Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er det samme som det som tidligere ble kalt omsorgslønn, og er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad. Det er helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten i bydelen din som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha omsorgsstønad eller annen pårørendestøtte.

Her kan du lese mer om hva vi legger vekt på når vi vurderer søknaden din.

Hvordan søke om omsorgsstønad

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad til Helse og velferdskontor, 0-18 år.

Hvis vedkommende er over 18 år, må du sende søknaden til Helse- og velferdskontoret.

Du kan bruke kommunens søknadsskjema (PDF), hvis du ønsker det.

I søknaden bør du vise til hvilke utfordringer den du gir omsorg til har, hvilke oppgaver du gjør og omfanget av disse. Det er også en fordel om du kan beskrive på hvilken måte omsorgen du gir virker belastende på deg. Du bør også oppgi om den du gir omsorg til mottar hjelpestønad fra Nav.

Du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp til å søke. Husk å få samtykke til å søke, fra den du gir omsorg til.

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtaket du får fra kommunen. Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Du må sende klagen til helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten, som skal vurdere klagen først. Hvis helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Trøndelag som behandler den.

Her kan du lese mer om klage på tjenester.

Andre spørsmål om omsorgsstønad

Her finner du svarene på spørsmål vi ofte får om omsorgsstønad. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, er du velkommen til å ta kontakt med barne- og familietjenesten eller helse- og velferdskontor.

Hvor mye omsorgsstønad kan du få?

Omsorgsstønad er ikke ment å skulle dekke den omsorgen du gir, time for time. Hvor mange timer du vil få omsorgsstønad for, vil være basert på en skjønnsmessig vurdering. Saksbehandleren din vil først regne ut hvor mange timer helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til, har behov for. Deretter ser han eller hun på hvor mange av de timene du skal dekke opp og regner om dette til antall timer omsorgsstønad.

Saksbehandleren vil også se på hvilke andre helse- og omsorgstjenester den du gir omsorg til, har. Hvis vedkommende også har hjelpestønad, så kan denne bli trukket i fra omsorgsstønaden.

Timelønnen for omsorgsstønad tilsvarer timelønn for hjemmehjelpere med høyeste ansiennitet. Per 01.06.2023 er timesatsen kr 247,94. Denne blir justert i forbindelse med lønnsoppgjør hvert år.

Forholdet mellom hjelpestønad og omsorgsstønad

Hjelpestønad

Hjelpestønad er en ordning som Nav forvalter. For å ha rett til hjelpestønad må du ha et behov for tilsyn og pleie på grunn av din medisinske tilstand, det vil si at du trenger hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger. Hjelpebehovet omfatter også stimulering, opplæring og trening. Hjelpestønaden skal altså gå til å dekke utgifter du har til pleie og tilsyn. Les mer om hjelpestønad på www.nav.no.

Omsorgsstønad

Hjelpestønad skal ikke gå til praktisk bistand som matlaging, rydding, vasking eller innkjøp. Dette regnes som kommunale helse- og omsorgstjenester, og er hjelp som kan være grunnlag for å få omsorgsstønad. Omsorgsstønaden er ikke ment å dekke utgifter du har til helse- og omsorgstjenester, men er en påskjønnelse til pårørende, for det omsorgsarbeidet de har tatt på seg.

Sammenhengen mellom stønadene

Det kan være at omsorgsstønaden blir innvilget til det samme formålet som hjelpestønaden, altså pleie og tilsyn. Da kan kommunen velge å innvilge færre timer omsorgsstønad, tilsvarende det du har fått innvilget i hjelpestønad. Derfor kan kommunen kreve at du søker om hjelpestønad før, eller samtidig med at dere søker om omsorgsstønad. Vi kan ikke vente med å behandle søknaden din til du har fått svar fra Nav, men vi kan gjøre om vedtaket ditt hvis du får innvilget hjelpestønad etter at du har fått innvilget omsorgsstønad. Du vil i så fall få informasjon om dette i vedtaket ditt.

