan stoppe en uheldig utvikling på et tidligere tidspunkt.

Introkurset tilbys som et selvstendig kurs eller som en del av behandling.

Praktisk informasjon

Introkurset går over fire uker og består av en samling pr uke. Det blir ledet av to terapeuter. Vi har plass til opptil 25 deltagere på hvert kurs. Kursmateriell vil bli utdelt første kursdag.

Dato for neste kurs

Kursrekke med oppstart 21. september 2023 og tre påfølgende torsdager kl. 09.00-11.00.

Kurset holdes på Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.

Angstgruppe

Angst er en følelse som kan trigges i ulike situasjoner. Når graden av angst blir så høy at det går utover livskvaliteten din, kan det være lurt å få hjelp. I gruppa lærer du hva angst er og hva som opprettholder angsten. Videre vil du lære teknikker for å møte angsten på en mer hensiktsmessig måte ved å justere på tanke- og handlingsmønsteret. I gruppa trenger du ikke si så mye om hvorfor du har det som du har det, da vi heller fokuserer på å dele erfaringer.

Behandlingen består av seks samlinger og baserer seg på kognitiv terapi og ledes av to terapeuter, og det er plass til 8 deltakere. Du vil få utdelt kursmateriell ved oppstart.

Tid, sted og varighet

Informasjon om oppstart for neste gruppe kommer i løpet av høsten.

Gruppen holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Søvngruppe

Søvngruppa kan passe for personer som har vansker med å få sove, våkner for tidlig, eller har mange oppvåkninger i løpet av natten

Alle som melder interesse vil bli oppringt for en samtale om sine søvnproblemer, og få mer informasjon om behandlingen.

Om gruppen

Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil tilbringe mindre tid i sengen.

Gruppen passer ikke for personer som

 • jobber i turnus med nattarbeid
 • har rusproblemer
 • får behandling i spesialisthelsetjenesten
 • har søvnapné eller narkolepsi

Tid, sted og varighet

Informasjon om oppstart for neste gruppe kommer i løpet av høsten.

Kurset holdes på Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.

Gruppe for mestring av depresjon

Hva går behandlingen ut på?

Gruppa inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk mellom gruppesamlingene.

Hensikten med å møtes i gruppe er erfaringsutveksling, og en delingsarena hvor vi kan utdype tema fra modulene.

For å få best mulig utbytte av behandlingen er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet.

Hvem passer gruppa for?

Gruppa passer for personer som har plager tilsvarende mild og moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til samlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Praktisk informasjon

Gruppa blir ledet av kognitivterapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hver gruppe. Undervisningsmateriell er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Tid, sted og varighet

Informasjon om oppstart for neste gruppe kommer i løpet av høsten.

Gruppesamlingene finner sted i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Gruppe i mestring av stress og belastninger

Hvem er gruppa for?

Gruppa er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går gruppa ut på?

Behandlingen er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. I gruppa jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av gruppa er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på samlingene samt hjemmeoppgaver.

Målet med behandlingen

I gruppa lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode

Behandlingen er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i gruppa.

Praktisk informasjon

Gruppa blir ledet av kognitiv terapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere i hver gruppe. Undervisningsmateriell er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Oppstart neste gruppe

Oppstart for neste gruppe er 26. september 2023.

Gruppesamlingene er i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Gruppe i bedre selvfølelse

Gruppa egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet med gruppa er at du skal få større bevissthet om deg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Gruppa er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. 

Tema vi tar opp i gruppa:

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

Behandlingen er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert gruppe. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukesamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukesamlinger a 2 timer

Oppstart for neste kurs er 3. oktober 2023. 

Samlingene finner sted på Olavsgården i Thoning Owesens gate 20.

Individuell behandling

Vi gjør oppmerksom på at ventetid på tilbud som ikke er gruppe-/kursbasert er opptil to måneder.

Veiledet selvhjelp/Veiledet internettbehandling

Veiledet selvhjelp er et tilbud der du og din terapeut blir enige om et selvhjelpsprogram som gir økt kunnskap og teknikker for å håndtere ulike psykiske utfordringer. Metoden er fleksibel ved at du kan jobbe med programmet på egenhånd når det passer, kombinert med ukentlig telefonveiledning fra din terapeut med fokus på modulen du har jobbet med siden sist. Det tilbys forskjellige programmer for et bredt spekter av ulike psykiske vansker.

Endringsfokuserte samtaler/Samtalebehandling

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst og lære teknikker for å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser. Vi kan tilby opp til 7 samtaler, og vurderer fortløpende effekt og nytte. Ofte kombineres samtaler med andre tilbud som kurs eller veiledet selvhjelp.

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss må du bestille deg time for vurderingssamtale. Vurderingssamtalen foregår på telefon.

Vi har for tiden stor pågang på våre tjenester og i perioder vil det være få ledige tidspunkt for timebestilling. Dersom du ikke finner ledige tidspunkt i HelsaMi oppfordrer vi deg til å prøve igjen senere.

Timebestilling

Du vil ikke få tilbud hos oss dersom du:

 • har alvorlige symptomer som fører til utfordringer på flere områder i livet
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før
 • ikke er bosatt i Trondheim kommune

Vårt tilbud krever aktiv deltakelse og du må selv ta kontakt med oss. Vi tar ikke imot henvendelser på vegne av andre. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser og komplekse helseforhold. Vi tilbyr ikke diagnostisk utredning eller langvarig terapi.

Rask psykisk helsehjelp er et fullverdig behandlingstilbud og egner seg ikke som et supplement til annen behandling.

Vi gjør oppmerksom på at ventetid på tilbud som ikke er gruppe-/kursbasert kan i perioder være opptil to måneder.

Timebestilling

Dersom du trenger veiledning i bruk av HelsaMi kan du ringe brukerstøtte HelsaMi: 72 88 37 97 (hverdager fra 09:00 - 15:00).

For samarbeidspartnere

Dersom du er samarbeidspartner (fastlege, saksbehandler i helse- og velferd o.l.) og vil vite mer om rask psykisk helsehjelp, kan du sende inn ønske om å bli oppringt.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Praktisk informasjon

Vår besøksadresse er Holtermanns veg 70 (Trondheimsporten) 9. etasje.

Sist oppdatert: 06.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M