Hjem Helse og omsorgRehabilitering

Rehabilitering

Kontakt 

Helse- og velferdskontoret er kommunens koordinerende enhet for rehabilitering.

Tidlig innsats

Tidlig innsats er et forebyggende tilbud til deg som fortsatt klarer deg godt selv, men som kan ha behov for enkle tjenester som for eksempel trygghetsalarm, matombringing, enkle ganghjelpemidler eller bistand til renhold.

Sammen med deg er det helse- og velferdskontoret som vurderer om tidlig innsats kan være aktuelt.   

Hva kan du forvente av oss? Ansatte fra helse- og velferdskontoret, ergo- og fysioterapitjenesten, samarbeider med deg om å finne ut hva som er viktig for deg for at du fortsatt skal kunne klare å deg mest mulig selvstendig. I møtet hjelper vi deg med å legge en plan for en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Dersom du tenker at tidlig innsats kan være noe for deg, ta kontakt med helse- og velferdskontoret via denne nettsiden.

Ergoterapi

Har du utfordringer med dine daglige aktiviteter?

Ergoterapeutene samarbeider med deg om å finne løsninger slik at du kan være mest mulig aktiv i hverdagen din.

Du kan få oppfølging i hjemmet, barnehage, skole, fritidsarena, kommunale institusjoner eller i våre lokaler.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få ergoterapitjenester.

For mer informasjon om ergoterapi kan du gå til denne nettsiden.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med funksjon og bevegelse for å redusere kroppslige plager og fremme god helse.

Dersom du har smerter og/eller nedsatt funksjon, kan du få oppfølging av en fysioterapeut i hjemmet, på helsestasjon, barnehage og skole, på institusjoner eller på fysikalske institutt.

Du trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell for å få oppfølging av fysioterapeut.

For mer informasjon om fysioterapi kan du gå til denne nettsiden.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som allerede mottar hjemmetjenester fra Trondheim kommune.

Tilbudet passer for deg som klarer mye selv, men som ønsker å klare deg selv bedre på noen områder. Vi ønsker å jobbe med trening i hverdagslivets gjøremål.

Sammen med deg er det hjemmetjenesten som oppdager behov for hverdagsrehabilitering. Når vi jobber med hverdagsrehabilitering jobber vi tverrfaglig med ergo- og fysioterapitjenesten.

Hva kan du forvente av oss? Vi kommer hjem til deg for å snakke med deg og kartlegge behovene og ressursene dine. På bakgrunn av dette hjelper vi deg med å trene på det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen. Vi samarbeider med deg om dette i en avtalt tidsperiode.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Visste du at eldre kan holde seg i form gjennom hverdagslige aktiviteter som å handle, klippe plen og stelle hus og hage?

Dersom du tenker at hverdagsrehabilitering kan være noe for deg, ta kontakt med hjemmetjenesten via denne nettsiden.

Rehabiliteringsteam

Kontakttelefon: 917 05 914

Rehabiliteringsteamene er et tilbud til voksne som nylig har hatt et brått funksjonsfall/større endring i sin helse og livssituasjon.

Teamene settes inn for å sikre rask og samordnet rehabiliteringsinnsats etter opphold i sykehus eller rehabiliteringsavdeling. 

Innsatsen er tidsavgrenset til seks uker, men kan forlenges om behov.

Teamene består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og aktivitør.

Tjenesten er gratis.

Tjenestetilbudet

Rehabiliteringsforløpet
 • Helse- og velferdskontoret vurderer behov for og fatter vedtak om helsetjenester.
 • Når teamet mottar vedtak om oppsøkende rehabilitering i hjemmet, oppretter teamet en kontaktperson for deg (primærkontakt) som gjør avtale med deg om et hjemmebesøk.
 • Hjemmebesøket gjennomføres av en eller to av teamets medarbeidere, evt. sammen med hjemmetjenesten, andre du ønsker skal være til stede. 
 • I hjemmebesøket gjennomgår vi sammen med deg hva du mener er viktig for deg å mestre, trene på og hvordan dette kan tilrettelegges og gjennomføres med støtte fra teamets faggrupper og andre aktuelle.
 • Teamet møtes og skisserer en plan som gjennomgås og utformes sammen med deg. 
 • Planen beskriver aktiviteter som er viktig for deg og hvem gjør hva når for å bidra til at du oppnår fremgang og mestring av din hverdag.
 • Tiltakene gjennomføres og justeres fortløpende sammen med deg. 
 • Før teamets innsats avsluttes, vurderes det i samarbeid med deg og helse- og velferdskontoret om videre tjenestetilbud.
Aktuelle tiltak i rehabiliteringsforløpet 
 • Kartlegging av dine muligheter og utfordringer med helse, funksjon, mestring av hverdagen. 
 • Fysisk funksjonsvurdering, tester og fysisk trening, fysioterapi.
 • Støttesamtaler med deg og eventuelle pårørende.
 • Øve opp ferdigheter gjennom å trene på å utføre hverdagsaktiviteter som dusje, kle på seg, lage mat, planlegge innkjøp, hente post, bruke telefon, tv, delta i sosiale sammenkomster, gå tur, gjenoppta studier, jobb.
 • Tilpasse boligen ut fra dine behov for å mestre hverdagsaktiviteter.
 • Søke, tilpasse og trene inn bruk av tekniske hjelpemidler.
 • Støtte til å gjenoppta sosiale aktiviteter eller starte med nye aktiviteter.
 • Informasjon om frivillige og brukerorganisasjoner, komme i kontakt med andre.
 • Rehabiliteringsteamet samarbeider med dine pårørende om du ønsker det, hjemmetjenesten og andre om ditt tjenestetilbud.      

Rehabiliteringsteamene er organisert i Enhet for ergoterapitjeneste.

Mestringshuset

Dagrehabiliteringen

Adresse : Aasmund Vinjes gt 2A
Telefonnummer : 952 63 810

Dagrehabiliteringen gir tilbud om tverrfaglig rehabilitering for hjemmeboende over 18 år i Trondheim kommune. Det kreves vedtak på tjenesten fra helse- og velferdskontoret.

Avdelingen har følgende yrkesgrupper: Fysioterapeut, ergoterapeut, miljøarbeider, logoped og psykiatrisk sykepleier.

Det gis tilbud om samtaler, trening og terapi individuelt og/eller i gruppe.

Mer om Mestringshuset.

Døgnrehabilitering

Døgnrehabilitering kan være aktuelt for deg om du etter funksjonsfall har behov for tilsyn og pleie store deler av døgnet i tillegg til trening. 

I Trondheim har vi tilbud om døgnrehabilitering ved Søbstad og Nidarvoll helsehus.

Hva kan du forvente av oss? Et tverrfaglig team bestående av blant annet sykepleier, lege, ergoterapeut, fysioterapeut og logoped samarbeider med deg om å kartlegge dine ønsker og behov som resulterer i en plan som gjennomføres i løpet av oppholdet. Planen og tiltakene skal ta utgangspunkt i det som du synes er viktig for å klare deg selv i hverdagen.

Hva forventer vi av deg? Du ønsker å gjøre en innsats med å øve på det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet når du kommer hjem. Det betyr blant annet at du under oppholdet gjør det du klarer selv i forbindelse med å stelle deg, kle av og på deg, lage og spise mat og at du gjennomfører egentreningsprogram.

Om du tenker at døgnrehabilitering er riktig tilbud for deg kontakt  Helse- og velferdskontoret.

Vistamar

Trondheim kommune tilbyr et individuelt tilrettelagt helsefremmende opphold på Vistamar rehabiliteringssenter i Villajoyosa ved Alicante.

Les mer om tilbudet.

Sist oppdatert: 13.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?