Utbetaling av omsorgsstønaden

Når du får vedtak om omsorgsstønad, vil du også få en oppdragsavtale. Denne oppdragsavtalen må du lese gjennom og fylle ut de punktene som mangler. Når du signerer denne og returnerer den til Barne- og familietjenesten eller Helse- og velferdskontoret, vil du få utbetalt omsorgsstønaden. Du vil få utbetalt omsorgsstønaden på etterskudd, det vil si i måneden etter at du har gitt omsorgen.

Hvor lenge kan du få omsorgsstønad?

Du kan få omsorgsstønad for inntil ett år om gangen. Når oppdragsavtalen din nærmer seg slutten, må du søke på nytt. Da vil kommunen vurdere om du fortsatt skal ha omsorgsstønad.

Hvis du ikke søker innen oppdragsavtalen går ut, blir omsorgsstønaden din automatisk stoppet. Det er lurt å tenke på at du ikke bør bli økonomisk avhengig av å måtte yte omsorg til dine nærmeste. Husk at omsorgsstønad ikke gjør deg mindre sliten. Det er viktig at du søker om avlastning eller andre helse- og omsorgstjenester i tide.

Pensjonspoeng og sykepenger

Omsorgslønn regnes som inntekt, og gir rett til pensjonspoeng. Ved sykdom utover 16 dager, kan du søke NAV om sykepenger. Du har ikke krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av sykdommen). Du opparbeider deg heller ikke feriepenger.

Omsorgsstønad under feriereiser eller institusjonsopphold

Hvis den du gir omsorg til skal reise ut av kommunen, eller blir innlagt på institusjon, må en av dere varsle kommunen med en gang. Du kan være med den du gir omsorgs til på ferie i inntil fire uker, uten at dette påvirker omsorgslønnen. Skal dere oppholde dere utenfor Trondheim lengre enn dette, må dere først søke til barne- og familietjenesten eller helse- og velferdskontoret, for å få beholde omsorgslønnen i den perioden dere er borte.

Du kan få avlastningstjenester i inntil fire uker, uten at dette påvirker omsorgsstønaden. Hvis du mottar mer enn dette, vil du ikke få omsorgsstønad i tillegg, i den perioden som overstiger fire uker. Det samme gjelder hvis den du gir omsorg til er innlagt i institusjon. Et eksempel: vedkommende er innlagt i institusjon i åtte uker. Du vil fortsatt motta omsorgsstønad de første fire ukene, men i de siste fire ukene vil omsorgsstønaden bli stoppet.

Feilutbetaling av omsorgsstønad

Det er ditt ansvar å sjekke at du har fått utbetalt riktig omsorgsstønad. Hvis du har fått utbetalt for mye, og du burde ha skjønt dette, kan kommunen kreve at du betaler tilbake det du har fått for mye, så langt som tre år tilbake i tid. Det er derfor viktig at du varsler barne- og familietjenesten eller helse- og velferdskontoret med en gang du oppdager at du har fått for mye utbetalt.

Hvis du har fått utbetalt for lite omsorgsstønad, ta kontakt med den enheten som har fattet vedtaket ditt.

Avslutning av omsorgsstønaden

Hvis du ikke lenger ønsker å gi omsorg, så kan du skriftlig si opp oppdragsavtalen. Det er en oppsigelsesfrist på en måned.

Hvis du ikke lenger gir omsorg av andre grunner, stoppes omsorgsstønaden umiddelbart. Dette kan være der du eller den du gir omsorg til flytter ut av kommunen eller vedkommende ikke lenger har et behov for omsorg, ved at de for eksempel får sykehjemsplass.

Hvis du ikke gir den omsorgen som omsorgsstønaden skal dekke, eller vi av andre grunner ikke lenger har tillit til hverandre, kan kommunen si opp oppdragsavtalen umiddelbart og stoppe omsorgsstønaden.

Sist oppdatert: 03.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward